Partneriaeth newydd yn ceisio gwella gofal iechyd

Mae Prifysgol Abertawe a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (ABMU) wedi cytuno i weithio'n agosach i gryfhau economi gwybodaeth y rhanbarth ac i wella lles y boblogaeth.

Mae Bwrdd Iechyd ABMU a'r Brifysgol wedi arwyddo cytundeb cydweithio i adeiladu ar hanes hir eu partneriaeth o ran materion iechyd.

Meddai'r Is-ganghellor, Yr Athro Richard B. Davies, "Drwy weithio'n agosach gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth go iawn i les tymor hir y rhanbarth hwn, gan ddenu'r bobl orau i swyddi clinigol ac ymchwil a darparu staff y GIG yn y dyfodol sydd wedi'u hyfforddi'n dda."

Mae'r boblogaeth sy'n heneiddio yn flaenoriaeth i'r GIG, a'r gobaith yw y bydd y cydweithio hwn yn helpu i lenwi nifer o swyddi clinigol gwag ABMU ym maes gofal iechyd i'r henoed.

Un cynllun yw datblygu enw da rhyngwladol presennol Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd am waith ei Ganolfan Heneiddio Arloesol ar ofal cymdeithasol i'r henoed.

Mae Bwrdd Iechyd ABMU a'r Brifysgol yn ymroddedig i ymchwil, arloesedd ac addysg gofal iechyd, a nod y bartneriaeth yw rhagori ar fodel traddodiadol Ysbyty Prifysgol drwy annog arloesedd.

Mae'r cynllun tair blynedd, a ddechreuodd yr wythnos hon (7 Ebrill 2014), wedi pennu wyth maes ar gyfer cydweithio, i'w hysgogi gan Fwrdd Partneriaeth newydd, gan gynnwys ymchwil, addysgu a datblygu economaidd.

Mae'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn datgan y dylai'r bartneriaeth anelu at osod safon ryngwladol ar gyfer cydweithio effeithiol rhwng gwasanaeth iechyd a'i phrifysgol bartner i alluogi i'r rhanbarth gyflawni'r safonau uchaf o ran gofal iechyd, ymchwil a hyfforddiant.

Drwy edrych ymlaen, creda'r ddau sefydliad y gallant ddenu academyddion clinigol byd-enwog, sicrhau mwy o grantiau ymchwil mewn meysydd sy'n datblygu a defnyddio'r canlyniadau i ddarparu gwasanaethau gwell.

Nod y Brifysgol yw sefydlu amrywiaeth ehangach o raddau ôl-raddedig, i fanteisio ar amgylchedd ymchwil y Bwrdd Iechyd, a chynnal mwy o dreialon clinigol.

Caiff entrepreneuriaeth, arloesedd a lleoliadau myfyrwyr ar draws ardal ehangach eu hannog, gyda bwriad i sefydlu clwstwr Gwyddor Bywyd o arwyddocâd byd-eang.

Bydd y ddau gorff yn defnyddio'r bartneriaeth agosach i greu cysylltiadau eraill. Er enghraifft, bydd Prifysgol Abertawe yn ymuno â Phartneriaeth Bae'r Gorllewin, sy'n dod ag ABMU ac awdurdodau lleol Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr at ei gilydd i ddatblygu ymagwedd ranbarthol tuag at ofal cymdeithasol ac iechyd.

Yr wyth maes ar gyfer cydweithio yw:

  1. Cynllunio Strategol
  2. Ymchwil a Datblygu
  3. Arloesedd ac Eiddo Deallusol
  4. Addysg a Hyfforddiant
  5. Cynaladwyedd ac Adnoddau Dynol
  6. Gwella Effeithlonrwydd ac Effeithiolrwydd
  7. Datblygu a Gwell Partneriaethau Strategol
  8. Datblygu Economaidd