Bodlonrwydd myfyrwyr yn parhau'n uchel yn Abertawe - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2013

Mae canlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) diweddaraf yn dangos bod lefelau bodlonrwydd ymhlith myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe yn parhau i fod yn uchel, gyda 86% o fyfyrwyr yn nodi eu bod yn hapus gyda'u profiad cyffredinol fel myfyrwyr yn Abertawe.

Mae'r NSS yn arolwg cynhwysfawr o farn myfyrwyr a gynhelir ar draws y DU i gyd yn annibynnol ac yn ddienw gan Ipsos-MORI. Gofynnir i fyfyrwyr am eu sylwadau mewn meysydd megis addysgu, asesu ac adborth, cymorth academaidd, y ffordd y mae eu cwrs wedi'i drefnu a'i reoli, adnoddau dysgu, datblygiad personol a'u Hundeb Myfyrwyr.

Cwblhaodd dros 2000 o fyfyrwyr Abertawe arolwg 2013, sy'n cynrychioli 72% o'r rheiny a oedd yn gymwys.

Student group in BlasLlun: myfyrwyr yng Nghaffi Blas. Rhagor o luniau o'r campws.

Graddiodd myfyrwyr Abertawe eu bodlonrwydd cyffredinol gyda'u Prifysgol yn 86%, 2% yn uwch na'r bodlonrwydd cyfartalog yng Nghymru a chyfwerth â chyfartaledd holl sefydliadau'r DU. 

Mae bodlonrwydd ag addysgu hefyd yn parhau i fod yn uchel ar 86%, a nododd myfyrwyr cynnydd hefyd o ran bodlonrwydd ag asesu ac adborth, sydd wedi gwella 9% o flwyddyn i flwyddyn ers 2011, a 4% ers 2012.

‌Hefyd, nododd 74% o fyfyrwyr eu bod yn fodlon â'u Hundeb Myfyrwyr, sy'n cynrychioli twf pellach o 3% ar 2012, sy'n gosod hyn yn uwch na chyfartaledd sector y DU ac ymhlith y 25% uchaf o sefydliadau'r DU. Mae hyn wedi'i adlewyrchu gan y ffaith bod ein Hundeb Myfyrwyr wedi ennill cydnabyddiaeth genedlaethol eleni!

Mae'r meysydd pwnc sydd wedi'u graddio'n arbennig o uchel o ran bodlonrwydd cyffredinol yn cynnwys:

•        Technoleg Defnyddiau a Mwynau (Peirianneg Defnyddiau) 100%

•        Y Clasuron  97%

•        Astudiaethau Hanesyddol ac Athronyddol eraill (Addysg Barhaus Oedolion) 96%

•        Peirianneg Fecanyddol Cynhyrchu a Gweithgynhyrchu 95%

•        Bioleg Foleciwlaidd, Bioffiseg a Biocemeg 95%

•        Ffiseg a Seryddiaeth 95%

•        Hanes 94%

•        Y Gyfraith 93%

•        Mathemateg ac Ystadegau 93%

•        Archaeoleg (Eifftoleg) 93%

•        Geneteg 91%

StudentsMae'r canlyniadau hyn yn cefnogi'r gwaith sylweddol a wnaed, gyda myfyrwyr fel partneriaid, i wella'r profiad i fyfyrwyr dros y 2-3 blynedd ddiwethaf. Mae hyn wedi'i adlewyrchu gan y Gwobrau THES a enillwyd ar gyfer Cymorth i Fyfyrwyr yn 2013 a chan y Gwobrau NUS Cymru a ddyfarnwyd i'n Hundeb Myfyrwyr, gan gynnwys Undeb Myfyrwyr Addysg Uwch y flwyddyn, y Wobr Ymgysylltu Cymunedol, gwobr Swyddog Addysg Uwch Llawn-amser y flwyddyn a enillodd Mahaboob Basha a'r wobr Newyddiadurwr Myfyrwyr y flwyddyn a ddyfarnwyd i Chris Flynn.
 
