Myfyriwr Prifysgol Abertawe yn mynd yr ail filltir i'w ffrind

Collodd Tim Woollcott, myfyriwr Peirianneg Electronig a Thrydanol o Brifysgol Abertawe ei frwydr yn erbyn canser ym mis Chwefror eleni yn 21 oed, pum deg a thri o wythnosau i'r diwrnod ar ôl clywed y diagnosis bod ganddo Sarcoma Ewing, math prin iawn o ganser yr esgyrn a'r meinwe meddal sy'n effeithio ar bobl ifanc.

Tim Woollcott

Ceir rhwng 80 ac 100 o achosion yn unig o Sarcoma Ewing bob blwyddyn ym Mhrydain i gyd a llynedd, Tim oedd rhif 3. Bu Tim, a ddaeth o Dawlish Warren, yn treulio rhan fwyaf yr amser hwn fel claf mewnol yn yr ysbyty, naill ai yng Nghaerwysg neu yn Birmingham, dan dyniant, yn derbyn y cyffuriau cemotherapi cryfaf ar gael, yn derbyn triniaeth am sgil effeithiau'r cemotherapi ac ar gyfer 4 llawdriniaeth, gan gynnwys torri ei goes i ffwrdd ar lefel uchel.

 

Trwy gydol yr amser hwn i gyd bu Tim yn bositif y byddai'n dod dros hyn, yn dychwelyd i Brifysgol Abertawe, i chwarae yn y bandiau a'r cerddorfeydd y bu'n chwarae'r drymiau a'r tympanau iddynt, i chwarae pêl-fasged, y tro hwn i dîm cadair olwyn Abertawe neu Gaerwysg.

Ond yn anffodus, nid dyma oedd yr achos. Roedd y canser ymosodol tu hwnt yn drech na'r cemotherapi cryf tu hwnt - gan fod llawer i'w ymchwilio ac i’w ddysgu o hyd am Sarcoma Ewing, mae cyffuriau a thriniaethau sydd eto i'w canfod, a'u profi.

Wrth gynllunio'r angladd sylweddolodd mam Tim y byddai angen elusen arni ar gyfer y casgliad ac felly, ar ôl defnyddio google, dewisodd Ymddiriedolaeth Ymchwil Sarcoma Ewing, elusen fach sydd heb gyflogau na chostau mawr a sefydlwyd gan Matt Short a'i deulu a'i ffrindiau yn benodol er mwyn cefnogi ymchwil i drin y canser hwn na wyddys llawer amdano.

Richard Cowie

Mae ffrind agosaf Tim ym Mhrifysgol Abertawe, Richard Cowie o Alveston ger Bryste, wedi cymryd blwyddyn Erasmus ym Mhrifysgol Odense yn Nenmarc a bydd yn dychwelyd i Brifysgol Abertawe yn yr hydref i ddechrau ei bedwaredd flwyddyn ac i gwblhau ei radd.

Penderfynodd Richard feicio o Odense i Gaerwysg er cof am Tim ac i godi arian tuag at yr Ymddiriedolaeth, taith sydd 900 o filltiroedd i gyd. Syniad Richard oedd hwn i gyd ar ôl i rywun ofyn iddo sut y byddai'n dod â'i feic yn ôl i'r DU. Ar ôl y bu farw Tim, penderfynodd ar y daith. Mae wedi trefnu'r daith i gyd ar ei ben ei hun ac heblaw am 3 noson, bu’n gwersylla mewn pabell fach iawn wrth deithio ar draws Ewrop.

Mae Richard wedi croesi'r Sianel o Calais i Ddofer a bydd yn cyrraedd Lawnt Eglwys Gadeiriol Caerwysg ar brynhawn y 10fed o Awst. Os byddwch yn ardal Caerwysg ar y 10fed o Awst, hoffai'n fawr eich gweld yno.

Os hoffai unrhyw un gyfrannu arian er cof am Tim a wnewch chi fewngofnodi ar "Denmark to Devon" https://www.facebook.com/denmarktodevon lle y gallwch ddilyn cynnydd Richard a dod o hyd i'r dolenni cyswllt i roi arian.

Trwy helpu ymgyrch yr Ymddiriedolaeth bydd yn helpu sicrhau y bydd plant yn y dyfodol agos yn gallu goroesi Sarcoma Ewing.

 

1. Tim Woollcott

2. Richard Cowie