Llwyddiant i fyfyriwr AABO yng Ngwobrau Dysgwyr Castell-nedd Port Talbot 2014

Mae dysgwr yn Adran Addysg Barhaus Oedolion (AABO) Prifysgol Abertawe wedi ennill gwobr fawreddog yng Ngwobrau Dysgwyr Castell-nedd Port Talbot 2014.

Enwyd y myfyriwr BA yn y Dyniaethau, Arlene Morgan o Lyn-nedd, fel Dysgwr Addysg Uwch y Flwyddyn, a chyrhaeddodd restr derfynol y categori Dysgwr Cymunedol hefyd.

Cynhaliodd Gr┼Áp Hyrwyddo Dysgu Castell-nedd Port Talbot ei Wobrau Dysgwyr a Thiwtoriaid yn Orendy Margam ar ddydd Iau, 19 Mehefin. Roedd y digwyddiad yn gyfle i ddysgwyr a thiwtoriaid ennill cydnabyddiaeth am eu hymdrechion ac i arddangos eu hymroddiad i ddysgu.

Arlene MorganWedi dau ymgais i ddychwelyd i addysg, tri chynnig i Gymro oedd hi i Arlene, sy'n fam sengl. Pan ddechreuodd ei merch addysg amser llawn, teimlodd Arlene fod yr amser iawn iddi ddechrau ei hastudiaethau. Fel ymwelydd rheolaidd â Chanolfan Hyfforddi Glyn-nedd, byddai Arlene yn aml yn darllen gwybodaeth am radd ran-amser yn y Dyniaethau yn AABO a'r rhaglen baratoi gysylltiedig, ac yn ei thro, penderfynodd ddechrau Rhaglen Baratoi ar gyfer Gradd BA yn y Dyniaethau, gan astudio Hanes a Seicoleg.

Wedi cwblhau'r rhaglen, cofrestrodd Arlene ar gyfer Gradd Ran-amser yn y Dyniaethau, ac aeth ymlaen i astudio amrywiaeth o fodiwlau Llenyddiaeth Saesneg a Hanes mewn amrywiaeth o ganolfannau yn Sir Gaerfyrddin.

Mae Arlene bellach yn gobeithio y bydd ei phrofiad ei hun o'r Brifysgol yn ysbrydoli ei merch i ystyried a chyflawni addysg uwch yn y dyfodol. Wrth siarad am ei hastudiaethau a'u heffaith ar ei merch, meddai Arlene, "Mae'r ddau ohonom ar siwrnai ddysgu barhaus ac rydym yn rhannu'r profiad dysgu â'n gilydd. Rydym wedi ymweld â nifer o lefydd, megis Canolfan Eifftaidd Prifysgol Abertawe, i ehangu ein gwybodaeth. Mae fy ymweliadau rheolaidd â llyfrgelloedd lleol a'r Brifysgol wedi annog fy merch i fod yn ddarllenwr brwd."

Yr hydref diwethaf, ar ran y Brifysgol, cyfranogodd Arlene at ddarparu prosiect llythrennedd mewn ysgolion cynradd, gan ganiatáu iddi ennill profiad y gall ei ddefnyddio yn y dyfodol. Yn ei hysgol gynradd leol bu'n mentora plant ar raglenni 'Help a Child to Read' a 'Better Reading' Agored Cymru. Gan gydnabod pwysigrwydd ei llais fel myfyriwr, gwirfoddolodd Arlene hefyd i gymryd rhan mewn digwyddiad diweddar a drefnwyd gan Bartneriaeth Ddysgu Ranbarthol De-orllewin Cymru, ac roedd hefyd yn cyflawni nifer o rolau gwirfoddol yn y gymuned.

Ar ôl derbyn ei gwobr, meddai Arlene, "Diolch i holl staff a thiwtoriaid AABO, yn ogystal ag ymroddiad parhaus y myfyrwyr, sydd wedi'i wneud yn brofiad gwerth chweil gyda'i gilydd."

Meddai Vanessa Thomas, Swyddog Datblygu AABO, "Mae Arlene yn cymryd pob cyfle ac mae'n fodel rôl ysbrydoledig. Mae'n fraint cael myfyriwr mor frwdfrydig ac ymroddedig!"

Cyrhaeddodd y myfyrwyr gradd ran-amser, Tracy Muldoon a Samantha Ratnayake, y rhestr fer ar gyfer y Wobr Dysgwr Addysg Uwch, ac enwebwyd y tiwtoriaid Gradd Ran-amser yn y Dyniaethau, Carole Butler a Dr Rhian Worth, gan staff AABO hefyd ar gyfer Gwobrau Tiwtoriaid Castell-nedd Port Talbot.

Meddai'r Athro Colin Trotman, Cyfarwyddwr AABO ym Mhrifysgol Abertawe, "Rwy'n hynod falch fod tiwtoriaid a myfyrwyr yn AABO wedi derbyn cydnabyddiaeth am eu hastudiaethau a'u hymroddiad i addysgu mewn lleoliad cymunedol. Mae eu storïau yn ysbrydoledig, a dylid eu llongyfarch. Dymunwn bob hwyl iddynt ar gyfer y dyfodol."