Seminar - ‘Politics, Policy, and Normative State Culture: Texas Trafficking Policy and Education as a Medium for Social Change’

Seminar Ymchwil Coleg y Gyfraith a Throseddeg a Phartneriaeth Strategol Abertawe-Tecsas.

Dr Melinda Lemke, Ysgolhaig Gwadd o Brifysgol Tecsas yn Austin

Seminar – ‘Politics, Policy, and Normative State Culture: Texas Trafficking Policy and Education as a Medium for Social Change’


Dyddiad: Dydd Llun 7 Medi 2015

Amser: 1pm – 2pm

Lleoliad: G37, Adeilad Richard Price

Croeso i Bawb. 


Mae darparwyr addysg yn 'rheng flaen' yr ymdrech i atal masnacha ieuenctid.

O ganlyniad i ddeddfwriaeth a ddaeth i rym yn Nhalaith Tecsas yn 2013, bu'n ofynnol i Dasglu Atal Masnachu Pobl Tecsas, drwy Weithgor Addysg, greu cwricwlwm ar fasnachu pobl i addysgwyr, er mwyn cynorthwyo ag ymdrechion ar draws y dalaith. 

Roedd hwn yn ddatblygiad arloesol oherwydd diffyg yr ymdrechion ac ymchwil polisi addysgol yn y maes hwn ar lefel talaith.  Gan ddefnyddio damcaniaeth amlffocal ac ymagwedd beirniadu o safbwynt ffeministaidd tuag at ddadansoddi polisïau, bu astudiaeth Dr Lemke yn archwilio'r ddynameg sefydliadol, wleidyddol a normadol a gyfrannodd at ddeddfu'r gyfraith hon. 

Dyma rai o'i chanfyddiadau: 1) consensws ynghylch pwysigrwydd y sector addysg gyhoeddus mewn ymdrechion amlsector; 2) roedd gwybodaeth y deddfwyr a'r gweithgor am bolisi a dynameg masnachu pobl yn wahanol; 3) er gwaethaf cefnogaeth ddwybleidiol a phroses weithredu gynhwysol ymddangosiadol, nodwyd problemau ar lefel ddeddfwriaethol a'r Gweithgor; a nodwyd 4) sawl dynameg normadol a oedd yn rhwystro gweithredu effeithiol.

Mae'r astudiaeth yn adnodd cyfoethog a manwl ar gyfer ysgolheigion ym meysydd polisi cyhoeddus ac arweinyddiaeth nad ydynt eto wedi ystyried masnachu ieuenctid fel pwnc ymchwil o bwys.  Mae gan ganfyddiadau'r astudiaeth nifer o oblygiadau hefyd ar gyfer ymchwil a pholisi, i addysgwyr a rhanddeiliaid sy'n canolbwyntio ar eiriolaeth dros ddioddefwyr, ac at ddiben dadansoddi'r 'bwlch gweithredu' rhwng bwriad polisïau cyhoeddus a'r canlyniadau ymarferol.  

Mae ymchwil ac addysgu Dr Lemke yn pwysleisio ymagwedd amlddisgyblaethol sy'n ystyried sut mae gweithwyr rhyngbroffesiynol, sefydliadau lleol a chyrff cyhoeddus yn rhyngweithio mewn amgylcheddau polisi cymhleth i effeithio ar brofiad addysgol ieuenctid. 

Mae hefyd yn astudio sut mae polisïau, sefydliadau a gweithredwyr addysgol yn talu sylw i faterion cyfiawnder yr Unol Daleithiau a byd-eang, megis camfanteisio ar ieuenctid yn fasnachol a thrais ar sail rhyw. 

Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys: cydweithio amlsector, polisi cwricwlwm a diwylliant normadol, preifateiddio, addysg hawliau dynol, gwleidyddiaeth addysg a defnydd ymchwil a methodoleg ansoddol. 

Mae ei gwaith wedi ymddangos mewn penodau llyfrau, cyfeirlyfrau, briffiau polisi, cyhoeddiadau cwricwlwm talaith a chyfnodolion.  Mae'n sylfaenydd ac yn gyn reolwr golygyddol Texas Education Review, cyfnodolyn polisi mynediad agored a reolir gan fyfyrwyr ôl-raddedig ym Mhrifysgol Tecsas yn Austin.

Ariannwyd ymchwil ei doethuriaeth gan Gymrodoriaeth Barhaus Prifysgol Tecsas i Fyfyriwr Ôl-raddedig a enwebir. Cyn cwblhau ei PhD, roedd ganddi yrfa ym maes addysg gyhoeddus ddinesig a datblygiad cwricwlwm gweinyddol yn yr Unol Daleithiau.  Mae ganddi BSED mewn Addysg Uwchradd, BA mewn Hanes a gradd atodol yn y Gyfraith gan Brifysgol Bucknell. 

Bu'n astudio am ei MEd Cwricwlwm a Hyfforddiant drwy Gymrodoriaeth Sefydliad Coffa James Madison ym Mhrifysgol Tecsas yn Austin.


Ymholiadau i: Lowri Davies, e-bost: l.e.g.davies@abertawe.ac.uk