Dr Victoria Jenkins

Athro Cyswllt, Law

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513587

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Mae Victoria yn Athro Cyswllt yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton lle mae wedi gweithio ers 1999. Mae ei diddordebau ymchwil mewn cyfraith amgylcheddol, yn benodol dulliau cyfreithiol o ymdrin â datblygu cynaliadwy a'r ffordd y mae cyfreithiau cynllunio defnydd tir, tirwedd a chadwraeth natur yn ceisio diogelu adnoddau naturiol. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn safbwyntiau lleol ac effaith datganoli ar ddiogelu'r amgylchedd yng Nghymru.

Mae Victoria hefyd yn gyd-gynullydd Gweithgor Cymdeithas Cyfraith Amgylcheddol y Deyrnas Unedig Cymru. Nod y grŵp hwn yw dwyn ynghyd academyddion, ymarferwyr cyfreithiol, sefydliadau anllywodraethol ac eraill sydd â diddordeb mewn diogelu'r amgylchedd. Mae UKELA WWP wedi gweithredu fel rhanddeiliad pwysig wrth ddatblygu fframweithiau cyfreithiol newydd ar gyfer cyfraith cynllunio ac amgylcheddol yng Nghymru a chynlluniau ar gyfer datblygu cyfraith amgylcheddol a llywodraethiant ar ôl Brexit.

Rhestrir cyhoeddiadau diweddaraf Victoria isod. Mae hefyd wedi ysgrifennu adroddiad ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel rhan o'i gynllun Cymrodoriaeth Ymchwil ar y ffordd y gellid defnyddio rheolaeth gynaliadwy ar adnoddau naturiol yng Nghymru fel lens i archwilio sut y gallai Fframweithiau Cyffredin y DU weithio ar ôl Brexit. Trafodir ei gwaith ar gyfraith amgylcheddol a thirwedd hefyd yn ei darlith ym Mhrifysgol Caeredin, yn 2019, fel rhan o gyfres Darlithoedd Cyfraith Amgylcheddol Brodies.