Cydnabod Busnesau TG Cymru fel y 'Goreuon yn eu Maes'

Mae Cynghrair Meddalwedd Cymru, prosiect dan arweiniad prifysgol Abertawe, a'i phartner CompTIA yn cyhoeddi enwau cwmnïau TG o Gymru sydd wedi ennill safon Trustmark+ CompTIA Accredit UK ac yn datgelu pwysigrwydd safonau diwydiant a ddatblygwyd gan CompTIA i Gwmnïau ac a gydnabyddir yn fyd-eang.

Mae CompTIA wedi gweithio gyda'i haelodau, o bob rhan o'r sector gwybodaeth a chyfathrebu, i ddatblygu safon werthfawr ar gyfer y diwydiant sydd wedi'i theilwra i ddiwallu anghenion busnesau TG bach a chanolig.

Vaughn ShaylerEglurodd Cyfarwyddwr Strategaeth Sianelau CompTIA, Vaughan Shayler: “Trwy weithio'n agos â chwmnïau TG y Deyrnas Unedig, daeth yn amlwg y buasai'r diwydiant yn elwa o gael safon ar gyfer y diwydiant cyfan wedi'i chynllunio i helpu cwmnïau TG i asesu a gwella eu prosesau busnes, ac yn y pen draw, i wella eu helw."  

“Fe wnaeth Accredit UK - sydd bellach wedi uno â CompTIA - gymryd y camau cyntaf; gweithio gyda BBaChau i ddatblygu safon ddibynadwy sy'n diwallu anghenion penodol y sector, yn cynnig manteision busnes pendant, ac yn fwy na dim, yn dangos fod busnesau TG unigol yn cael eu hasesu gan eu cymheiriaid a'u cwsmeriaid fel y ‘goreuon yn eu maes’.”           

Heddiw, mae dros 85 cwmni yn y Deyrnas Unedig wedi ennill achrediad Trustmark+ CompTIA Accredit UK; mae 30 cwmni arall yn gweithio i ennill yr ardystiad. Mae'r broses, a all gymryd hyd at chwe mis i'w chwblhau, yn cynnwys asesiad annibynnol ar y safle.

Yng Nghymru, mae'r cwmnïau TG ardystiedig yn cynnwys M7 Managed Services Ltd; Cooply Solutions Ltd; Team Metalogic Ltd; Accelero Digital; Astrix Integrated Systems; Fairhill Online; Bell IT Solutions Ltd a Web Adept. Mae 10 cwmni arall yng Nghymru wedi gwneud cais i ymuno â'r criw dethol hwn o ddarparwyr atebion, ac ar hyn o bryd, maent yn gweithio trwy'r broses asesu i ennill dyfarniad Trustmark+ CompTIA Accredit UK a wnaiff eu cynorthwyo i fod ben ac ysgwydd uwchlaw'r dorf.

Gall cwmnïau TG a leolir yn ardal Cydgyfeiriant Cymru elwa ar gyllid yr Undeb Ewropeaidd sydd ar gael trwy Gynghrair Meddalwedd Cymru - prosiect gwerth miliynau o bunnoedd dan arweiniad Prifysgol Abertawe a gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Nod y cymhorthdal, sy'n werth £2,000 i bob cwmni, yw annog niferoedd cynyddol o gwmnïau TG i ennill Trustmark+ CompTIA Accredit UK, ac fel canlyniad uniongyrchol i hynny, helpu'r sector technoleg datblygol i gystadlu'n fwy effeithiol mewn marchnad fyd-eang sy'n tyfu'n gyflym ac yn newid yn gyson.

Dr Neal HarmanDywedodd Dr Neal Harman, Pennaeth Addysgu Adran Gyfrifiadureg Prifysgol Abertawe a Chyfarwyddwr Cynghrair Meddalwedd Cymru: “Nod Cynghrair Meddalwedd Cymru yw helpu cwmnïau uwch-dechnoleg i ddenu, cadw a gwella sgiliau'r gweithwyr proffesiynol niferus y mae eu hangen i lenwi'r bwlch mewn sgiliau yng Nghymru a gweddill y Deyrnas Unedig.

“Trwy nifer o fentrau wedi'u targedu - yn cynnwys y safon Trustmark+ mawr ei pharch i gwmnïau TG - i gynorthwyo'r sector TG yng Nghymru a chreu swyddi gwerthfawr, medrus iawn, a fydd yn creu cyfoeth ac yn sbarduno twf economaidd yn y dyfodol.” 

Mae'r manteision a gafodd cwmnïau TG ardystiedig yn tystio i effeithiolrwydd safon Trustmark + fel pecyn gwella busnes.

Todd Thibodeaux: Dywedodd Llywydd a Phrif Weithredwr CompTIA, Todd Thibodeaux: “Bydd CompTIA yn parhau i weithio gyda'i phartneriaid a'i haelodau i sicrhau fod y safon Trustmark+ mawr ei pharch yn parhau i gael ei sefydlu ar draws y Deyrnas Unedig, ac yn ddiweddarach, ei chyflwyno i gwmnïau TG a leolir yn yr Unol Daleithiau ac mewn mannau eraill.” 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: www.softwarealliancewales.com neu http://www.comptia.org/global/en-GB/businesscredentials/accredituk.aspx