Ymchwilydd Seiberderfysgaeth yn cystadlu yn erbyn cystadleuaeth gref ac yn ennill Gwobr PwC

Yn ddiweddar cymerodd David Mair, sy’n fyfyriwr ôl-raddedig yn yr Adran Droseddeg, ran mewn cystadleuaeth gyflwyniadau gan PwC, gan gystadlu yn erbyn cystadleuaeth gref a chan ennill y prif wobr.

Roedd PwC wedi gwahodd myfyrwyr o Brifysgol Abertawe i gymryd rhan yn ei gystadleuaeth gyflwyniadau gyda’r cyfle i gwrdd ag un o gyfarwyddwyr PwC a chystadlu am wobr arian werth £200.

David Mair group

Yn y rownd derfynol gwnaeth David, sy’n 28 oed ac o Glasgow yn wreiddiol, gystadlu yn erbyn myfyrwyr o ar draws y brifysgol. Gwnaeth David greu argraff ar staff PwC yng nghyfnodau cychwynnol y gystadleuaeth drwy lunio cyflwyniad deng munud o hyd ar natur newidiol busnes, yn rhan o Wythnos Yrfaoedd Prifysgol Abertawe.

Yn y rownd derfynol rhoddodd pob un o’r cystadleuwyr gyflwyniad wedi’i ddilyn gan sesiwn holi ac ateb ar y tueddiadau newidiol ym maes busnes a sut y mae’r newidiadau hyn yn cynrychioli bygythiadau a chyfleoedd ar gyfer mentrau Abertawe.

Canolbwyntiodd cyflwyniad David ar seiberdroseddu, sy’n gysylltiedig yn agos â’i ymchwil PhD.  Cafodd y cyflwyniadau eu hasesu gan banel arbenigol o staff PwC, gan gynnwys Scarlett Seagar, Swyddog Recriwtio Myfyrwyr ac Ian Clark, Cyfarwyddwr PwC Abertawe. 

Meddai Scarlett Seager o PwC: “Roedd calibr cyflwyniadau’r myfyrwyr yn uchel iawn ac roedd yn anodd iawn dewis y tri gorau i fynd ymlaen i’r rownd derfynol ar 16eg Chwefror 2015. Gwnaeth ein henillydd, David, berfformio’n arbennig o dda yn y rownd derfynol.”

David Mair

Wrth sôn am y profiad, meddai David, “Roedd hwn yn gyfle gwych i ddatblygu sgiliau cyflwyno o fewn amgylchedd diwydiannol. Mewn gwirionedd nid yw pymtheng munud yn rhoi llawer o amser i roi cyflwyniad ar bwnc eang iawn, felly roedd yn her fawr i wneud yn siŵr fod gennyf gyflwyniad a oedd yn ddigon dwfn ond hefyd yn ddigon cryno ar gyfer PwC.  Mae bygythiadau seiber yn bwnc a drafodir yn aml, ond ychydig iawn a ddeallir am y pwnc mewn gwirionedd, felly roedd hwn yn gyfle gwych i esbonio’r hyn sy’n digwydd yn y seiberofod a’r ffyrdd gorau y gallwn ddiogelu’n busnesau rhag y peryglon sy’n bodoli ar lein. 

“Rwyf wrth fy modd fy mod i wedi ennill, a gobeithiaf mai hwn fydd dechrau proses gydweithredol ar y cyd â PwC ar ymchwil ar fygythiadau seiber. Pleser o’r mwyaf i mi oedd cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon a byddwn yn argymell bod yr holl fyfyrwyr Troseddeg yn cofrestru ar gyfer digwyddiadau o’r fath pan fyddant yn codi yn y dyfodol!  Hoffwn ddiolch i PwC a Phrifysgol Abertawe am drefnu’r gystadleuaeth hon a darparu’r llwyfan ar gyfer menter mor ddiddorol a buddiol.

Meddai goruchwylydd PhD David, Athro Cyswllt Stuart Macdonald, “Mae hwn yn gyflawniad ardderchog, sy’n dangos pwysigrwydd ymarferol ac effaith yr ymchwil droseddegol sy’n cael ei gwneud yn Abertawe. Hoffwn longyfarch David, a’r cystadleuwyr eraill o’r rownd derfynol, am gyflwyno gwaith o galibr mor uchel.”

I ddechrau astudiodd David seicoleg ym Mhrifysgol Caledonia Glasgow a graddiodd gyda  B.Sc Anrhydedd yn 2010. Wedi hynny gwnaeth radd Meistr wedi’i hariannu gan Asiantaeth Gwobrau Myfyrwyr Ôl-raddedig yr Alban ym Mhrifysgol Abertay yn Dundee mewn Cudd-wybodaeth a Diogelwch, ac enillodd M.Sc gyda Rhagoriaeth yn 2012, ac yna dechreuodd Ph.D gyda Chanolfan Hyfforddi Doethurol Cymru yn Abertawe yn 2012.

Pan ofynnwyd iddo pam daeth i Brifysgol Abertawe meddai David: “Tra oeddwn yn astudio ar gyfer fy ngradd Meistr, des i’n ymwybodol o’r ffenomen o grwpiau terfysgwyr yn defnyddio’r rhyngrwyd i wireddu eu nodau a’u huchelgeisiau. Roeddwn i’n meddwl y byddai hwn yn bwnc ymchwil diddorol a pherthnasol iawn. Roeddwn i’n falch iawn pan ddarganfûm fod y Prosiect Seiberderfysgaeth ym Mhrifysgol Abertawe’n chwilio am ymgeisydd PhD ar y pryd i wneud ymchwil ar yr union bwnc hwnnw, felly cyflwynais i gais yn ddi-oed. Ar ôl cyrraedd y rhestr fer a chael fy ngwahodd i fynychu cyfweliad, ymwelais i ag Abertawe am y tro cyntaf a chwympais i mewn cariad â’r ardal. Rwy’n cofio cerdded ar hyd y traeth ar fachlud haul ar ôl fy nghyfweliad yn meddwl bod Abertawe’n rhywle y gallwn i fyw’n hapus am nifer o flynyddoedd.  

“Gyda budd ôl-ddoethineb, gallaf ddweud yn hyderus bod symud i Abertawe ymhlith y penderfyniadau gorau rwyf wedi’u gwneud yn fy mywyd. Rwyf yn byw deng munud i ffwrdd o’r traeth, mewn dinas sydd â bywyd nos gwych ac rwyf yn gweithio i sefydliad sydd ag amgylchedd ymchwil anhygoel. Ni fyddwn i wedi cael yr un cyfleoedd rwyf wedi’u cael ers dod i Abertawe, gan gynnwys cyflwyno ymchwil i NATO COE-DAT a gweithio gyda Swyddfa Gartref y DU, yn unrhyw le arall.”

Llun Grŵp: (chwith i’r dde) David Mair, Aneesa Ali (cystadleuydd), Ian Clarke (cyfarwyddwr PwC Abertawe), Sunil Bajaj (cystadleuydd).