Llwyddiant marc ansawdd cenedlaethol i Gofrestrfa Academaidd, Gwasanaethau Myfyrwyr, a GGS y Brifysgol

Mae tri o adrannau gweinyddiaeth academaidd a chymorth Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd y safonau uchel sydd eu hangen er mwyn cael achrediad yn erbyn Safon matrics y Llywodraeth - i safon ansawdd ar gyfer gwasanaethau gwybodaeth, cyngor ac arweiniad.

matrix Standard logoMae Cofrestrfa Academaidd y Brifysgol, Gwasanaethau Myfyrwyr, a Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau (GGS) wedi derbyn yr achrediad am gyfnod o dair blynedd.

Mae'r Safon matrics yn hyrwyddo datblygu gwybodaeth, cyngor ac/neu arweiniad o ansawdd uchel drwy sicrhau bod sefydliadau'n adolygu, yn gwerthuso ac yn datblygu eu gwasanaeth; yn annog mabwysiadu cymwysterau a gydnabyddir yn broffesiynol a datblygiad proffesiynol parhaus eu staff.

Mae'r Safon yn cynnwys pedair elfen sy'n cyfateb â themâu busnes y sefydliad, gan gynnwys Arweinyddiaeth a Rheoli, Adnoddau, Darparu Gwasanaethau, a Gwella Ansawdd Parhaus.

Roedd meysydd cryfder Abertawe, fel yr amlygir yn yr asesiad a gynhaliwyd gan EMQC Ltd, ar ran yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau yn cynnwys:

  • Mae pob un o wasanaethau'r Gofrestrfa Academaidd, Gwasanaethau Myfyrwyr, a Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau wedi datblygu dealltwriaeth dda o anghenion eu grwpiau cwsmer penodol ac wedi defnyddio'r ddealltwriaeth hon i ddatblygu a gwella'r gwasanaethau a gynigir iddynt.
  • Ceir lefelau da o foddhad cwsmeriaid ar draws pob maes o ddarparu gwasanaethau.
  • Ceir diwylliant gwirioneddol o ganolbwyntio ar gwsmeriaid sy'n hanu o'r Rheolwyr Uwch i lawr i, ac i fyny o, staff ar y llinell flaen. Rydym yn dechrau gweld bod y diwylliant hwn yn cael ei fewnosod ar draws yr holl wasanaethau.
  • Nid yw staff nad oes ganddynt rolau sy'n wynebu'r cyhoedd yn sylweddoli gwerth gwasanaeth cwsmeriaid da a’r effaith sydd gan eu rolau ar ddarparu gwasanaethau llinell flaen. Mae hyn yn golygu bod safon gwasanaeth unedig ar draws yr holl wasanaethau.
  • Mae gan staff bŵer i ddatblygu gwasanaethau o fewn eu meysydd arbenigrwydd eu hun ac fel aelodau o dimoedd ehangach a gweithgorau ar draws pob maes o ddarparu gwasanaethau. Cafwyd tystiolaeth dda iawn o staff yn datblygu syniadau sy'n helpu symud gwasanaethau ymlaen.
  • Ceir dealltwriaeth dda iawn o werth rhannu gwybodaeth, o fewn ffiniau diogelu data a chyfrinachedd, a defnyddio gwybodaeth a rannir, nid yn unig er budd i fyfyrwyr unigol ond i ddatblygu a gwella meysydd eraill o ddarparu gwasanaethau.

 Dewiswyd dau faes hefyd ar gyfer Compliance Plus (enghraifft batrymol i'r sector) sef: 

  • Cyflwyno'r Arolygon Profiad Myfyrwyr drwy'r Gofrestrfa Academaidd ar gyfer myfyrwyr Lefel 1 a Lefel 2 sydd wedi caniatáu i'r Brifysgol ennill cipolwg ar anghenion myfyrwyr fel cwsmeriaid ar gyfnod cynharach o'u profiad cyffredinol nag y mae'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yn ei ganiatáu. Mae hyn yn rhoi cyfle i adnabod ac i ymateb i welliannau o ran gwasanaethau ar gyfnod cynharach. Mae hyn, ynghyd â rôl fewnol Undeb Myfyrwyr Abertawe, yn y broses ymgynghori, a ystyrir o fewn y sector yn batrwm enghreifftiol, yn dangos Compliance Plus.
  • Mae rhannu gwybodaeth yn fewnol, rhwng gwasanaethau a chydag academyddion yn dangos arfer da, nid yn unig o ran y ffordd y caiff gwybodaeth sensitif ei rheoli, ond hefyd o ran sut y caiff ei defnyddio i gynorthwyo myfyrwyr ac i ddatblygu a gwella gwasanaethau ar draws rhannau eraill o GGS.

Meddai Raymond Ciborowski, Cofrestrydd a Phennaeth Gweinyddiaeth Prifysgol Abertawe: "Mae'r daith Safon matrics yn agwedd bwysig o wella parhaus o fewn y Gofrestrfa Academaidd, Gwasanaethau Myfyrwyr, a Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau, yn eu gwaith ar y cyd gyda chydweithwyr ar draws y campws, a chyda phartneriaid allanol.

"Mae'r dyfarniad yn llwyr adlewyrchu'r ymrwymiad y mae staff wedi'u dangos i'n defnyddwyr. Hoffwn ddiolch yn fawr i'r holl staff sydd wir yn gwneud gwahaniaeth, o ddydd i ddydd, i brofiad ein defnyddwyr a'n hymwelwyr."