Y Prif Swyddog Meddygol yn lansio pecyn ymwybyddiaeth alcohol

Mae’r prif feddyg Cymru Ruth Hussey wedi ymweld â Phrifysgol Abertawe heddiw i lansio pecyn cyngor i helpu cynghorwyr i weld arwyddion camddefnyddio alcohol mewn myfyrwyr.

Rhoddodd Llywodraeth Cymru £15,000 tuag at ddatblygu’r Arweinlyfr Alcohol mewn Addysg Uwch, sy’n cynnwys canllawiau gan grŵp o swyddogion Llywodraeth Cymru, yr Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr a Drinkaware, ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd.

Mae’n cynnwys ystod gynhwysfawr o wybodaeth ar gyfer gwasanaethau lles myfyrwyr, gan roi cyngor ymarferol ynghylch mynd i’r afael â chamddefnyddio alcohol.

Mae’r arweinlyfr yn cynnig:

  • canllawiau arfer gorau ar fynd i’r afael â chamddefnyddio alcohol;
  • canllawiau ar ddatblygu polisi alcohol priodol;
  • gwybodaeth am wasanaethau cymorth i fyfyrwyr ac addasu’r amgylchedd cymdeithasol.

Treialwyd yr arweinlyfr mewn pedair prifysgol yng Nghymru, sef Prifysgol Cymru – y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Cymru Casnewydd a Phrifysgol Morgannwg, ac yna fe’i gwerthuswyd gan Brifysgol Caerdydd. Ym mis Gorffennaf 2013, cyflwynwyd yr arweinlyfr i’r holl brifysgolion eraill yng Nghymru.

Alcohol toolkit launch1

Lansiodd Dr Ruth Hussey yr arweinlyfr yn swyddogol ym Mhrifysgol Abertawe, gan ddweud:

“Rwy’n falch iawn o gael lansio’r Arweinlyfr Alcohol mewn Addysg Uwch. Nid mater o draethu at bobl ifanc am faint maen nhw’n ei yfed yw hyn, ond yn hytrach ffordd o helpu i adnabod camddefnyddio alcohol a lleihau’r effaith.

“Mae gorddefnydd o alcohol ymysg myfyrwyr prifysgol wedi cael ei gysylltu ag anawsterau addysgol, problemau seicogymdeithasol, ymddygiad gwrthgymdeithasol ac anafiadau yn sgil yfed.

Alcohol kit launch2

“Mae’r arweinlyfr hwn wedi cael ei lunio i roi cyngor ymarferol i wasanaethau lles myfyrwyr ar fynd i’r afael â chamddefnyddio alcohol.

“Y nod yw rhoi canllawiau arfer gorau ar fynd i’r afael â chamddefnyddio alcohol, canllawiau ar ddatblygu polisi alcohol a gwybodaeth am wasanaethau cymorth i fyfyrwyr a ffyrdd o addasu’r amgylchedd cymdeithasol.”

 

Llun1: Y Prif Swyddog Meddygol Dr Ruth Hussey

Llun2 (o'r chwith); Sarah Huws-Davies, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr; Dr Ruth Hussey CMO; Pro VC Professor Noel Thompson; Becky Grimes Undeb Myfyrwyr.