Prifysgol Abertawe wedi’i chanmol am fynd i’r afael â’r materion heriol ynghylch cyflog cyfartal a gwahaniaethau mewn cyflogau rhwng y rhywiau

Mae Prifysgol Abertawe wedi’i chanmol am gymryd rhan mewn prosiect yn archwilio cyflog cyfartal a gwahaniaethau mewn cyflogau rhwng y rhywiau mewn sefydliadau cyhoeddus yng Nghymru ac am groesawu canfyddiadau’r prosiect

Gwnaeth prosiect Menywod yn Ychwanegu Gwerth at yr Economi (WAVE), a arweiniwyd gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd, edrych ar y gwahaniaethau yn y ffordd y mae dynion a menywod yn cael eu cyflogi – dosbarthiad anghyson rhwng y rhywiau fesul sector, swydd, gradd yn hierarchaethau’r gweithle, math o gontract (parhaol / dros dro, tymor penodol / dros dro) ac oriau llawn amser neu ran-amser, ac mae pob un o’r rhain yn cyfuno i greu gwahaniaethau mewn cyflogau rhwng y rhywiau mewn marchnadoedd llafur.

Roedd yr ymchwilwyr yn teimlo bod yn rhaid mynd i’r afael â’r gwahaniaethau hyn i osgoi’r posibilrwydd y gallent hefyd ddigwydd o fewn strwythurau cyflogaeth sefydliadau. Fel rhan o brosiect WAVE, gwahoddwyd tri sefydliad i gymryd rhan fel astudiaethau achos. 

Meddai Raymond Ciborowski, Cofrestrydd a Phrif Swyddog Gweithredol, Prifysgol Abertawe:

“ Roeddem yn falch o fod yn un o astudiaethau achos y prosiect a barodd oddeutu dwy flynedd.  Roedd y Brifysgol yn awyddus i gymryd rhan gan ein bod yn cydnabod y gwerth y byddai’r ymchwil yn ei gynnig i gefnogi mentrau cydraddoldeb eraill o fewn y Brifysgol. 

“ Mae Prifysgol Abertawe eisoes yn sicrhau ei bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth cyflog cyfartal. Gwnaeth y prosiect, fodd bynnag, ddangos tystiolaeth o flychau cyflog rhwng y rhywiau oherwydd y dosbarthiad anghyson o ddynion a menywod rhwng swyddi, mathau o gontract, patrymau gwaith ac mewn swyddi uwch. Dechreuodd y Brifysgol ar raglen sylweddol i reoli newid i ddechrau mynd i’r afael â’r materion heriol hyn, mewn ymgais i atal y fath wahaniaethau rhwng y rhywiau rhag codi yng nghenedlaethau’r dyfodol.

“Yn ogystal, yn ddiweddar cynhaliodd y Brifysgol seminar ar brosiect WAVE a  roddodd drosolwg o’r dadansoddiad, mewnwelediad i’r broses a’r themâu allweddol. Hefyd rhoddwyd sylw i’r camau nesaf ar ein siwrne o newid”.

Meddai Dr Alison Parken, Cyfarwyddwr Prosiect WAVE, ym Mhrifysgol Caerdydd:

Roeddem wedi bwriadu darparu sail dystiolaeth, gan ddangos ble a sut yr oedd patrymau gwaith y ddau ryw yn creu anghydraddoldeb o fewn sefydliadau, a fyddai’n galluogi cyflogwyr i newid gyda’n cymorth.  Yn ogystal â chroesawu’r dystiolaeth, y mae Prifysgol Abertawe wedi creu tîm rheoli newydd sy’n ymgorffori datrysiadau creadigol yn y gwaith o gynllunio a datblygu’r gweithlu i fynd i’r afael â’r materion strwythurol hirdymor hyn.  Mae ymrwymiad ac ymroddiad cadarn y Brifysgol yn ganmoladwy.” 

  • Cafodd Menywod yn Ychwanegu Gwerth at yr Economi (WAVE) ei greu i fynd i’r afael ag arferion yn y gweithle a’r farchnad lafur, yn benodol y gwahaniaethau mewn cyflog rhwng y rhywiau mewn cyflogaeth a hunan-gyflogaeth. Nod rhaglen WAVE yw cyfrannu at y gwaith o fynd i’r afael â’r materion sy’n achosi blychau cyflog rhwng y rhywiau yng Nghymru. Ei nod yw cyflawni hyn drwy weithgareddau rhyngberthynol a rhai wedi’u targedu, gan weithio gyda chyflogwyr, cyflogeion a menywod hunangyflogedig. Ariennir WAVE gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Am ragor o wybodaeth ewch i http://www.wavewales.co.uk/about-us