Bodlonrwydd myfyrwyr yn parhau i gynyddu ym Mhrifysgol Abertawe

Mae canlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) diweddaraf yn dangos bod lefelau bodlonrwydd ymhlith myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe yn parhau i fod yn uchel, gyda 89% o fyfyrwyr yn nodi eu bod yn hapus gyda'u profiad cyffredinol fel myfyrwyr yn Abertawe.

NSS Mae'r NSS yn arolwg cynhwysfawr o farn myfyrwyr a gynhelir ar draws y DU i gyd yn annibynnol ac yn ddienw gan Ipsos-MORI. Gofynnir i fyfyrwyr am eu sylwadau mewn meysydd megis addysgu, asesu ac adborth, cymorth academaidd, y ffordd y mae eu cwrs wedi'i drefnu a'i reoli, adnoddau dysgu, datblygiad personol a'u Hundeb Myfyrwyr.

‌Cwblhaodd dros 2,200 o fyfyrwyr Abertawe arolwg 2014, sy'n cynrychioli 72% o'r rheiny a oedd yn gymwys.

Graddiodd myfyrwyr Abertawe eu bodlonrwydd cyffredinol gyda'u Prifysgol yn 89%, 4% yn uwch na'r bodlonrwydd cyfartalog yng Nghymru a chyfwerth â chyfartaledd holl sefydliadau'r DU. Mae hyn yn rhoi Prifysgol Abertawe yn yr 20 o brifysgolion gorau yn y DU*.

Mae’r lefelau boddhad mewn meysydd allweddol eraill sydd wedi dangos gwelliant ers y llynedd yn cynnwys:

  • Boddhad gydag adnoddau dysgu wedi cynyddu 5% i 84%
  • Boddhad gyda datblygiad personol wedi cynyddu 3% i 83%
  • Boddhad gyda chefnogaeth academaidd wedi cynyddu 3% i 82%
  • Boddhad gydag asesiadau ac adborth wedi cynyddu 1% i 71%
  • Boddhad gyda’r dysgu cyffredinol wedi codi 1% i 87%

Mae gennym gyfanswm o 19 o bynciau yn y deg uchaf yn eu meysydd pwnc yn genedlaethol, ac rydym yn gyntaf am foddhad myfyrwyr yn Naearyddiaeth Ddynol a Chymdeithasol, Daearyddiaeth Ffisegol a Gwyddor yr Amgylchedd, Astudiaethau Hanes ac Athronyddol a Gwaith Cymdeithasol.

Making WavesRydym wedi derbyn boddhad 100% mewn 7 maes pwnc, gan gynnwys Daearyddiaeth Ddynol a Chymdeithasol a Daearyddiaeth Ffisegol a Gwyddor yr Amgylchedd . Rydym hefyd wedi derbyn canlyniadau boddhad dros 90% mewn 21 o feysydd pwnc, gan gynnwys y Clasuron, Cyfrifiadureg, Hanes, Peirianneg Gemegol a Chyfrifeg a Chyllid.

‌Meddai’r Athro Alan Speight, Dirprwy Is-ganghellor dros Brofiad Myfyrwyr: “Mae'r canlyniadau hyn yn adlewyrchu ymdrechion parhaus y brifysgol, gan weithio mewn partneriaeth gyda'n myfyrwyr, er mwyn gwella profiad y myfyriwr yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

“Rwyf wrth fy modd, nid yn unig i weld y gwelliannau dramatig mewn boddhad cyffredinol, ond hefyd y cynnydd mewn meysydd allweddol eraill megis addysgu, cefnogaeth academaidd ac adnoddau dysgu.

"Mae hyn wedi cael ei gyflawni dim ond trwy wrando a gweithio gyda’n myfyrwyr, sy'n chwarae rhan allweddol yng ngwelliant parhaus y Brifysgol."


* Ac eithrio Colegau AB a darparwyr arbenigol bach.