Y Ganolfan NanoIechyd yn cynnal Digwyddiad Deintyddiaeth drwy'r dydd

Yn ddiweddar cynhaliodd Canolfan NanoIechyd (CNH) Prifysgol Abertawe Ddigwyddiad Deintyddiaeth drwy'r dydd, yn cynnwys siaradwyr o'r diwydiant deintyddiaeth, y GIG a'r byd academaidd. Wedi'i gynnal gan y Ganolfan NanoIechyd, roedd y digwyddiad yn cynnig cyfleoedd rhwydweithio a gwybodaeth am y datblygiadau technolegol diweddaraf yn y sector deintyddiaeth.

Centre for NanoHealth Ilyas KhanSefydlwyd CNH yn 2009, ac mae'n amgylchedd arloesol agored sy'n hwyluso cwmnïau, ymchwilwyr, clinigwyr y GIG ac academyddion i ddatblygu cenhedlaeth newydd gofal iechyd gan ddefnyddio nanodechnoleg.

Cadeiriwyd y digwyddiad, a fynychwyd gan 30 o ddeintyddion o bob rhan o Gymru, gan Dr Paul Lewis, Athro Cefnogol ym Mhrifysgol Abertawe. Clywodd y rhai a ddaeth i'r digwyddiad gyflwyniadau gan feddygon ymgynghorol blaenllaw: Mr Conor Marnane, Meddyg Ymgynghorol Otolaryngoleg a Phennaeth Llawfeddygaeth y Gwddf yn Ysbyty Singleton; a Mr James Owens, Meddyg Ymgynghorol Deintyddiaeth Adferol ac Adsefydlu'r Geg yn Ysbyty Treforys.

Ar y cyd â Dr Georgina Menzies, ymchwilydd yn CNH ym Mhrifysgol Abertawe, roedd y pynciau a drafodwyd yn cynnwys y Firws Papiloma Dynol, adsefydlu'r geg ar ôl llawdriniaeth a datgelu canser y breuant a'r oroffaryncs yn gynnar drwy sbectrosgopeg optegol.

Meddai Mr Conor Marnane, "Darparodd y digwyddiad hwn fforwm i rwydweithio a rhannu cyfleoedd addysgol â chydweithwyr deintyddol ac o'r brifysgol. Fel Llawfeddyg y Pen a'r Gwddf, roeddwn yn gallu cymryd y cyfle hwn i gyflwyno'r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau newydd ym maes gwneud diagnosis a thrin canser y geg. Mae gan ddeintyddion rôl bwysig i'w chwarae drwy wneud diagnosis o ganser y geg yn gynnar, a rhoddodd digwyddiad fel hwn, gyda chynifer o ddeintyddion gyda'i gilydd, gyfle gwych i addysgu a thrafod y broblem iechyd bwysig a chynyddol gyffredin hon."

Ychwanegodd Mr Marnane, "Cymrom y cyfle hefyd i gyflwyno canlyniadau prosiect ymchwil ar y cyd a allai dorri tir newydd, a gynhaliwyd gan y Ganolfan NanoIechyd ym Mhrifysgol Abertawe ac Adran y Glust, y Trwyn a'r Gwddf (ENT) Ysbyty Singleton i ddull newydd o wneud diagnosis o ganser yn gynnar gan ddefnyddio samplau poer, a allai fod yn ffordd rad a syml o sgrinio ar gyfer canser y geg mewn deintyddfa neu feddygfa rhyw ddydd."

Amlygwyd technoleg ddeintyddol yn sesiynau'r prynhawn y digwyddiad. Rhoddodd Dr Owen Guy gyflwyniad ar y cyfleoedd cydweithio ac ymchwil diweddaraf yn CNH, yna cafwyd taith o'r cyfleusterau a chyfle i weld y cyfarpar o'r radd flaenaf a chwrdd â'r ymchwilwyr blaenllaw sy'n gweithio yn y Ganolfan. Roedd y daith yn cynnwys ymweld â'r labordai biofeddygol categori 2 sy'n cynnig galluoedd bioleg foleciwlaidd a chelloedd, gan gynnwys microsgopeg gydffocal, systemau dadansoddi mewnbwn uchel/cynnwys uchel, microfioleg, meddygaeth adfywiol, peirianneg meinweoedd a nano-genodocsicoleg.

Centre for NanoHealth Henry ScheinYna rhoddodd Gareth Tomkinson o Renishaw arddangosiad Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD)/Gweithgynhyrchu gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAM) a defnyddio argraffu 3D mewn deintyddiaeth. Gyda'i restr sy'n tyfu o dechnolegau gweithgynhyrchu a mesur manwl gywir, mae Renishaw yn tyfu i fod yn gyflenwr cyfarpar a fframwaith deintyddol mawr. Dilynwyd hyn gan arddangosiad gan Jackie Cooper, Rheolwr Cynnyrch Laserau'r DU yn Henry Schein Dental, ar sut y defnyddir technoleg laserau mewn deintyddiaeth.

Ar ôl y digwyddiad, dywedodd Mr James Owens, "Bu'n ddigwyddiad ardderchog, gan gyfuno arferion deintyddol cyfredol â thechnolegau newydd. Roedd y cyfleuster CNH a'r gwaith arloesol a wneir yno yn rhyfeddol."