Gall Personoliaeth Effeithio ar Benderfyniad Mam Newydd i Fwydo o'r Fron

Mae gwaith dadansoddi newydd wedi canfod bod mamau sy'n fwy allblyg ac yn llai pryderus yn fwy tebygol o fwydo o'r fron a pharhau i fwydo o'r fron na mamau sy'n fewnblyg neu'n bryderus eu natur.

Baby feeding research Wedi'i chyhoeddi'n gynnar ar-lein yn y cylchgrawn Journal of Advanced Nursing, mae'r astudiaeth yn dynodi y gall fod angen cymorth ac addysg ychwanegol ar famau newydd sydd ag agweddau personoliaeth arbennig i'w helpu teimlo'n hyderus, yn sicr o'u hun, ac yn wybodus am fwydo o'r fron.

Mae bwydo o'r fron yn bwysig o safbwynt iechyd y fam a'r babi: mae gan fabanod sydd wedi'u bwydo o'r fron lefelau is o heintiau ac alergeddau ac maent yn llai tebygol o fod dros bwysau, tra bod mamau sy'n bwydo o'r fron yn llai tebygol o ddatblygu rhai mathau o ganser.

Gall sawl ffactor effeithio ar p'un ai y mae mam yn bwydo o'r fron, ond mae mamau sydd â llawer o gymorth, sy'n teimlo'n hyderus, ac sy'n gwybod sut i ymdrin â phroblemau'n fwy tebygol o fwydo o'r fron am hirach. Mae deall yr hyn sy'n gwneud i fam deimlo'n hyderus a'i bod wedi'i chefnogi'n bwysig yng nghyswllt cynyddu cyfraddau bwydo o'r fron. Mae sawl astudiaeth wedi edrych ar rôl addysg, oed, a pherthnasau'r fam, ond nid yw'r cyswllt rhwng bwydo o'r fron a phersonoliaeth y fam wedi'i archwilio eto.

I ymchwilio, bu Dr Amy Brown o Brifysgol Abertawe yn arolygu 602 o famau â babanod rhwng chwe mis a 12 mis. Bu'r holiadur yn archwilio agweddau ar bersonoliaethau'r mamau, pa mor hir y buont yn bwydo o'r fron, a'u hagweddau tuag at fwydo o'r fron a'u profiadau ohono. Casglwyd data rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2009.

Roedd mamau a nododd eu bod yn allblyg ac yn gadarn yn emosiynol yn fwy tebygol o lawer i ddechrau a pharhau i fwydo o'r fron am gyfnod hirach. Roedd mamau a oedd yn fwy mewnblyg neu bryderus eu natur yn fwy tebygol o ddefnyddio llaeth fformwla neu fwydo o'r fron am gyfnod byr.

Mae Dr. Brown yn credu y gellir esbonio'r canfyddiadau drwy'r cyswllt rhwng personoliaeth mamau a'u hagweddau tuag at fwydo o'r fron a'u profiadau ohono. Roedd mamau a oedd yn fewnblyg yn teimlo’n fwy hunanymwybodol am fwydo o'r fron o flaen eraill ac yn fwy tebygol o fwydo gan ddefnyddio llaeth fformwla oherwydd bod pobl eraill am iddynt wneud hynny. Roedd mamau a oedd yn bryderus yn teimlo bod bwydo o'r fron yn fwy anodd ac yn teimlo na allant gael y cymorth a oedd ei angen arnynt. Rydym yn gwybod bod y ffactorau hyn yn gysylltiedig â chyfraddau isel o fwydo o'r fron.

"Y neges bwysig o'r canfyddiadau yw bod rhai mamau'n wynebu rhagor o heriau wrth fwydo o'r fron yn seiliedig ar eu personoliaeth ehangach. Er eu bod eisiau bwydo o'r fron o bosib, mae angen rhagor o gymorth ar famau sy'n fwy mewnblyg neu bryderus eu natur i roi hwb i'w hyder ac wrth ddysgu sut i ddatrys problemau, ac mae'n bosib y bydd angen anogaeth arnynt i wneud yn si┼Ár eu bod yn cael mynediad i'r gwasanaethau cymorth â bwydo o'r fron sydd ar gael," meddai Dr. Brown.