Gwobr Coleg Brenhinol y Bydwragedd i Annmarie, myfyriwr bydwreigiaeth yn Abertawe

Mae Annmarie Thomas, sy'n astudio bydwreigiaeth ym Mhrifysgol Abertawe, wedi cael ei henwi'n enillydd Gwobr Myfyriwr Bydwreigiaeth Coleg Brenhinol y Bydwragedd (RCM) eleni.

Annmarie Thomas RCM Student Midwife of the YearCynhaliwyd Gwobrau Bydwreigiaeth Blynyddol y Coleg yn y Brewery yn Llundain yn gynharach y mis hwn, lle cyflwynwyd y wobr i Annmarie, myfyriwr 34 oed o Gefn Cribwr ger Pen-y-bont ar Ogwr sydd yn ei thrydedd flwyddyn yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd.

Dyfernir Gwobr Myfyriwr Bydwreigiaeth RCM er mwyn cydnabod myfyriwr neu grŵp bach o fyfyrwyr bydwreigiaeth sy'n gwneud neu sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol i gymuned myfyrwyr.

Mae'n rhaid bod derbynwyr y wobr hon wedi dangos ymroddiad cyson i'w rôl ac wedi dangos ymrwymiad cryf i fydwreigiaeth a Choleg Brenhinol y Bydwragedd.

Roedd y beirniaid yn chwilio am unigolyn sy'n cyfrannu at wella profiad myfyrwyr bydwreigiaeth; sy'n gweithredu fel eiriolwr a model rôl ar gyfer ei gyd-fyfyrwyr; ac sy'n cyfrannu amser ac ymdrech ychwanegol  i fydwreigiaeth drwy ymrwymiad i Goleg Brenhinol y Bydwragedd neu drwy sefydlu Cymdeithas Bydwreigiaeth.

Meddai Annmarie a sefydlodd Gymdeithas Bydwreigiaeth y Brifysgol: "Dwi mewn sioc o hyd!  Ond mae'n anrhydedd mawr cael cydnabyddiaeth o'r fath am wneud rhywbeth sy'n rhoi cymaint o bleser i mi.

"Derbyniais fy ngwobr gan Denise Linay, Pennaeth Trefnu ac Ymgysylltu Coleg Brenhinol y Bydwragedd. Dwi ddim erioed wedi ennill tlws o'r blaen ac mae hwn yn un hyfryd.

"Roedd diwrnod y seremoni wobrwyo yn brofiad gwych ac rwy'n rhannu'r gydnabyddiaeth â phob aelod o'r tîm bydwreigiaeth a ddaeth i'r seremoni gyda mi, ynghyd ag Allan, fy ngŵr. Dwi wedi cael cymaint o gefnogaeth wych fel myfyriwr, ac mae hyn wedi fy mharatoi i ddechrau fy rôl fel bydwraig newydd gymhwyso.

"Mae fy lleoliadau clinigol wedi rhoi cyfle i mi weithio gyda rhai mentoriaid bydwreigiaeth ardderchog ar draws bwrdd iechyd PABM. Dwi wir yn edrych ymlaen at gydweithio â nhw pan fyddaf yn cymhwyso ym mis Medi."

Meddai Susanne Darra, Athro Cyswllt a Phennaeth Addysg Bydwreigiaeth a Bydwraig Arweiniol dros Addysg yng Ngholeg y Gwyddorau Iechyd a Dynol: "Rydym yn hynod falch o Annmarie, un o'n myfyrwyr blwyddyn tri, am ennill gwobr o fri ar draws y DU fel myfyriwr bydwreigiaeth y Flwyddyn Coleg Brenhinol y Bydwragedd.

"Mae Annmarie wedi gweithio'n ddiflino ar hyd ei rhaglen i feithrin ei sgiliau bydwreigiaeth ac i gynnig gofal o'r radd flaenaf i fenywod o bob math o gefndir a'u teuluoedd ledled de a gorllewin Cymru.

"Hi yw'r un cyntaf bob amser i wirfoddoli am unrhyw fentrau a gweithgareddau allgyrsiol, er bod ganddi deulu a bywyd personol prysur iawn.  Fel rhan o hyn, sefydlodd Annmarie Gymdeithas Bydwreigiaeth Prifysgol Abertawe ac mae wedi helpu myfyrwyr eraill ledled Cymru i sefydlu cymdeithasau tebyg.

"Mae hi wedi bod yn gynrychiolydd gwych dros y myfyrwyr, gan ddarparu safbwynt y myfyrwyr wrth lunio'r cwricwlwm a helpu gyda phrosiectau fel lansio Pasbort Sgiliau Cyn Cymhwyso Cymru Gyfan.

"Mae Annmarie'n berson dewr a medrus a ddylai fod yn falch iawn o'i chyflawniad wrth ennill Gwobr Myfyriwr Bydwreigiaeth y Flwyddyn Coleg Brenhinol y Bydwragedd; mae'n debygol y bydd hi'n gallu gwneud defnydd hyd yn oed mwy effeithiol o'r rhinweddau hyn ar ôl iddi gymhwyso fel bydwraig yn yr haf."

Mae Annmarie hefyd wedi cyrraedd rhestr fer Gwobr Ymddiriedolaeth Nyrsys Edith Cavell am 'Fyfyriwr Bydwreigiaeth Rhagorol y Flwyddyn'  Caiff enw'r enillydd ei gyhoeddi mewn seremoni a gynhelir ddydd Gwener, 1 Ebrill.