Ymchwil: cysylltiad rhwng pryderon mamau ynghylch siâp eu corff yn newid a phenderfynu peidio â bwydo o’r fron

Mae ymchwil newydd gan Brifysgol Abertawe'n dangos bod mamau sy'n pryderu mwy ynghylch siâp eu corff a'u golwg yn newid yn ystod beichiogrwydd yn llai tebygol o fwydo ar y fron wedi genedigaeth eu babi.

Baby feeding research

Dilynodd yr ymchwil ar y cyd rhwng Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd 128 o fenywod beichiog drwy eu beichiogrwydd tan fod y babi'n chwe mis oed. Yn ystod eu beichiogrwydd adroddodd y mamau ar eu teimladau am siâp eu corff a'u golwg yn newid a'u pryderon ynghylch eu corff ar ôl yr enedigaeth ochr yn ochr â sut fyddent yn bwydo'u babi. Roedd y rhai a oedd yn pryderu fwyaf am eu golwg neu'r rhai a oedd yn ceisio cyfyngu eu cymeriant yn ystod beichiogrwydd yn llai tebygol o fwriadu bwydo ar y fron, neu os gwnaethant hynny, gwnaethant am gyfnod byr o amser yn unig.

Dangosodd archwilio pellach fod mamau â mwy o bryderon ynghylch delwedd y corff, ond heb ddechrau bwydo ar y fron, yn fwy tebygol o roi'r gorau iddi yn benodol am eu bod yn anghyfforddus ynghylch eu corff yn newid yn ystod bwydo ar y fron neu'n teimlo embaras neu gywilydd wrth fwydo ar y fron o flaen pobl eraill neu'n gyhoeddus.

Meddai Dr Amy Brown, cyfarwyddwr rhaglen MSc Iechyd Cyhoeddus Plant yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd Prifysgol Abertawe, a arweiniodd yr astudiaeth, "Dengys y darganfyddiadau y gallai teimladau mamau am siâp eu corff yn newid a sut y gallai eu corff edrych yn wahanol fod yn effeithio ar y penderfyniad i fwydo ar y fron. Yr hyn sy'n ddiddorol yw mai eu teimladau yn ystod beichiogrwydd oedd yn gyrru eu dewis wedi i'r babi gael ei eni, yn hytrach na'u profiad o fwydo ar y fron ei hun. Mae'n debygol bod hyder isel a phryder ynghylch eu golwg, a allai fod o ganlyniad i gynnydd diwydiant enwogion a'r pwysau i golli pwysau'n gyflym ar ôl yr enedigaeth, yn effeithio ar y penderfyniad i fwydo ar y fron. Efallai bod mythau am effaith bwydo ar y fron ar olwg neu gredau anghywir na allwch golli pwysau wrth fwydo ar y fron wedi cael effaith pellach ar eu dewis. Mae angen i ni gynyddu ymwybyddiaeth o ddelwedd corff gadarnhaol yn ystod bwydo ar y fron a lleihau'r pwysau afiach sydd ar famau newydd i ddychwelyd i'r 'normal' ac edrych fel nad ydynt wedi bod yn feichiog yn syth wedi genedigaeth y babi."

Ychwanegodd Dr Jaynie Rance, Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd Prifysgol Abertawe, "Gwyddwn fod bydwragedd a gweithwyr iechyd proffesiynol yn aml yn ymwybodol o broblem gynyddol gordewdra yn ystod beichiogrwydd, ac mae gwaith pwysig yn cael ei wneud yn y maes hwnnw i gefnogi menywod i fwyta'n iach yn ystod yr amser hwn. Fodd bynnag, mae ein darganfyddiadau'n amlygu y gallai pryderon ynghylch magu pwysau neu siâp y corff yn newid fod yn fater o ofid i fenywod, gan effeithio ar eu penderfyniad i fwydo ar y fron. Yn bwysig, dengys ein darganfyddiadau nad menywod â BMI uchel yn unig a oedd yn teimlo'n anghyfforddus ynghylch siâp eu corff yn newid a'u golwg yn ystod beichiogrwydd; roedd menywod â phwysau iach yn pryderu llawn cymaint. Mae'n bwysig iawn y cefnogir menywod i gynnal pwysau iach yn ystod beichiogrwydd, oherwydd mae'n bwysig i'w hiechyd nhw ac i iechyd eu plentyn."

Yn olaf, meddai Dr Lucie Warren, darlithydd Bydwreigiaeth yn Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Caerdydd, "Gwyddwn fod bwydo ar y fron yn bwysig i iechyd y babi a'r fam, ond mae llawer o famau'n dweud wrthym eu bod yn ei chael hi'n anodd a bod angen mwy o gefnogaeth arnynt. Mae deall y ffactorau niferus sy'n effeithio ar fwydo ar y fron, megis delwedd y corff a phryderon mamau ynghylch siâp eu corff yn newid a rôl eu corff ar ôl yr enedigaeth, yn bwysig i'r bobl sy'n gweithio i gefnogi mamau newydd yn ystod y cyfnod hwn."

Mae'r ymchwil bellach wedi'i gyhoeddi yn Midwifery.