Gallai caniatáu i fabanod eu bwydo eu hunain hyrwyddo bwyta a phwysau iach

Mae academyddion o Brifysgol Abertawe wedi canfod bod babanod y caniateir iddynt eu bwydo eu hunain yn ystod y cyfnod diddyfnu yn llai tebygol o orfwyta neu fod yn rhy drwm fel plant bach na babanod sy’n cael eu diddyfnu trwy gael eu bwydo â llwy.

Nod yr astudiaeth hon gan Dr Amy Brown a Michelle Lee o Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd  yn y Brifysgol a gyhoeddwyd gan y cyfnodolyn Gorbwysedd  Pediatrig, oedd cymharu pwysau a dull bwyta plant a gafodd eu diddyfnu dan arweiniad y babi â’r rhai a ddefnyddiodd ddull bwydo â llwy traddodiadol.

Mae diddyfnu wedi’i arwain gan fabanod yn caniatáu iddynt eu bwydo eu hunain gyda bwydydd teuluol o ddechrau’r cyfnod diddyfnu. Yn lle cael y rhiant yn bwydo’r babi gyda bwydydd babanod ar ffurf mwtrin â llwy, mae’r babanod sy’n arwain y bwydo eu hunain yn cael cynnig amrywiaeth o fwydydd cyflawn y gallant eu pigo i fyny a’u bwyta eu hunain.

Baby feeding research Gwnaeth yr astudiaeth cyfnod dau hwn edrych ar sampl o 298 o fabanod. Gwnaeth y cyfnod cyntaf edrych ar fabanod a sut iddynt gael eu diddyfnu i fwydydd solet rhwng 6 a 12 mis oed wrth i gyfnod dau astudio pwysau ac ymddygiad bwyta’r un plant pan oeddent rhwng 18 a 24 mis.

Datgelodd canlyniadau’r astudiaeth fod y babanod hynny a gafodd eu diddyfnu yn defnyddio dull a arweiniwyd gan y babi ei hun â gallu gwell i stopio bwyta pan oeddent yn llawn a’u bod hefyd yn llai tebygol o orfwyta ac yn llai tebygol o fod yn fwytawyr ‘ffwdanus’ na’r rhai a gafodd eu diddyfnu yn bwydo â llwy. 

Roedd y babanod a arweiniodd y bwydo eu hunain hefyd yn llai tebygol o fod yn rhy drwm na’r babanod hynny a gafodd eu diddyfnu drwy fwydo â llwy. Roedd y canlyniadau hyn yn annibynnol ar ffactorau eraill megis cefndir y fam, pwysau geni, oedran diddyfnu a bwydo ar y fron.

Daeth yr astudiaeth i’r casgliad fod diddyfnu wedi’i arwain gan fabanod yn gysylltiedig â gallu gwell i reoli chwant bwyd a risg is o fod yn rhy drwm. Mae’n bosibl y gallai hyn fod oherwydd bod y babanod yn gallu dal a theimlo bwydydd, rheoli faint y maent yn ei fwyta a bwyta wrth eu pwysau eu hunain, yn ogystal â chael eu cyflwyno i amrywiaeth ehangach o flasau gwahanol. Gallai hyn i gyd hyrwyddo rheolaeth well o chwant bwyd a phrosesau ennill pwysau iach.

Meddai Dr Amy Brown:

“Mae’r astudiaeth yn dangos y gallai mabwysiadu dull diddyfnu a arweinir gan y babi leihau risg y babi o fod yn rhy drwm gan ei fod yn rheoli faint o fwyd y mae’n ei fwyta. Canlyniad hyn yw bod y babi’n gallu rheoli ei chwant bwyd yn well a allai gael effaith hirdymor ar ennill pwysau a dull bwyta a allai barhau i blentyndod.

Mae gordewdra plant yn parhau i fod yn destun pryder yn y DU ac mae ganddo nifer o oblygiadau iechyd a chymdeithasol negyddol.  Tra bod nifer o ffactorau sy’n cyfrannu at hyn, mae rôl dull bwydo yn ystod babandod ar sut mae chwant bwyd a dull bwyta plentyn yn datblygu’n cael ei chydnabod yn fwyfwy.

Mae bwydo ymatebol, sy’n golygu caniatáu i’r plentyn reoli ei chwant bwyd ei hun a pheidio â rhoi pwysau arno i fwyta mwy nag sydd ei angen arno, yn gam pwysig iawn wrth annog plant i ddatblygu patrymau bwyta iach am oes.”

I ddarllen yr astudiaeth cliciwch yma.