Grŵp Gwirfoddoli Myfyrwyr Discovery Prifysgol Abertawe'n ennill Gwobr y Frenhines

Mae Palas Buckingham wedi dyfarnu Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol i Grŵp Gwirfoddoli Myfyrwyr Discovery Prifysgol Abertawe.

QAVS logo

Mae Discovery yn sefydliad a arweinir gan wirfoddolwyr sy'n cyfoethogi bywydau pobl yn Abertawe drwy wirfoddoli.  Sefydlwyd fel elusen ym 1966, ac mae'n cynnal mwy na deugain o brosiectau gwirfoddol ledled Abertawe ar hyn o bryd, sy'n cael eu rhedeg gan fwy na 300 o fyfyrwyr Prifysgol Abertawe yn gwirfoddoli.

Mae Discovery hefyd wedi meithrin partneriaeth rhwng Abertawe a Siavonga yn Zambia, sy'n sefydliad nid er elw a sefydlwyd yn 2008, a'i nod yw meithrin perthnasoedd ar draws diwylliannau gwahanol a chynhyrchu cymaint o incwm â phosib drwy rannu profiadau a dysgu, cefnogi plant drwy addysg a sicrhau'r defnydd gorau o'r amgylchedd i wella iechyd drwy faeth. Darpara'r bartneriaeth gyfleoedd i fyfyrwyr a gweithwyr proffesiynol yn Abertawe (Cymru) ac yn Siavonga (Zambia) i rannu'r wybodaeth a'r sgiliau y mae eu hangen er mwyn mynd i'r afael â thlodi.

Discovery

Meddai Christine Watson MBE, Rheolwr Discovery, "Rwy'n hynod falch bod gwaith caled grwpiau Discovery wedi'i wobrwyo gan y wobr nodedig hon. Mae Discovery yn sefydliad ysbrydoledig sy'n ysgogi'r rhai sy'n buddsoddi ynddo.

"Rwyf wedi mwynhau gweithio gyda myfyrwyr Prifysgol Abertawe dros yr ugain mlynedd diwethaf yn fawr, gan adeiladu ar eu syniadau a'u brwdfrydedd wrth iddynt roi eu hamser rhydd er budd pobl ddifreintiedig yma yn Abertawe, a thros y pedair blynedd diwethaf, er budd menywod a phlant pentrefi sy’n byw mewn tlodi yn Siavonga, Zambia."

Meddai'r Dirprwy Is-ganghellor, Yr Athro Hilary Lappin-Scott, "Mae 2014 wedi bod yn flwyddyn gyffrous i Discovery. Mae Palas Buckingham wedi cydnabod gwaith ein myfyrwyr ymroddedig gyda Gwobr y Frenhines, ac ar ben hynny gwnaethant ddyfarnu MBE i Christine, y rheolwr, yn rhestr anrhydeddau'r flwyddyn newydd ym mis Ionawr am ei "gwasanaethau i wirfoddoli myfyrwyr ac i addysg yn Abertawe."

Mae Discovery yn rhagweld cymuned lle caiff pobl eu trin yn gyfartal, heb i gymdeithas gamwahaniaethu yn erbyn pobl ddifreintiedig, drwy gyfoethogi bywydau oedolion a phlant ag anableddau, pobl hŷn, pobl sy'n dioddef problemau iechyd meddwl, ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn Abertawe i gyflawni eu potensial yn llawn fel unigolion grymus ac fel aelodau o grwpiau a chymunedau.Cynigia gyfleoedd a phrofiadau newydd drwy amrywiaeth eang o weithgareddau a arweinir gan fyfyrwyr yn y gymuned, gan gynyddu cyd-ddealltwriaeth a chydraddoldeb. Mae Discovery hefyd yn cefnogi myfyrwyr i fod yn ymwybodol o'u datblygiad personol a'u heffaith ar eu hunain a bywydau pobl eraill drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol.

Mae'r holl wirfoddolwyr yn cyflawni hyfforddiant gorfodol 'Start Here' ac yn cael datgeliad manwl y Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB) cyn gwirfoddoli. Gall y gwirfoddolwyr hefyd gyflawni hyfforddiant ychwanegol.