Ap arloesol Prifysgol Abertawe yn cyrraedd rhestr fer gwobrau iechyd Llywodraeth Cymru

Mae ap arloesol ‘Gofalu Trwy’r Gymraeg’ a grëwyd gan Brifysgol Abertawe yn 2013 wedi cyrraedd rhestr fer Llywodraeth Cymru yng Ngwobrau’r Gymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol 2014, a hynny yn y categori Technoleg Gwybodaeth a’r Gymraeg.

Mae'r ap ‘Gofalu Trwy’r Gymraeg’, a ariannwyd drwy gynllun grantiau y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac a lansiwyd yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych y llynedd, yn adnodd sy'n cynnwys geiriau, termau ac ymadroddion defnyddiol ym maes iechyd, i gynorthwyo a galluogi unigolion sy’n gweithio yn y maes i ddefnyddio’r Gymraeg gyda chleifion, a thrwy hynny sicrhau bod modd i'r cleifion hynny drafod eu hanhwylderau trwy gyfrwng eu dewis iaith.

Lleisir ‘Gofalu Trwy’r Gymraeg’ gan un o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe, sef y gyflwynwraig Nia Parry. Mae Nia bellach yn adnabyddus fel cyflwynwraig rhaglenni teledu megis Welsh in a Week a Hwb.

Gofalu Trwy'r Gymraeg Small Seiliwyd yr ap ar lyfryn y ddarlithwraig Angharad Jones o Goleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd y Brifysgol. Rhoddwyd copi o’r llyfryn deugain tudalen i fyfyrwyr y Coleg yn 2011, gyda’r nod o’u hannog i arfer ac ymarfer y Gymraeg a chynnig gwasanaeth dwyieithog o’r radd flaenaf i’r cyhoedd. Wrth droi’r llyfryn yn declyn dysgu rhyngweithiol, mae’r adnodd defnyddiol hwn bellach ar gael i bawb fedru ei ddefnyddio yn ôl yr angen.

Enwebwyd ‘Gofalu Trwy’r Gymraeg’ ar gyfer y wobr hon gwobr gan Dr Gwenno Ffrancon, Cyfarwyddwr Academi Hywel Teifi. Meddai Gwenno, "Mae Prifysgol Abertawe'n hynod o falch fod yr ap wedi cyrraedd rhestr fer y Gwobrau. Ffrwyth cydweithio llwyddiannus rhwng y Coleg Gwyddorau Iechyd a Dynol, Academi Hywel Teifi a chwmni digidol creadigol Galactig yw'r adnodd hwn, ac fe'i crëwyd diolch i grant gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol”.

Mae’r Wobr Technoleg Gwybodaeth a’r Gymraeg yn cynnig £1,000 i’r enillydd, a gobaith Prifysgol Abertawe - petaent yn ennill y Wobr - yw rhoi’r arian tuag ar ddatblygiad pellach o’r math hwn. Meddai Dr Ffrancon, "Mae'r ap yn sicr wedi profi'n boblogaidd ymysg gweithwyr y sector iechyd a gofal, a'r gobaith, os bydd yn llwyddiannus yn y Gwobrau, yw adeiladu ar y llwyddiant hwn a buddsoddi yn y gwaith o ddatblygu mwy o brosiectau ac adnoddau sy’n annog myfyrwyr Gofal Iechyd ar draws Cymru i siarad Cymraeg gyda chleifion, ac i fanteisio ar y ddarpariaeth addysgol cyfrwng Cymraeg sydd yn y prifysgolion er mwyn codi eu hyder i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle". 

Bydd y Gwobrau’n cael eu cyflwyno yng Nghynhadledd y Gymraeg mewn Gofal Iechyd ar y 19 Mehefin 2014 yng Nghanolfan y Mileniwm, Bae Caerdydd.

Mae'r ap 'Golfau Trwy'r Gymraeg' ar gael i'w lawrlwytho o iTunes