Yr Ysgol Reolaeth yn croesawu Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop i Gampws y Bae

Croesawodd Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe Jonathan Taylor, Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB), i’w chartref newydd ar Gampws y Bae yr wythnos hon (Dydd Llun, Hydref 19).

EIB1Croesawodd yr Athro Richard B Davies, Is-ganghellor y Brifysgol a’r Athro Marc Clement, Pennaeth Dros Dro’r Ysgol Reolaeth, Mr Taylor i’r cyfleusterau newydd i weld canlyniadau’r cyllid gwerth £60m a roddodd EIB i’r Brifysgol yn 2012 ar gyfer ei rhaglen uchelgeisiol i ddatblygu’r campws – buddsoddiad cyntaf EIB yng Nghymru.

Meddai Jonathan Taylor, Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop: “Mewn llai na thair blynedd mae Prifysgol Abertawe wedi trawsnewid safle tir llwyd i fod yn ganolfan rhagoriaeth academaidd o safon fyd-eang sydd bellach yn ffynnu gyda myfyrwyr.

“Mae uchelgais Abertawe wedi llwyddo i greu model i’w ddilyn gan brifysgolion ar draws Ewrop ac mae wedi datgloi ymchwil arloesol newydd ar y cyd â chwmnïau blaenllaw.

“Mae Banc Buddsoddi Ewrop yn falch ei fod wedi darparu 60 miliwn o bunnoedd ar gyfer y buddsoddiad blaenllaw hwn mewn addysg, fel rhan o’n hymrwymiad i gefnogi buddsoddi hollbwysig ar draws Cymru.”

Meddai’r Athro Richard B Davies: “Rhaglen Prifysgol Abertawe i ddatblygu’i champws yw’r prosiect economi wybodaeth mwyaf i gael ei arwain gan brifysgol yn y DU a bellach fe’i hystyrir yn un o’r esiamplau gorau yn Ewrop. 

“Ni fyddai’r prosiect trawsnewidiol hwn wedi bod yn bosibl heb gymorth cyllid gan EIB.  Ar ôl misoedd o ddiwydrwydd dyledus, rhoddodd eu cefnogaeth yr hyder i gyllidwyr eraill fod gan Abertawe y cryfderau academaidd, partneriaethau effeithiol gyda diwydiant, a galluoedd rheoli i wireddu’r campws rhagorol newydd, Campws y Bae, a’i ddefnyddio fel pwerdy ar gyfer yr economi, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.

“Roeddwn i’n hynod falch o allu dangos i Mr Taylor ganlyniad cadarnhaol hyder EIB a’i fuddsoddiad ym Mhrifysgol Abertawe, wrth i ni ei groesawu i’r Ysgol Reolaeth.”

EIB2Ychwanegodd yr Athro Marc Clement, Pennaeth Dros Dro’r Ysgol Reolaeth: “Bu hyn yn brosiect cyffrous i Abertawe ac i Gymru, ac rwyf yn llawn edmygedd o’r hyn y mae’r Brifysgol a’m cydweithwyr yn yr Ysgol Reolaeth wedi’i gyflawni, gyda chymorth partneriaid megis EIB.

“Rydym wrth ein boddau i Jonathan Taylor gytuno i roi darlith agoriadol yn ystod ei ymweliad â’r Ysgol Reolaeth, lle siaradodd â chynulleidfa o 150 o bobl, a oedd yn cynnwys busnesau lleol, ar y thema ‘Effaith Buddsoddi ac Arloesi’. 

“Dilynwyd hyn gan sesiwn holi ac ateb, a oedd yn cynnwys rhai cwestiynau ar heriau arloesi ar gyfer ardal Bae Abertawe. Yr hyn sy’n amlwg yw’r angen i uchafu’r momentwm a gafwyd gan y buddsoddiad i Gampws y Bae.

“Mae hyn yn rhywbeth yr wyf innau a’r Ysgol Reolaeth yn edrych ymlaen at weithio arno ar y cyd â busnes, gan sicrhau bod amgylchedd cyfoethog lle y gall ymchwil o safon ffynnu, gan ddenu buddsoddiad pellach i ranbarth de-orllewin Cymru er mwyn helpu i ddatblygu’r economi wybodaeth.”