Ymchwil Abertawe'n helpu creu canllawiau newydd i gefnogi myfyrwyr meddygol â chyflyrau iechyd meddwl

Mae canllawiau newydd ar gefnogi myfyrwyr meddygol â phroblemau iechyd meddwl wedi'u seilio ar ymchwil gan academydd o Brifysgol Abertawe.

Bu'r Athro Andrew Grant, sydd newydd ei benodi i swydd cadeirydd addysg glinigol yng Ngholeg Meddygaeth y Brifysgol, yn arwain y tîm a gynhaliodd yr ymchwil y mae canllawiau newydd y Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC), wedi'u seilio arni.

Mae'r canllawiau newydd gan y GMC sy'n rheoleiddio ysgolion meddygol a’r Cyngor Ysgolion Meddygol yn nodi y gall y rhai hynny sy'n hyfforddi i fod yn feddygon fod dan gryn straen ac y dylai bod cymorth yn ei le.

Canfu'r tîm ymchwil bod myfyriwr meddygol yn aml yn amharod i ofyn am gymorth ac mae'n argymell meddygon ac ysgolion meddygol i gael gwared ar y stigma sy’n gysylltiedig â salwch meddyliol ac yn galw am lawer mwy o onestrwydd ynglŷn â'r mater.

Cydnabu'r tîm hefyd y dylai'r GMC wneud yn glir nad yw cael cyflwr iechyd meddwl o reidrwydd yn golygu nad yw meddyg yn ffit i ymarfer na chwaith nad yw myfyriwr yn ffit i ymgymryd â'i (h)astudiaethau.

Dangosodd yr ymchwil y gall ystod o gyflyrau effeithio ar fyfyrwyr - gan gynnwys iselder, anhwylderau pryder, anhwylderau bwyta a chamddefnyddio sylweddau, a gall y cyfan effeithio ar allu myfyrwyr i ymgymryd â'u hastudiaethau.

Gwnaeth yr Athro Grant a'r tîm argymell y dylai myfyrwyr gael mynediad i gymorth meddygol annibynnol a phriodol ac ni ddylent gael eu trin gan aelod o staff yr ysgol feddygol.

Mae canllawiau'r GMC yn cynnwys enghreifftiau o arfer da a chyngor i ysgolion meddygol ynghylch sut i ddarparu'r cymorth gorau posib i fyfyrwyr sy'n ei chael hi'n anodd gyda'u cwrs.

Mae'r canllawiau newydd wedi'u dylunio i ategu'r systemau cymorth sydd gan ysgolion meddygol yn eu lle yn barod. Mae'n amlygu'r camau y gall ysgolion meddygol eu cymryd i:

  • hyrwyddo iechyd meddwl da a lles ymhlith eu myfyrwyr
  • annog myfyrwyr i ddod i ofyn am gymorth
  • darparu ystod eang o gymorth i'w myfyrwyr
  • deall y berthynas rhwng iechyd ac addasrwydd myfyriwr i ymarfer

Meddai'r Athro Grant: "Mae myfyrwyr meddygol yn fwy tebygol na phobl eraill yr un oed â nhw i ddioddef salwch meddyliol. Pan fo hyn yn digwydd maen nhw'n amharod i ddod o hyd i gymorth gan eu bod yn pryderu y bydd datgelu salwch meddyliol yn niweidio eu gyrfa neu’n dod â diwedd iddi.

"Rydym yn argymell y dylid 'normaleiddio' salwch meddyliol ymhlith myfyrwyr meddygol. Yn hynny o beth dylid trin salwch meddyliol fel rhywbeth normal, a ddisgwylir y mae cyfleusterau priodol wedi'u darparu i ymdrin ag ef. Dylid annog myfyrwyr i ddod o hyd i gymorth yn gynnar os ydynt yn profi salwch meddyliol ac maen nhw'n fwy tebygol o wneud hyn os gellir ei wneud heb fod yr ysgol feddygaeth yn rhan o'r peth.

"Yn yr achosion cymharol anaml lle y mae addasrwydd myfyrwyr i ymarfer wedi'i gwestiynu, dylai uned iechyd galwedigaethol, ar wahân i'r ysgol feddygol gynnal asesiad cyfrinachol".

Gellir dod o hyd i'r canllawiau yma. ‎‎