Swansea Bay Campus

Yr Athro Nicholas Rich

Athro mewn Rheoli Gweithrediadau, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606317

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

Office 331 - 331
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae'r Athro Nick Rich yn arbenigwr byd-enwog ar ddylunio systemau technegol-gymdeithasol sef astudio pobl a thechnoleg mewn sefydliadau. Yn wreiddiol, roedd ei ddiddordeb mewn systemau gweithgynhyrchu diwydiannol gan ddefnyddio ffyrdd darbodus o weithio ac yn ddiweddarach (yn y flwyddyn 2000) lledaenodd ei ddiddordeb i gynnwys prosesau gofal iechyd.

Rhennir ei ddiddordeb allweddol i ddau faes ffocws:

beth sy'n gwneud i gwmnïau gyrraedd lefelau perfformiad uchel iawn (sectorau gweithgynhyrchu, gwasanaeth ac iechyd)

ac yn ail

beth sy'n gwneud sefydliadau, mewn cyd-destunau diogelwch beirniadol, berfformio'n ddiogel ac yn ddibynadwy er bod y potensial ar gyfer methiant bob amser yn bresennol (gofal iechyd, niwclear, cludiant a sectorau eraill)

Mae Nick yn academydd ymarferol ac mae'n gweithio'n agos gyda sefydliadau (mawr a bach) i fynd i'r afael â materion cyfoes yn y meysydd canlynol:

 • Dyluniad a pherfformiad sefydliadol hynod ddibynadwy
 • Ffyrdd diwastraff o weithio
 • Diogelwch cleifion a gwella'r gwasanaeth gofal iechyd (ffactorau dynol)
 • Gweithredu cyfanswm technolegau cynnal a chadw cynhyrchiol a gweithgynhyrchu uwch megis diwydiant 4.0 (dyluniad proses hynod ddibynadwy)
 • Cynaliadwyedd prosesau gwella a gwerthuso buddion.

Cychwynnodd ei yrfa ymchwil yn Ysgol Fusnes Caerdydd lle'r oedd yn un o aelodau sefydlol y Ganolfan Ymchwil Menter Ddarbodus (LERC) gyda'r Athro Dan Jones. Tra oedd yno, bu'n gweithio ar lawer o gyhoeddiadau darbodus arloesol gan gynnwys y llyfr 'Lean Thinking’ a sefydlodd y Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Arloesol. Mae Nick yn Gymrawd Ymchwil o'r Toyota Motor Corporation (Japan) ac mae wedi ysgrifennu llawer o lyfrau a thros 100 o gyhoeddiadau. Mae Nick wedi cynghori llywodraethau, wedi ysgrifennu adroddiadau’r llywodraeth ac wedi cynghori llawer o'r busnesau sy'n perfformio orau yn y byd.

Roedd Nick hefyd yn aelod (Prif Beiriannydd Diwydiannol) yn y Bathdy Brenhinol i gynhyrchu medalau Gemau Olympaidd a Pharalympaidd 2012 ac mae wedi gweithio fel Cyfarwyddwr Anweithredol i lawer o fusnesau.

Mae'n academydd diymhongar ac yn credu bod ganddo un o'r swyddi gorau yn y byd sy'n ei ganiatáu i adeiladu damcaniaeth wrth weithio ar faterion cyfoes ac ymarferol sy'n wynebu arweinwyr sefydliadol.

Meysydd Arbenigedd

 • Rheoli gwasanaethau'r GIG gan gynnwys gwella gwasanaethau
 • Rheoli diogelwch yn enwedig diogelwch cleifion/prosesau (gan gynnwys ffactorau dynol)
 • Gweithgynhyrchu darbodus a gweithrediadau gwasanaeth
 • Rheoli'r gadwyn gyflenwi
 • Diwydiant/gwasanaeth 4.0 a rhyn

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Nick yn dysgu'r pynciau canlynol ar lefel israddedig, meistr neu ddoethuriaeth:

Rheoli gweithrediadau

Gweithrediadau darbodus

Gweithrediadau gwasanaeth

Rheoli'r gadwyn gyflenwi

Ymgynghoriaeth rheoli

Safonau rhyngwladol ar gyfer busnes

Rheoli amgylcheddol ar gyfer busnes

Rheoli gofal iechyd

Diogelwch cleifion a rheolaeth sefydliadol hynod ddibynadwy Dulliau ymchwil (astudiaeth achos ac adeilladu theori)

Rheoli busnes rhyngwladol

Rheoli technoleg peirianneg

Ymchwil

Mae gan Nick bortffolio ymchwil amrywiol ac mae ganddo hanes gyrfa o gynhyrchu dros £7mn o incwm ymchwil. Ei ddiddordebau:

Mae myfyrwyr PhD Nick yn cynnwys parodrwydd sefydliadol gofal iechyd ar gyfer newid, busnesau bach sy'n perfformio'n uchel ac arddulliau arwain cysylltiedig, arferion cyfrifyddu yng Nghyngor Cydweithredol y Gwlff, effeithiolrwydd systemau arloesi yn Saudi Arabia, effaith arfer Sharia a rheoli qur'anic yn y Sector Olew Sawdi, arferion diogelwch mewn sefydliadau atgyweirio awyrofod, methiannau gwasanaethau mewn gweithrediadau bancio a galluogwyr diogelwch cleifion hynod ddibynadwy.

Prif Wobrau

IIES Toyota Motor Company

Adroddiad Adferiad ar ôl Clwy'r Traed a'r Genau (Llywodraeth Cymru)

Adroddiad Tîm Twf y Diwydiant Moduro (Syr Ian Gibson/Syr Ken Jackson a Llywodraeth EM)

Gwerthusiadau o Raglen Enghreifftiol Bevan (2015 – 2020)

Cydnabyddiaeth amrywiol gan gyrff proffesiynol ar gyfer rhagoriaeth mewn ymchwil ac addysgu.

Amrywiol Wobrwyon Addysgu'r Ysgol Reolaeth

Cydweithrediadau

Mae gwaith Nick mewn cydweithrediad ym Mhrifysgol Abertawe yn cynnwys:

 • Centre for Lean Enterprise, Application and Research (CLEAR) sy'n canolbwyntio ar ffyrdd darbodus o weithio yn y sectorau gweithgynhyrchu, gwasanaeth ac iechyd.
 • Comisiwn Bevan/Academi Bevan, sef canolfan ymchwil sydd wedi'i lleoli yn Ysgol Reolaeth Abertawe. Mae'r Academi'n canolbwyntio'n llwyr ar y sector iechyd a gofal cymdeithasol ac mae'n ymchwilio i gymwysiadau a gwelliannau mewn gwasanaethau gofal darbodus yng Nghymru er mwyn cefnogi gofal mwy effeithiol ac effeithlon i gleifion nawr ac yn y dyfodol.
 • Canolfan Heneiddio Creadigol sy'n ganolfan sy'n canolbwyntio ar dechnolegau newydd a chymorth i ddinasyddion hŷn.
 • Y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni sy'n canolbwyntio ar ddatblygu technolegau sy'n amgylcheddol gynaliadwy ac yn economaidd ddichonadwy yn y sector ynni.
 • Canolfan iLab, dan arweiniad yr Athro Mike Williams o'r Ysgol Reolaeth, yn rhoi sylw i arloesi mewn arferion sefydliadol a thechnolegau galluogi newydd.