Prifysgol Abertawe'n ymuno â Phartneriaeth Ymchwil Profiad y Defnyddwyr gyda'r BBC

Mae Prifysgol Abertawe ymhlith chwe phrifysgol sydd wedi ymuno â Phartneriaeth Ymchwil 'Profiad y Defnyddwyr' gyda'r BBC.

Mae'n brosiect cydweithredol hirdymor rhwng Adran Ymchwil a Datblygu'r BBC a phrifysgolion blaenllaw o ran ymchwilio ym meysydd Profiad y Defnyddwyr a Rhyngweithio rhwng Dyn a Chyfrifiadur.

Abertawe yw'r unig brifysgol o Gymru i fod yn aelod o'r Bartneriaeth.  Y sefydliadau eraill yw Prifysgol Caerfaddon, Prifysgol Dundee, Coleg y Brifysgol Llundain, Prifysgol Newcastle, a Phrifysgol Nottingham. Mae'r holl bartneriaid academaidd wedi ymrwymo i gefnogi'r fenter am bedair blynedd fan lleiaf.

Trwy ddefnyddio cynlluniau peilot ar raddfa fawr, a phrototeipiau, bydd y bartneriaeth yn ymchwilio i'r potensial ar gyfer mathau newydd o gynnwys a rhyngweithio mewn byd aml-lwyfan, yn ogystal â dulliau o gynhyrchu deunydd cyfryngol fydd yn helpu i sicrhau bod y cynnwys yn fwy hygyrch i bob cynulleidfa. Caiff canlyniadau'r ymchwil eu rhannu gyda'r diwydiant er mwyn hybu arloesi ehangach sy'n ffocysu ar y gynulleidfa, helpu i ddiffinio safonau agored, a chefnogi'r diwydiannau creadigol i gynhyrchu cynnwys deniadol yn y dyfodol.

Mae cwmpas technegol y bartneriaeth yn cynnwys: 

  • Profiad y Defnyddwyr o System Darlledu IP: Datblygu gwasanaethau o gwmpas y defnyddiwr ar draws llwyfannau lluosog i helpu symud darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn ei flaen yn yr oes ddigidol.
  • Dylunio ar gyfer Rhyngweithio Newydd: Symud ymlaen o osgo a llais i ddatblygu dulliau newydd o reoli a dangos cynnwys digidol er mwyn creu rhyngwynebau mwy naturiol a deniadol.
  • Ymagweddau Cynaliadwy tuag at Allu'r Defnyddiwr: Caniatáu i'r diwydiant ymateb i anghenion newidiol defnyddwyr hŷn, plant ifanc, a phobl ag anabledd o ran defnyddio cyfryngau digidol.
  • Technolegau Newydd ar gyfer y Rhyngwyneb Cynhyrchu: Defnyddio technolegau rhyngwyneb a rhyngweithio arloesol mewn ffyrdd newydd er mwyn i dimoedd cynhyrchu gael defnyddio'r dulliau mwyaf creadigol ac effeithiol i greu cynnwys ar ffurfiau newydd.

Mae'r fenter yn adeiladu ar hanes cryf Adran Ymchwil a Datblygu'r BBC o gydweithio gyda diwydiant ac academyddion, ac yn cynnwys y Bartneriaeth Ymchwil Sain a phartneriaeth strategol gyda Choleg y Brifysgol Llundain, trwy sefydlu canolfan rhagoriaeth arall ar gyfer ymchwilio i feysydd sydd o bwysigrwydd strategol i'r BBC a'r diwydiant ehangach.

Dywedodd yr Athro Matt Jones, Pennaeth yr Adran Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe: "Mewn byd Data Mawr, mae'n hanfodol i ni ddylunio ar raddfa unigolion. Rydym wedi cyffroi, ac yn hynod o falch, ein bod yn cael cyfle i weithio gydag Adran Ymchwil a Datblygu'r BBC a'r prifysgolion rhagorol yn y bartneriaeth hon i helpu i lunio profiadau cyfareddol a rhyngweithiol wedi'u llywio gan yr elfen ddynol hon."

Dywedodd Matthew Postgate, Rheolwr Ymchwil a Datblygu'r BBC: "Mae hon yn bartneriaeth gyffrous sy'n ein galluogi i ystyried sut all cynulleidfa ymwneud â mathau newydd o gynnwys yn y dyfodol, a sut allwn wneud mwy i sicrhau bod y fath gynnwys ar gael. Trwy ddod â thîm o arbenigwyr blaenllaw ynghyd, o'r byd academaidd ac o Adran Ymchwil a Datblygu'r BBC, ein nod yw ysgogi arloesi a fydd o fudd nid yn unig i'r BBC ac i'n cynulleidfaoedd, ond hefyd i'r diwydiant ehangach."