Anrhydedd Coleg Brenhinol y Milfeddygon i Athro o Abertawe

Bydd yr Athro Martin Sheldon o'r Ganolfan Imiwnobioleg Atgenhedlol (CRIB) yn Sefydliad Gwyddor Bywyd Prifysgol Abertawe yn derbyn Cymrodoriaeth gan Goleg Brenhinol y Milfeddygon (FRCVS) ddydd Gwener, Gorffennaf 5.

Prof Martin SheldonCredir mai'r Athro Sheldon yw'r academydd cyntaf o Brifysgol Abertawe i dderbyn gwobr FRCVS – anrhydedd uchaf y Coleg – a ddyfernir iddo am ei gyfraniad clodwiw i ymchwil ar fecanwaith haint ac imiwnedd yn y llwybr cenhedlu benywaidd.

Enillodd yr Athro Sheldon ei PhD yn 2002 ym Mhrifysgol Lerpwl a bu'n gweithio i Goleg Brenhinol y Milfeddygon, cyn symud i Sefydliad Gwyddor Bywyd Prifysgol Abertawe, yn y Coleg Meddygaeth yn ystod Cymrodoriaeth Datblygu Ymchwil y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC).

Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar wartheg godro lle y mae clefyd crothol ar ôl esgor (y broses eni) yn effeithio ar oddeutu 40 y cant o anifeiliaid bob blwyddyn, gan niweidio iechyd yr anifeiliaid ac achosi anffrwythlondeb.

Mae'r gwaith hwn wedi'i ariannu gan BBSRC fel rhan o brosiect €3.2 miliwn gan y Comisiwn Ewropeaidd, wedi'i arwain gan yr Athro Sheldon, i drosi canfyddiadau gwyddonol sylfaenol yn strategaethau newydd a fydd yn lleihau effaith clefyd crothol.

Mae tîm yr Athro Sheldon wedi canfod bod gan gelloedd y groth a'r ofari rolau o ran imiwnedd cynhenid i amddiffyn yn erbyn heintiau bacteriol.

Mae canfyddiadau'r ymchwil hefyd yn bwysig o safbwynt deall clefyd mewn menywod gan fod mecanwaith sylfaenol rhyngweithiadau organebau lletyol a phathogenau yn debyg rhwng anifeiliaid a bodau dynol - y cysyniad Un Fioleg Un Iechyd.

Dyfarnwyd grant prosiect pellach i'r Athro Sheldon yn ddiweddar i astudio'r mecanwaith sy'n tanseilio rhyngweithiadau organebau lletyol a phathogenau rhwng celloedd mamolaidd a gwenwyn bacteriol.

Meddai'r Athro Sheldon fydd yn derbyn ei anrhydedd ar ddiwrnod blynyddol RCVS (ddydd Gwener, Gorffennaf 5) a gynhelir yng Ngholeg Brenhinol y Ffisegwyr: "Rydw i wrth fy modd i dderbyn yr FRCVS, a hoffwn ddiolch yn arbennig i aelodau fy labordy a chydweithwyr rhyngwladol am eu cymorth parhaus."

Meddai'r Athro Richard B Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: "Mae'r Athro Martin Sheldon yn gydweithiwr uchel ei gamp sy'n arwain ymchwil pwysig ac arwyddocaol yn Abertawe. Mae'r Brifysgol yn falch o'i weld yn derbyn y clod haeddiannol hwn."

Gan estyn ei longyfarchiadau yntau, meddai'r Athro Keith Lloyd, Pennaeth Coleg Meddygaeth Prifysgol Abertawe: Mae'r Athro Sheldon yn llawn haeddu ei Gymrodoriaeth ac mae hyn yn enghraifft bellach o sut y mae Coleg Meddygaeth Prifysgol Abertawe yn dod yn fwy adnabyddus fel canolfan ragoriaeth mewn ymchwil ym maes y gwyddorau bywyd ac iechyd."