Datguddio cynllun medal unigryw i nodi 50 diwrnod tan i Abertawe 2014 gychwyn

Gyda dim ond 50 diwrnod i fynd (dydd Sul 29 Mehefin) cyn seremoni agoriadol Pencampwriaethau Ewropeaidd Athletau IPC - Abertawe 2014, mae cynlluniau'r medalau i'r enillwyr wedi cael eu datguddio gan y trefnwyr.

Bydd chwe chant o  athletwyr o dros 40 o wledydd yn cystadlu am 199 o fedalau aur, efydd neu arian yn nigwyddiad para-athletau mwya’r flwyddyn ym mis Awst eleni.

Cynhyrchwyd y cynllun arloesol gan ddylunydd ifanc talentog o Gymru, Chris Fox, sydd hefyd wedi dylunio logo’r bencampwriaeth.

Ysbrydoliaeth graidd ar gyfer y cynlluniau medalau Abertawe 2014 yw’r cysyniad o 'dorri'r mowld’. Yn union fel yr athletwyr eu hunain sy’n ailddiffinio eu potensial ac yn herio disgwyliadau, roedd y trefnwyr yn awyddus i greu medalau sy'n ffurfio tir newydd i ffwrdd o syniadau rhagdybiedig o sut y dylai medal edrych.

Medals Swansea2014 front Mae Arwyddlun y Ddraig sy'n cynrychioli’r Pencampwriaethau yn gerflun cain iawn, ac mae hyn i’w weld ar wyneb y medalau, sy’n creu dyluniad miniog, unigryw a blaengar. Prif nodwedd y medalau yw cylch o chwe ffurf gerfluniol sy’n cyd-gloi, sy'n cynrychioli chwe gwerth craidd y Pencampwriaethau: angerdd, cydraddoldeb, cyffro, ysbrydoliaeth, cryfder a balchder.

Wrth drafod cynllun y medalau, meddai Chris Fox: Rwyf yn hynod falch o fod yn ymwneud â Phencampwriaethau Ewropeaidd Athletau IPC Abertawe 2014. Roeddwn i'n byw yn Abertawe am saith mlynedd ar ôl symud yno i astudio pan oeddwn yn ddeunaw oed, felly mae gweithio ar ddigwyddiad proffil uchel o'r fath ar gyfer y ddinas yn teimlo fel rhoi rhywfaint o'r hyn rhoddodd Abertawe i mi.

“Mae cael fy ngofyn i ddylunio medalau enillwyr Abertawe 2014 enillwyr yn gyfle cwbl unigryw, ac yn gyfle unwaith ac am byth. Mae bod yn gyfrifol ddylunio’r medalau yn teimlo fel fy mod i wedi ennill medal!

“Pan sefydlais i fy musnes dylunio, Goldfox, yn 2011, doeddwn i erioed wedi disgwyl cael cyfle mor arbennig i ychwanegu at fy mhortffolio mewn llai na tair blynedd. Hoffwn ddiolch i dîm Abertawe 2014 am y cyfle, ac rwy’n gobeithio eu bod nhw'r un mor falch ag ydw i o’r hyn rwyf wedi creu”.

Medals Swansea2014 reverseMeddai Paul Thorburn, Cadeirydd Abertawe 2014: “O'r foment enillodd Abertawe'r hawl i gynnal y Bencampwriaeth, ein bwriad oedd cyflwyno digwyddiad sy'n mynd y tu hwnt i bob disgwyl, gan sicrhau mai hyn fydd y Pencampwriaethau Ewropeaidd gorau erioed, a bod pob athletwr, swyddog a gwylwyr yn cael profiad gwirioneddol ragorol. Mae'r medalau a fydd yn cael eu dyfarnu ym mis Awst yn rhan allweddol o brofiad yr athletwyr,  rhywbeth a fydd yn aros gyda nhw am weddill eu hoes. Mae’r dyluniad yn adlewyrchu uchelgais y tîm, y ddinas a'r wlad. Yr ysgogiad cyffredinol oedd creu medalau byddai'r athletwyr yn falch o ennill, ac y gall Abertawe fod yn falch o’u cyflwyno. Gobeithiaf ein bod wedi  llwyddo i wneud hynny”.

Swansea 2014 championship mark Meddai Ryan Montgomery, Pennaeth Athletau IPC: “Ar bob cam ar hyd y ffordd, mae trefnwyr Abertawe 2014 wedi creu argraff gyda’u gweledigaeth ar gyfer y bencampwriaeth. Nid ydynt wedi siomedig â'r medalau; maent yn syfrdanol. Maent yn ymgorffori’r ddinas, y lleoliad, natur groesawgar y bobl a synnwyr llethol y tîm cartref 'o falchder yr ydym wedi gweld dro ar ôl tro.

“Ein prif nod yw bod pob athletwr yn gadael y Pencampwriaethau Ewropeaidd gyda'r un balchder enfawr ac ymdeimlad o gyflawniad. Nod unrhyw athletwr yw cyrraedd y podiwm – bydd y rhai sy'n gwneud hynny yn gwerthfawrogi’r cynllun am weddill eu hoes”. 

Mae tocynnau ar gael ar-lein yn www.abertawe2014.com ac o leoedd fel Canolfan Croeso Dinas Abertawe ar Stryd Plymouth a Chanolfan Hamdden Penyrheol. Mae pris tocynnau pob sesiwn yn amrywio rhwng £3.00 - £7.00.

Cynhelir y digwyddiad gan Brifysgol Abertawe mewn partneriaeth â Chyngor Abertawe, Chwaraeon Anabledd Cymru, British Athletics, Athletau Cymru a Llywodraeth Cymru.

Am wybodaeth bellach am Bencampwriaeth Athletau Ewropeaidd yr IPC yn Abertawe, ewch i: www.swansea2014.com