Dywedodd yr Athro Alan Speight, Dirprwy Is-ganghellor Profiad Myfyrwyr:

"Mae myfyrwyr wrth wraidd popeth yr ydym yn ei wneud, felly rydw i wrth fy modd gweld ein bod wedi cynnal ein lefelau uchel o fodlonrwydd ymhlith myfyrwyr."

Mae'n dangos bod y gwelliant yn lefelau bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr a welwyd y llynedd, i fyny o 82% yn 2011, wedi'i gynnal ac mae'n adlewyrchu'r buddion parhaus i'n myfyrwyr a'r dulliau yr ydym wedi'u mabwysiadu mewn partneriaeth â'n myfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr i wella'r profiad wrth astudio yn Abertawe. Mae ein sgôr yn parhau i fod yn uchel, a hoffwn ddiolch i'r holl staff ar draws y sefydliad sydd wedi gweithio'n galed i ganiatáu i hyn ddigwydd."

Students in dodgems Llun: Myfyrwyr yn Nawns yr Haf 2013

Meddai'r Athro Speight ymhellach:

"Mae'n bleser gweld bod bodlonrwydd myfyrwyr ag addysgu'n parhau i fod yn uchel a bod myfyrwyr yn fwy bodlon â'u profiad o asesu ac adborth."

"Ymhellach, mae bodlonrwydd ag Adnoddau Dysgu hefyd wedi gwella diolch i'r buddsoddi a wnaed yn y Llyfrgell a chyfleusterau astudio eraill, a nododd myfyrwyr bodlonrwydd cynyddol o ran eu Datblygiad Personol hefyd, sydd wedi'i adlewyrchu yn y canlyniadau gwell o'r arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch, sy'n dynodi bod 93% o raddedigion bellach yn dod o hyd i swyddi neu'n mynd ymlaen i ddilyn astudiaethau pellach."

"Mae'r canlyniadau hyn wedi'u sicrhau drwy wrando ar ein myfyrwyr a gweithio gyda nhw. Mae gan ein myfyrwyr rôl allweddol o safbwynt gwelliant parhaus."  

"Hefyd, mae'n galonogol tu hwnt gweld bod bodlonrwydd myfyrwyr â lleoliadau ymarfer wedi cynyddu 90%, gan ein bod wrthi ar hyn o bryd yn datblygu rhagor o gyfleoedd lleoliad ar gyfer mwy o gyrsiau nag erioed, i ganiatáu i fyfyrwyr brofi ffordd gwbl wahanol o ddysgu."

Meddai Zahid Raja, Llywydd Undeb y Myfyrwyr:

"Rydw i wrth fy modd gweld bod Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe wedi parhau â'i gwelliant gan ennill cynnydd o 3% yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr. Daw'r canlyniad hwn ar gefn y cyhoeddiad ein bod wedi ennill gwobr Undeb Myfyrwyr Addysg Uwch y flwyddyn NUS Cymru ar gyfer 2013; sy'n gosod Undeb y Myfyrwyr yn gadarn ymhlith chwartel uchaf yr holl Undebau Myfyrwyr yn y DU."

"Eleni byddwn yn lansio ein cynllun strategol newydd yn amlinellu sut yr ydym yn bwriadu gwella'r profiad i fyfyrwyr gan arwain ar yr agenda 'myfyrwyr fel partneriaid' yng Nghymru er mwyn gwireddu ein huchelgais o ymuno a 10% uchaf yr holl Undebau Myfyrwyr yn y DU erbyn 2020."


Ychwanegodd yr Athro Richard B Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe:
"Mae Abertawe'n lle gwych i astudio ac mae myfyrwyr sy'n dod yma'n dod yn rhan o sefydliad uchelgeisiol a arweinir gan ymchwil sydd ag addysgu o ansawdd uchel. Mae Abertawe hefyd yn ddinas fywiog i fyfyrwyr, â bwyd diwylliannol a chwaraeon sy'n ffynnu, gyda'r ddinas a chefn gwlad yn agos a lleoliad ger y traeth. Gwnaeth MSN hefyd ein cynnwys yn ddiweddar fel un o'r 15 dinas prifysgol gorau yn y DU.
 
Caiff rhagor o ddata am yr NSS ei rhyddhau dros yr wythnosau nesaf.