Bay Campus image
female smiling

Ms Terry Filer

Athro Cyswllt, Accounting and Finance

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606866

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Terry yn Gymrawd Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA), ac mae ganddi brofiad helaeth yn y maes fel cyfrifydd cymwysedig.

Ar ôl hyfforddi gyda PwC yn Abertawe, symudodd Terry i rôl cyfrifeg rheoli gyda Heddlu De Cymru, lle cyflwynodd gyllidebau datganoledig i benaethiaid adrannau a phenaethiaid rhanbarthol ac roedd yn rhan o'r tîm gweithredu a gyflwynodd system ariannol a chyflogres newydd i'r sefydliad. Rôl nesaf Terry oedd Rheolwr Cyffredinol cwmni consortiwm gyda chontract Menter Cyllid Preifat sylweddol yng Nghymru. Ymhlith y cyfranddalwyr roedd G4S, Skanska, Costain, WS Atkins a Deutsche Bank. Fel rhan o'r rôl hon, cyflawnodd Terry gynnydd sylweddol yn enillion cyfranddalwyr drwy ddarparu datrysiadau cyfrifeg a threthiant arloesol.

Mae gan Terry brofiad helaeth o weithio mewn practisau cyfrifeg a darparu cyngor i gleientiaid ar faterion cyfrifeg a threthiant.

Ar ôl 20 mlynedd yn y diwydiant ac mewn practis, symudodd Terry i'r sector addysg, gan ddechrau drwy ddysgu cymwysterau proffesiynol ACCA yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, cyn symud i Brifysgol Abertawe yn 2010, lle mae hi bellach yn dysgu trethiant a chyfrifeg i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.

Meysydd Arbenigedd

  • Trethiant y DU
  • Trethi Datganoledig
  • Cyfrifeg Ariannol
  • Ymchwil addysgegol
  • Rhithrealiti

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Ar hyn o bryd, mae'n addysgu modiwlau trethiant i fyfyrwyr israddedig.

O'u hastudio gyda'i gilydd, mae'r ddau fodiwl trethiant yn darparu eithriadau cyfrifeg proffesiynol ACCA neu ICAEW i fyfyrwyr.

Mae llawer o raddedigion yn mwynhau astudio trethiant ac yn defnyddio eu gradd BSc Cyfrifeg/BSc Cyfrifeg a Chyllid i ymuno â'r proffesiwn cyfrifeg, lle maen nhw wedi ymuno â chwmnïau cyfrifeg y 4 Mawr neu bractisau cyfrifyddu  canolig/bach i ddechrau gyrfa ym maes trethiant.

Ymhlith y modiwlau eraill y mae'n eu haddysgu mae cyfrifeg ariannol ar lefel israddedig ac ôl-raddedig.

Ymchwil

Mae Terry yn canolbwyntio ar ymchwil addysgegol i wella dysgu ac asesu ym meysydd trethiant, archwilio a chyfrifeg. Mae'n defnyddio rhithrealiti fel bod myfyrwyr yn gallu profi astudiaethau achos drwy ddysgu trochol. Mae myfyrwyr yn ystyried bod y dull hwn yn cynnig gwell dealltwriaeth o sut mae'r pwnc yn berthnasol i fyd busnes, heb sôn am fod yn ffordd bleserus o ddysgu.

Am y pedair blynedd diwethaf, mae Terry wedi cynhyrchu Atodiad Treth Etifeddiant blynyddol i'r cyhoeddiad Taxation Policy & Practice gan Andy Lymer a Lynne Oats.

Prif Wobrau

Defnydd Gorau o Dechnoleg mewn Addysg – Dysgu ar y Rhaglen Gyfrifeg a Chyllid gyda Lesley Davies.

Dyfarnwyd gan Academi Ddysgu Abertawe yn 2019.

Enillydd y Papur Addysg Gorau yng nghynhadledd Sefydliad Ymchwil Uwch Asia a'r Môr Tawel (APIAR) 2018 yn Adelaide, Awstralia.

Cydweithrediadau
  • Yr Athro Andrew Lymer, Prifysgol Birmingham
  • Dr Marc Holmes, Arweinydd Rhithrealiti, Prifysgol Abertawe
  • Yr Athro Hanneke Du Preez/Mrs Tanya Hill, Prifysgol Pretoria
  • Dr SzeKee Koh, Athro Cysylltiol, Sefydliad Technoleg Singapore