Dr Susan Roberts

Uwch-ddarlithydd, Criminology

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513352

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Susan Roberts wedi gweithio ym Mhrifysgol Abertawe ers 1993. Mae ei hymchwil – a llawer o'i haddysgu ar lefel israddedig ac ôl-raddedig – wedi canolbwyntio ar droseddau rhyw ers rhai blynyddoedd bellach. Mae ganddi ddiddordeb arbennig yn effaith trais rhywiol; trosglwyddo cam-drin ar draws cenedlaethau; troseddau rhyw gan fenywod; ac ymddygiad rhywiol niweidiol (HSB).

Mae ganddi PhD mewn Troseddeg: ‘Experiencing sexual victimisation in childhood: Meaning and impact – the perspectives of child sexual abusers’, MPhil mewn Polisi Cymdeithasol: '"Different and Unequal”: The experiences of families with children with learning disabilities’ a BSc mewn Anthropoleg Gymdeithasol a Diploma mewn Astudiaethau Cymdeithasol.

Meysydd Arbenigedd

  • Trais rhywiol
  • Cam-drin plant yn rhywiol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

New Pathways

Yn fwyaf diweddar, bu'n ymwneud ag ymchwil gyda sefydliad trydydd sector (New Pathways), gan archwilio 'beth sy'n gweithio' mewn ymyrraeth therapiwtig gydag oedolion sydd wedi goroesi treisio a/neu gael eu cam-drin yn rhywiol yn blant. Ariannwyd yr ymchwil gan Sefydliad Banc Lloyds ar gyfer Cymru a Lloegr. Aeth ar ôl barn goroeswyr trais rhywiol ar eu profiadau o gwnsela, ynghyd â'u barn ar sut y dylid hyfforddi cwnselwyr. Bydd canfyddiadau'r ymchwil yn llywio cynnwys a dull cyflwyno Diploma newydd mewn Cwnsela ar gyfer Trawma.

Roberts, S. (2019). Learning from Adult Survivors of Sexual Violence and their Experiences of Counselling. A Report to Lloyds Bank Foundation for England and Wales. Prifysgol Abertawe.                                                                                          

Canolfan Arbenigedd ar Gam-drin Plant yn Rhywiol

Ar hyn o bryd mae Susan yn ymwneud ag ymchwil wedi’i ariannu gyda'r Ganolfan Arbenigedd ar Gam-drin Plant yn Rhywiol. Yno mae’r ffocws ar ddatgelu graddfa cam-drin plant yn rhywiol mewn cofnodion gofal cymdeithasol.

Cydweithrediadau

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Treuliodd Susan lawer iawn o amser yn ymgysylltu â staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (yn arbennig, y Nyrs Arbenigol ar gyfer Diogelu Plant a Phobl Ifanc). Gyda'i gilydd, buont yn edrych ar broblem camfanteisio'n rhywiol ar blant a sut y gallent godi ymwybyddiaeth/dealltwriaeth o hynny ac atal cyflawnwyr.

Stop It Now! Wales a Heddlu De Cymru

Mae Susan yn ymgysylltu â sefydliadau fel Stop It Now! Wales a Heddlu De Cymru. Mae'r sefydliadau hyn yn gweithio gyda throseddwyr rhyw a dioddefwyr trais rhywiol. Mae'r cydweithio o fudd o ran datblygu gwybodaeth drwy gyswllt parhaus â'r rhai yn y maes a nodi posibiliadau ar gyfer ymchwil yn y dyfodol.

Mae cydweithrediadau ymchwil diweddaraf Susan yn cynnwys y sefydliadau New Pathways a'r Ganolfan Arbenigedd ar Gam-drin Plant yn Rhywiol.

Hughes-Jones, L. a Roberts, S. (2015). Closing the Gap: Confronting the Problem of Hotels as Venues for Child Sexual Exploitation. The Howard Journal of Criminal Justice. doi: 10.1111/hojo.12130.