Myfyrwyr y Brifysgol yn paratoi disgyblion mewn ysgolion lleol ar gyfer arholiad Lladin lefel mynediad

Mae Adran Hanes a'r Clasuron yn helpu disgyblion mewn ysgolion yn ardal Abertawe a Chastell Nedd i wella eu llythrennedd trwy ddysgu Lladin - a chaiff rhai o'r disgyblion gyfle i sefyll arholiad lefel mynediad yn Lladin.

Olympic visit days1Sefydlwyd prosiect Prifysgol Abertawe 'Llythrennedd trwy Ladin' ym mis Medi 2011, i helpu disgyblion lleol gydag iaith a llythrennedd.

Defnyddir Lladin yn iaith greiddiol y mae ieithoedd eraill (gan gynnwys Saesneg) yn tarddu ohoni, ac mae disgyblion yn dysgu am strwythurau ieithyddol yn Saesneg a Chymraeg trwy chwarae gemau a chanu caneuon yn Lladin.

Ar hyn o bryd, mae saith ysgol yn ardal Abertawe a Chastell Nedd yn cymryd rhan yn y prosiect, sy'n dysgu Lladin i oddeutu 300 disgybl am awr bob wythnos.

Gan fod disgyblion Ysgol Gynradd Brynmill yn eu hail flwyddyn o astudio Lladin erbyn hyn, cânt gyfle i sefyll arholiad Lladin Lefel Mynediad gyda Bwrdd Arholi RSA Rhydychen Caergrawnt.

Dywedodd cydlynydd y prosiect, Dr Evelien Bracke: "Mae'r arholiad hwn yn gyfle cyffrous fydd yn helpu ffurfioli cyflawniadau'r disgyblion ac asesu llwyddiant y prosiect. Yn y dyfodol, cynigir yr arholiad i ysgolion eraill sy'n cymryd rhan yn y prosiect."

Mae'r arholiad ar ffurf dau brawf byr sy'n canolbwyntio ar eirfa Lladin (a sut mae wedi dylanwadu ar Saesneg) ac ar ddeall testunau. Mae hefyd cydran ysgrifenedig, 400 gair o hyd, a chaiff disgyblion ddewis rhwng dau bwnc yn seiliedig ar weithdai a gynhelir iddynt ym Mhrifysgol Abertawe ym mis Mai.

Bydd y pwnc cyntaf yn trafod gwrthrychau Rhufeinig yng Nghanolfan Eifftaidd y Brifysgol, a bydd yr ail yn trafod mytholeg Rufeinig, gan fod hynny'n cefnogi'r thema y mae'r ysgol yn ei defnyddio yn ystod y semester hwn.

Olympic visit days2Ariennir yr asesu yn gyfan gwbl gan y Brifysgol, a'r gobaith yw y bydd mwy o ddisgyblion yn gallu sefyll yr arholiad y flwyddyn nesaf.

Dywedodd Siân Breeze a Louise Maliphant, athrawon Blwyddyn Pump a Blwyddyn Chwech yn Ysgol Gynradd Brynmill: "Rydym yn edmygu'r ffordd y mae'r prosiect 'Llythrennedd trwy Ladin' wedi canolbwyntio ar sgiliau llythrennedd Saesneg trwy ddysgu geirfa a gramadeg Lladin. Mae ein disgyblion Blwyddyn Pump yn mwynhau her newydd eleni, ac mae ein disgyblion Blwyddyn Chwech yn dal i wneud argraff dda ar eu hathrawon Lladin gyda'i hymagwedd frwdfrydig tuag at ddysgu.

"Mae'r prosiect wedi atgyfnerthu'r gwaith yr ydym yn ei wneud o ran llythrennedd mewn ffordd wahanol a chyffrous, ac mae ymateb y disgyblion wedi bod yn wych. Mae'r prosiect hefyd wedi ehangu gwybodaeth y plant am y Rhufeiniaid ac am effaith Lladin ar y gymdeithas dros y canrifoedd.

"Cyn bo hir, bydd rhai o'n disgyblion Blwyddyn Chwech yn sefyll yr arholiad Lefel Mynediad yn Lladin, fydd yn rhoi cymhwyster cydnabyddedig iddynt at y dyfodol."

Am ragor o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â Dr Evelien Bracke, Cydlynydd y Prosiect yn: e.bracke@abertawe.ac.uk.