Gall darpar wleidyddwyr fod yn cystadlu i fod yn Brif Weinidog cyntaf Prifysgol Abertawe nawr bod modiwl Astudiaethau Seneddol bellach yn cael ei gynnig.

Mae Prifysgol Abertawe yn un o 13 prifysgol yn unig ar draws y DU sydd wedi’i dewis i ddarparu'r modiwl Astudiaethau Seneddol newydd, sydd wedi'i gymeradwyo ac a fydd yn cael ei addysgu ar y cyd gan Ddau Dŷ'r Senedd. 

Mae Adran Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol y Brifysgol yn un o nifer bach o brifysgolion a ddewiswyd gan banel beirniadu yn cynnwys staff, academyddion a chynghorwyr Seneddol i ddarparu'r modiwl o fis Medi 2013-14 tan 2018-19.

Meddai John Spurr, Pennaeth Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau:"Bydd y modiwl newydd yn werthfawr tu hwnt i'n myfyrwyr sy'n ystyried gyrfa mewn gwleidyddiaeth. Mae'n rhoi gwybodaeth fanwl iddynt am sut y mae Senedd y DU yn gweithio, drwy seminarau a ddarparir gan staff Seneddol yn ogystal â darlithwyr Prifysgol Abertawe. Wrth ochr y cyfleoedd presennol i weithio gydag Aelodau Seneddol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, mae'r modiwl hwn yn rhoi profiad uniongyrchol i'n myfyrwyr o sefydliadau seneddol y DU. Mae'n gyfle gwych i ddod â theori ac ymarfer at ei gilydd, y byd academaidd a'r byd gwleidyddol, ac i gysylltu myfyrwyr â'r broses wleidyddol."

Bydd cyfle gan fyfyrwyr sy'n astudio'r modiwl i ymweld â Phalas San Steffan, yn ogystal â derbyn sgyrsiau ym Mhrifysgol Abertawe gan glercod Seneddol yn ymdrin ag amrywiaeth o destunau o'r broses ddeddfwriaethol i rôl newidiol Tŷ'r Arglwyddi.  

Dyma a ddywedodd myfyrwyr y drydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Abertawe sydd wedi cofrestru ar gyfer y modiwl newydd:

 

Josh AllardJosh Allard: "Mae'r modiwl Astudiaethau Seneddol newydd ym Mhrifysgol Abertawe yn orchest wych ar gyfer y Brifysgol o safbwynt creu cysylltiadau â'r Senedd ganolog yn Llundain ond hefyd i fyfyrwyr, os yw eu graddau'n ymwneud â gwleidyddiaeth neu beidio, i ddeall swyddogaeth y system wleidyddol yn y Deyrnas Unedig.

"Er bod gan y Brifysgol gysylltiadau â Chynulliad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, mae'r modiwl hwn yn darparu myfyrwyr â chyfleoedd ychwanegol i greu cysylltiadau â gwleidyddwyr yn Llundain a all arwain yn ei dro at gyfleoedd am gyflogaeth/lleoliadau gwaith ar ôl iddynt raddio. Er bod hyn yn darparu budd mawr i fyfyrwyr presennol, mae'r un peth yn wir ar gyfer myfyrwyr gwleidyddiaeth y dyfodol a fydd hefyd yn gallu manteisio ar y cysylltiadau sydd gan Brifysgol Abertawe â sefydliadau gwleidyddol."

 Tomas Edwards

Tomas Edwards: "Mae cael cyfle i ymgymryd â modiwl sy'n gosod myfyrwyr gwleidyddiaeth yng nghanol San Steffan yn rhywbeth y byddwn dim ond wedi mentro breuddwydio amdano. Bydd profiad mor werthfawr â hyn heb os yn fy helpu'n fawr wrth benderfynu pa faes o wleidyddiaeth yr hoffwn ddilyn gyrfa ynddo. Mae'n fraint gallu astudio mewn amgylchedd sy'n caniatáu i fyfyrwyr drafod a dysgu gan unigolion sydd â phlethora o brofiad ar y llwyfan gwleidyddol, rhywbeth a fydd heb os yn rhoi hwb i'n gwaith academaidd parhaus.”

 

 

Naomi White

Naomi White:  "Rydw i'n edrych ymlaen yn fawr at gymryd rhan yn y modiwl Astudiaethau Seneddol ym Mhrifysgol Abertawe, gan fy mod yn meddwl y bydd yn dod â myfyrwyr yma cam yn agosach at y byd gwleidyddol go iawn. Gan fod y modiwl yn ymdrin â gwaith llywodraeth Prydain yn benodol, mae'n gyfle gwych i gael gwybod mwy am yr hyn y mae ein fforymau gwleidyddol yn ei wneud ar gyfer ein cenedl, a hynny'n uniongyrchol gan gynrychiolwyr o Dŷ'r Cyffredin a Thŷ'r Arglwyddi ynghyd. “

 

 

Aileen Rice-JonesMeddai Aileen Rice-Jones: "Rydw i wrth fy modd gyda’r ffaith y byddaf yn dilyn y modiwl gan ei fod yn ffordd wych i gysylltu eto â gwleidyddiaeth ym Mhrydain mewn sefyllfaoedd go iawn o safbwynt dod i ddeall cyd-destun gweithredoedd ac adrannau seneddol.