Gwobrau Effaith Prifysgol Abertawe 2015

Daeth dros 160 o westeion ynghyd yng ngwesty’r Marriott yn Abertawe ar nos Iau, 18 Mehefin i ddathlu ehangder a dyfnder effaith ymchwil y Brifysgol, gyda’r cyflwynydd a chyn-fyfyriwr Prifysgol Abertawe, Jason Mohammad yn cyflwyno’r gwobrau.

Mae Gwobrau Effaith Prifysgol Abertawe 2015 yn dathlu effaith gwaith ymchwil y Brifysgol ar gymdeithas. Cyflwynwyd 39 enwebiad i’r chwe chategori, a chawsant eu hasesu gan dri phanel o feirniaid oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o’r Brifysgol a phartneriaid allanol.

Effaith fu’r sbardun ar gyfer ymchwil Abertawe fyth oddi ar i’r Brifysgol gael ei sefydlu i ddiwallu anghenion diwydiannau’r rhanbarth yn 1920. Yn ogystal ag addysgu ac ysbrydoli cenedlaethau o fyfyrwyr, rydym wedi bod yn fodd i arloesi a masnacholi; buom yn hysbysu polisi cyhoeddus ac yn gwella iechyd a llesiant; yn cyfoethogi diwylliannau ac yn cynnal amgylcheddau.

Prif noddwr y Gwobrau Effaith oedd Cwmni Cyfreithiol Geralds, gyda chategorïau’r gwobrau unigol wedi’u noddi gan Age UK, Tata Steel, Parthian, Y Ganolfan Gydlynu Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd, Ymchwil a Datblygu’r BBC. Mae’r digwyddiad ei hun yn rhan o raglen a gefnogir gan Gyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC).

Impact Awards ‌Llun (o'r chwith i'r dde): Yr Athro Richard B. Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro James Goodwin o Age UK, a chyflwynydd y noson, Jason Mohammad. 

Meddai’r Athro Richard B. Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: Dangosodd canlyniadau diweddar y Fframwaith rhagoriaeth Ymchwil bod Prifysgol Abertawe yn un o’r prifysgolion gorau am yr effaith mae’n ymchwil yn ei gael ar y gymuned ehangach. O edrych ar y dalent sydd ynghlwm â’r Gwobrau Effaith eleni, mae’n hawdd deall pam.

"Daw enillwyr y Gwobrau eleni o holl ddisgyblaethau academaidd. Mae'r ffyrdd y maent wedi gwneud gwahaniaeth yn cynnwys gwarchod diwylliant mewn gwledydd sydd wedi’u heffeithio gan ryfeloedd , grymuso cymunedau gwledig ar draws y byd drwy ddefnyddio technolegau digidol, a hyrwyddo therapi golau i wella cyflyrau croen.

“Rydym yn ddiolchgar i’n noddwyr sydd wedi cefnogi’r gwobrau hyn, ac rydym yn llongyfarch yr enillwyr ac enwebedigion am eu heffaith rhagorol ar gymuned”.

Gwobr Geldards LLP am Effaith Neilltuol ym maes y Gyfraith a Pholisi Cyhoeddus 

Enillydd - Dr Nigel Pollard, Hanes a’r Clasuron, Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau, “Dysgu o’r Gorffennol i Amddiffyn y Gorffennol”

Mae’r wobr hon yn dathlu effaith ymchwil sydd wedi llywio neu gyfrannu’n sylweddol at gyfreithiau newydd, sydd wedi diwygio polisi sector cyhoeddus neu gorff llywodraethu, neu sydd wedi cyflawni gwelliannau ym myd addysg. Mae tystiolaeth o fod wedi gweithio gyda’r Llywodraeth, elusennau a chyrff cyhoeddus yn hanfodol.

Gwobr Parthian Books a Llyfrgell Cymru am Effaith Neilltuol ym maes Diwylliant a’r Celfyddydau

Enillydd - Kate Spiller, Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau, “Cymunedau Cysylltiedig”

Mae’r wobr hon yn dathlu gwaith ymchwil sydd wedi cael effaith amlwg, sylweddol yn y sectorau diwylliant a’r celfyddydau. Ymhlith y gweithgareddau cymwys mae perfformiadau, arddangosfeydd, gwyliau, llyfrau ac ati.

Gwobr AGE UK am Effaith Neilltuol ym maes Iechyd a Llesiant

Enillydd - Yr Athro Mark Rees a Dr Seo-Kyung Chung a Thîm Ymchwil y tîm Niwroleg Y Coleg Meddygaeth, “Canfod Achos Clefyd Niwrolegol Pediatrig: Hyperecplecsia

Mae’r wobr hon yn dathlu effaith ymchwil mewn unrhyw ddisgyblaeth sy’n gwella ansawdd bywyd, iechyd a llesiant, gyda’r posibilrwydd o newid bywydau pobl er gwell ar draws y byd.

Gwobr y Ganolfan Gydlynu Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd am Effaith Neilltuol ym maes Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Enillydd - Dr Amy Brown, gyda Dr Michelle Lee, Dr Jaynie Rance, Dr Ruth Davies a Dr Sue Jordan, Coleg y Gwyddorau Dynol a Iechyd, “Nobody puts baby in the corner”

Mae’r wobr hon yn cydnabod gwaith cyfathrebwyr ymchwil nodedig sydd wedi arddangos ymgysylltiad ardderchog â’r cyhoedd ar lefel ehangach. Bydd yr ymgeiswyr yn dangos newid mesuradwy yn nealltwriaeth y cyhoedd, eu hymddygiad, neu eu hymgysylltiad ag ymchwil.

Gwobr Ymchwil a Datblygu’r BBC am Effaith Neilltuol ar Alwedigaethau, Arferion a Gwasanaethau

Enillydd - Yr Athro Matt Jones, Dr Jennifer Pearson a Dr Simon Robinson, Cyfrifiadureg, Y Coleg Gwyddoniaeth, “Grymuso cymunedau digidol gwledig”

Mae’r wobr hon yn dathlu ymchwil mewn unrhyw ddisgyblaeth sydd wedi cael effaith sylweddol ar sut mae galwedigaethau, arferion a gwasanaethau’n cael eu darparu, sut maent wedi newid, neu sut maent wedi cael eu gwella.

Gwobr TATA Steel am Effaith Neilltuol ym maes Masnach, Diwydiant a Menter

Enillydd - Yr Athro Marc Clement a’r Tîm Menter ac Arloesedd, Y Coleg Meddygaeth, “Therapïau golau newydd ar gyfer trin cyflyrau’r croen”

Mae’r wobr hon yn dathlu effaith sy’n deillio o gydweithio diwydiannol, is-gwmnïau a chwmnïau newydd sy’n deillio o’r Brifysgol, yn ogystal ag effaith ar y sector busnes ac ar dechnoleg newydd neu well.

 Darllenwch Fwy am  Enillwyr Gwobrau Effaith 2015