Staff Abertawe yn meithrin cysylltiadau â Ffrainc

Bydd grŵp o 17 aelod o staff Prifysgol Abertawe'n teithio i Grenoble yn Ffrainc yr wythnos nesaf (4-6 Chwefror) i rannu arfer gorau ym maes rheoli prifysgolion â'u cydweithwyr Ffrengig.

Bydd cynrychiolwyr o Wasanaethau Proffesiynol Abertawe, gan gynnwys yr Adran Ymchwil ac Arloesi, Gwasanaethau a Systemau Gwybodaeth, yr Uned Cynllunio a'r Gofrestrfa Academaidd, yn cwrdd â chynrychiolwyr o l'Université de Grenoble, un o brifysgolion mwyaf Ffrainc.

Y nod yw cyfnewid gwybodaeth a phrofiadau er mwyn mynd i'r afael â'r heriau sy'n gysylltiedig â datblygu graddau cydweithredol arloesol a nodi ffyrdd o ddatblygu strwythurau a fydd yn cefnogi gweithio ar y cyd i ddarparu rhaglenni a chyflwyno ceisiadau am gyllid Ewropeaidd.

Sefydlwyd Partneriaeth Strategol rhwng y prifysgolion a Grenoble yn 2013 er mwyn cefnogi gwaith i ddatblygu prosiectau ymchwil a rhaglenni gradd ar y cyd, rhaglenni cyfnewid staff a myfyrwyr ac ymagwedd ar y cyd at gydweithredu â diwydiant ar draws y sectorau.

Cydlynwyd yr ymweliad gan y Cofrestrydd Academaidd, Huw Morris, ac mae'n cael ei arwain gan Gofrestrydd a Phrif Swyddog Gweithredol Abertawe, Raymond Ciborowski. Yn teithio gydag ef fydd sawl uwch aelod o staff, gan gynnwys Deon y Bwrdd Academaidd (Ymchwil), Dr Frits-Gregor Herrmann, a chyfarwyddwyr adrannau gwasanaethau proffesiynol y Brifysgol.

Meddai Mr Ciborowski: "Fel un o’r prifysgolion ymchwil-ddwys mwyaf blaenllaw yn y DU, mae gennym strategaeth rhyngwladoli sy'n pwysleisio pwysigrwydd partneriaethau strategol â phrifysgolion mewn gwledydd eraill. Mae cysylltiadau rhyngwladol cryf yn rhan hanfodol o ddyfodol Abertawe.

Mae'r ymweliad hwn gan grŵp o uwch aelodau staff Gwasanaethau Proffesiynol yn dangos bod ein hymrwymiad i'r bartneriaeth strategol â Grenoble yn mynd y tu hwnt i'r gweithgareddau ymchwil ar y cyd a sefydlwyd gennym eisoes. Mae ein partneriaeth â Grenoble yr un mor berthnasol i academyddion a gweinyddwyr ac rydym yn edrych ymlaen at rannu ein profiadau â'n partneriaid a dysgu gan eu profiadau hwy."

Mae cynnydd sylweddol eisoes wedi'i wneud a chynhaliwyd nifer o ymweliadau gan y naill a'r llall brifysgol. Mae trafodaethau wedi dechrau llunio fframweithiau cyfreithiol a rheoleiddio i gefnogi datblygiad cyfres o raddau meistr ar y cyd i'w haddysgu gan y ddwy brifysgol a fydd yn golygu cyfnod preswyl o flwyddyn yn y ddwy brifysgol.  Disgwylir i raglen beilot mewn Cyfrifiadureg recriwtio myfyrwyr i ddechrau ym mis Medi 2015.

Mae llwyddiant y prosiectau hyn yn ddibynnol ar staff y ddwy brifysgol yn cydweithio'n effeithiol ar brosiectau ymchwil a fydd o fudd i'r ddwy ochr, a bydd angen cefnogaeth, arbenigedd a gweledigaeth y staff sy'n gweithio yn adrannau gwasanaethau proffesiynol y sefydliadau.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â'r Cofrestrydd Academaidd, Huw Morris drwy ffonio 01792 295344 neu e-bostio h.d.l.morris@abertawe.ac.uk