Yr Athro Jane Williams

Athro, Law

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295815

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae gyrfa Jane yn rhychwantu ymarfer preifat fel Bargyfreithwraig yng Nghymru a Lloegr, gwaith cyfreithiol a hyfforddiant proffesiynol i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, cyn ymuno â Phrifysgol Abertawe yn 2000. Mae ei gwaith academaidd yn cynnwys ymgysylltu helaeth â'r cyhoedd a pholisi. Sefydlodd a golygodd The  Wales Journal of Law and Public Policy 2001 - 2006 a bu’n ganolog yn ymdrechion cymdeithas sifil i sicrhau deddfwriaeth ar hawliau'r plentyn yng Nghymru a sefydlu Senedd Ieuenctid Cymru. Cyd-sefydlodd yr Arsyllfa ar Hawliau Dynol Plant a sicrhaodd gyllid grant i sefydlu Canolfan Gyfreithiol y Plant Cymru. Rhwng 2014 a 2020 arweiniodd Jane brosiectau olynol a ariannwyd gan grantiau i ddatblygu dulliau hawliau dynol o rymuso plant fel ymchwilwyr a chyfryngau newid. Mae ei dyfeisiadau ym maes addysgu yn cynnwys cyflwyno modiwlau ar Gyfraith y Stryd a Dulliau Hawliau Dynol o Ymchwilio gyda Phlant. Mae cyhoeddiadau academaidd Jane ym meysydd datganoli, cyfraith plant a hawliau plant.

Meysydd Arbenigedd

 • Cyfraith Gyhoeddus
 • Hawliau Dynol
 • Statws cyfreithiol ac asiantaeth plant
 • Hawliau cyfranogol a chyd-gynhyrchu
 • Y gyfraith a pholisi cyhoeddus
 • Addysg gyfreithiol gyhoeddus
 • Datganoli a llywodraethu aml-lefel
 • Cyfiawnder gweinyddol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Jane wedi cyfrannu at dimau addysgu Cyfraith Gyhoeddus, Cyfraith Camwedd, Cyfraith Teulu, Drafftio Deddfwriaeth a Llywodraethu Aml-lefel. Creodd fodiwlau arloesol ar Gyfraith Stryd, Cyfraith Plant a Dulliau Hawliau Dynol o Ymchwilio gyda Phlant. Ar hyn o bryd mae'n gweithio i ddatblygu addysgu rhyngddisgyblaethol gyda'r nod o wella gwybodaeth a sgiliau ymarferwyr proffesiynol y presennol a’r dyfodol ar gyfer ymarfer ar hawliau dynol plant ac ar ddulliau sy’n defnyddio dialog i ymdrin ag addysg hawliau dynol i warchod rhag eithafiaeth.

Ymchwil

Mae ymchwil bresennol Jane ym maes hawliau cyfranogol plant, atebolrwydd democrataidd a gwleidyddol, llythrennedd cyfreithiol ac addysg hawliau dynol. Ar ôl arwain 6 blynedd o waith datblygu ac ymarfer methodoleg ar gyfer grymuso plant fel ymchwilwyr a chyfryngau newid, mae bellach yn datblygu dull systematig o gasglu a hyrwyddo negeseuon o ymgysylltu lluosog gyda phlant i lywio penderfyniadau'r llywodraeth, craffu democrataidd a monitro hawliau dynol. Mae hi hefyd yn gweithio ar brosiectau ymchwil cydweithredol sy'n archwilio effaith datganoli yng Nghymru ar bolisi cyhoeddus dros ddau ddegawd, ac ar heriau a chyfleoedd yn sgil Covid 19 o ran gweithredu hawliau cyfranogol plant mewn addysg a datblygu cymunedol yn ymarferol.

Cydweithrediadau
 • Aelod o Grŵp Monitro CCUHP Cymru 2002 - 2016 (Cadeirydd 2015 – 16).
 • Aelod/Cadeirydd ROCK (Hawliau'r Plentyn yn y DU) 2014 - 2016.
 • Cydlynydd, Fforwm Rhyngddisgyblaethol Llys Teulu Abertawe, 2001 - 2007.
 • Cyd-sylfaenydd a Chydlynydd, Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc 2012 - presennol.
 • Ymddiriedolwr, Ymgyrch Cynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru (Draig Ffynci) 2015 - 2018. Cadeirydd Polisi CCUHP Gobaith i Blant 2016 - Presennol.