Myfyriwr nyrsio Jo yn helpu i wella gofal croen ar draws ysbytai PABM

Mae ymagwedd newydd at ofal croen gan fyfyriwr nyrsio ymroddedig wedi helpu i newid y gofal a ddarperir i gleifion hŷn yn ysbytai PABM

Jo Gwilym-Edwards

Ar ôl mynd i ddiwrnod astudio, roedd gan Jo Gwilym-Edwards, myfyriwr nyrsio oedolion yn yr ail flwyddyn yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd Prifysgol Abertawe, rai amheuon ynghylch yr arferion nyrsio presennol - ac yna darparodd dystiolaeth o ymchwil i ategu ei safbwynt.

Ar ôl gwrando  ar drafodaeth am yr elïau rhwystrol a ddefnyddir gyda chleifion sy'n anymatal mewn digwyddiad a drefnwyd gan Wound Alliance Care UK ym mis Ebrill, sylweddolodd Jo fod PABM yn dal i ddefnyddio rhai brandiau adnabyddus nad ydynt yn cael eu defnyddio bellach mewn wardiau i oedolion yn rhai o ysbytai'r DU.

Meddai Jo, "Gofynnais pam roedden nhw wedi cael eu gwahardd a'r ateb oedd bod yr  elïau hyn wedi cael eu dylunio ar gyfer babanod felly doedden nhw ddim yn addas i lefelau PH croen pobl hŷn.  Hefyd, mae gan y cynnyrch anymataliaeth a ddefnyddir gyda phobl hŷn haen uchaf sy'n wahanol i gewynnau. Yn hytrach nag amsugno lleithder a chadw'r croen yn sych,  maen nhw'n ei wrthsefyll sy'n golygu ei fod yn cael ei gadw nesaf at y croen.

"Roeddwn i'n poeni am hyn oherwydd gallai parhau â'r arfer hwn gael effaith niweidiol ar y claf."

Ar ôl i Jo gysylltu â PABM i fynegi ei phryderon, gofynnwyd iddi am fwy o fanylion gan Cathy Dowling, Cyfarwyddwr Nyrsio Cynorthwyol Interim. Meddai Jo,

"Es i ati i ymchwilio i'r mater, darparais i ychydig o erthyglau i gefnogi'r hyn a glywais i yn y digwyddiad a dywedais i ble roeddwn i wedi gweld hyn ar waith."

O ganlyniad, cynghorodd Bwrdd Rheoli Meddyginiaethau PABM y dylai'r elïau rhwystrol Sudocrem, Drapolene a Metanium gael eu tynnu o'r stoc ym mhob ward i oedolion yn ysbytai PABM a dylid defnyddio eli rhwystrol arall yn eu lle, Cavilon.

Clywodd Jo hefyd fod y Canllaw i Ofal Clwyfau yn cael ei ddiweddaru i gynnwys manylion elïau rhwystrol derbyniol.

Ychwanegodd Jo, "Dwi'n hapus iawn â'r canlyniad. Bydd yn golygu bod ein cleifion yn derbyn gofal mwy priodol a gall hyn leihau anafau sy'n cael eu hachosi gan gynnyrch amhriodol. Roedd yn galonogol iawn cael ymateb i'm pryderon."

Meddai Cathy Dowling, "Roddem yn falch iawn bod Jo wedi cysylltu â ni i rannu'r hyn a ddysgodd ar ei diwrnod astudio. "Gwnaeth ei menter argraff dda iawn arnom, ac mae'n amlwg y bydd myfyrwyr nyrsio fel Jo yn ddarpar arweinwyr gwych i'r GIG yn y dyfodol."

Ychwanegodd Gwyneth Warner, rheolwr rhaglen y cwrs Nyrsio Oedolion yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd Prifysgol Abertawe, "Mae Jo yn fyfyriwr llawn cymhellant sydd bob amser am ddarparu'r gofal gorau i gleifion. Mae Jo yn fodel rôl ar gyfer myfyrwyr presennol a rhai'r dyfodol. Mae'n dangos bod myfyrwyr yn gallu gwneud gwahaniaeth a bod eu cyfraniad at ofal cleifion yn cael ei gydnabod a'i werthfawrogi. Rwy'n falch iawn o Jo ac rwy'n gwybod y bydd ei hymrwymiad a'i hymroddiad i wella gofal cleifion yn parhau drwy gydol ei gyrfa nyrsio." 

  • I gael mwy o wybodaeth am y cyrsiau iechyd, nyrsio, bydwreigiaeth, gofal cymdeithasol, polisi cymdeithasol a seicoleg sydd ar gael yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Prifysgol Abertawe, ewch i http://www.swansea.ac.uk/humanandhealthsciences