Yr Athro Tracey Sagar

Athro, Criminology

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295313

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Office - 148
Llawr Cyntaf
Adeilad Richard Price
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae'r Athro Tracey Sagar yn Athro Troseddeg yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton.

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Ymchwil Gwaith Rhyw: Mae'r Ganolfan Cyfiawnder Troseddol a Throseddeg yn cynhyrchu gwybodaeth newydd am waith rhyw yng Nghymru. Mae'r Athro Sagar a Debbie Jones wedi gweithio gyda chyrff statudol ac asiantaethau rheng flaen mewn modd  amlasiantaethol i ddarparu sylfaen dystiolaeth tuag at ddatblygu polisi ac ymarfer ar gyfer gweithwyr rhyw sy'n gweithio ar y stryd ac oddi arno.

Ymgysylltu Allanol: Mae gwaith cydweithredol wedi cynhyrchu sylfaen wybodaeth gadarn ynglŷn â'r marchnadoedd rhyw yng Nghymru ac wedi arwain at rannu syniadau ac ymarfer arloesol. Mae'r Ganolfan Cyfiawnder Troseddol a Throseddeg wedi cynnal sawl digwyddiad at y diben hwn.

Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw: Dyfarnwyd £489,000 i'r Athro Sagar a Debbie Jones gan Grant Arloesi'r Loteri Fawr ar gyfer y 'Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw' sy'n mynd ar drywydd datblygu ymchwil arloesol, datblygu gwasanaethau a lledaenu creadigol.

Cydweithrediadau

Ymchwil Gwaith Rhyw: Mae gwaith yr Athro Sagar wedi cynnwys cydweithio â: Heddluoedd ledled Cymru; Fforwm Gwaith Rhyw/Puteindra Caerdydd; Gibran UK; Cyreniaid Cymru; Women in Need; Ymddiriedolaeth Terrence Higgins; PASOP; Rhwydwaith y DU o Brosiectau Gwaith Rhyw (UKNSWP) a rhwydwaith Cymru Gyfan o Brosiectau Gwaith Rhyw; Grŵp Gwrth-Fasnachu Pobl Gwent; Grŵp Atal Masnachu Pobl a Chaethwasiaeth Cymru; Grŵp Polisi Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw.

Ymgysylltu Allanol: Yn 2013 cynhaliodd y Brifysgol: y Gynhadledd Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw; Symposiwm Gwaith Rhyw; Cyfarfod Grŵp Polisi Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw. Yn 2014 cydweithiodd yr Athro Sagar a Debbie Jones â Gibran UK i gyflwyno canfyddiadau'r prosiect pedair blynedd 'Sex Work Research Wales' a chynnal y Symposiwm Ewropeaidd ar Waith Rhyw.

Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw: Gwaith partneriaeth traws-sector yw hwn gyda Phrifysgol De Cymru, Ymddiriedolaeth Terrence Higgins Cymru, y GIG ac UCM Cymru.