Ms Catherine Williams

Ms Catherine Williams

Athro Cyswllt, Nursing

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602872

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwyf wedi bod yn nyrs gofrestredig gyda'r NMC ers dros 20 mlynedd ac mae gen i Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg, AAU Cymrodoriaeth Hŷn ac anodiad Tiwtor Nyrsio Cofrestredig gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth er 2001.

Fy swydd bresennol yn yr adran Nyrsio yn Abertawe yw Athro Cysylltiol a Chyfarwyddwr Nyrsio Cyn-Gofrestru. Y rhaglen nyrsio yw'r fwyaf yn y Coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd (CHHS) a'r gros uchaf o ran arian cyhoeddus ar gyfartaledd incwm o 13 miliwn y flwyddyn a 7 miliwn mewn bwrsariaethau ac mae dros 1200 o fyfyrwyr wedi'u cofrestru ar y cyn- rhaglenni nyrsio cofrestru. Fel cyfarwyddwr, rwy'n gyfrifol am sicrhau'r enw da am ragoriaeth mewn addysg a datblygu'r gweithlu ym mhob un o'r tair rhaglen ac rwy'n gweithio'n agos Addysg Iechyd a Gwella Iechyd Cymru (HEIW), a phartner 5 Coleg Iechyd Prifysgol y Coleg i sicrhau bod y canlyniadau strategol cyfredol yn cael eu cyflawni.

Er mwyn cyflawni, rwy'n meithrin a chynnal perthynas waith ragorol gyda'r Byrddau Iechyd Lleol, y Comisiynwyr, Cyngor y Deoniaid, Prif Swyddog Nyrsio Cymru a'r NMC. Rwy'n gweithio'n agos gyda 5 Bwrdd Iechyd ledled canol a gorllewin Cymru i ddatblygu cyfleoedd lleoliadau clinigol mewn partneriaeth â SAU / LHBs a'r sector preifat. Ers i mi fod yn y swydd mae'r Rhaglen Nyrsio Cyn Cofrestru wedi ennill Effaith a Llwyddiant sylweddol.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyn-gofrestru Nyrsio pob un o'r pedwar maes
  • Ymarfer
  • Anafiadau Llosgi
  • Gofal critigol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Rwy'n credu bod addysgu'n rhan annatod o yrfa academaidd ac mae gen i ddiddordeb mawr mewn dysgu ystod eang o gyrsiau graddedig ac israddedig. Mae fy mhrif feysydd addysgu yn cynnwys sgiliau clinigol, Llosgiadau a Rhagnodi Anfeddygol.

Ymchwil

Ar hyn o bryd yn ymgymryd â PhD mewn hyder ac agweddau at ragnodi yn dilyn gwallau cyffuriau.

Prif Wobrau
  • Yn 2017, dyfarnwyd ysgoloriaeth deithio gyntaf yr Athro Dame June Clark i mi. Roedd hyn yn gyfle i nyrs o Gymru ddatblygu ymarfer a chymryd rhan mewn cynhadledd ryngwladol. Oherwydd cefnogaeth gan yr ysgoloriaeth a fy adran, llwyddais i deithio i Texas i gymryd rhan mewn dysgu myfyrwyr yn y sefydliadau cynnal, i feincnodi arfer da mewn addysg, i rannu arfer da ac archwilio cyfleoedd yn y dyfodol ar gyfer cyfnewid a photensial staff a myfyrwyr. ymchwil. Mae'r llwyddiant hwn o hyn wedi cyfoethogi'r amrywiaeth o leoliadau ymarfer sydd ar gael i fyfyrwyr, a thrwy hynny wella'r cyfleoedd dysgu, ac mae'n cefnogi'r Brifysgol o fewn gweledigaeth strategol cyfleoedd rhyngwladol i wella eu profiad Prifysgol.
  • Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2017. Cefais fy enwebu fel enghraifft o ferched llwyddiannus ac ysbrydoledig sy'n gweithio, yn astudio ac yn cefnogi Prifysgol Abertawe o sut rydw i wedi defnyddio fy llwyddiant i helpu eraill i gyflawni, neu i effeithio ar newid cadarnhaol.
  • Gwobr Pennaeth Coleg 2018 Cydnabu’r wobr hon fy ymrwymiad ac ymroddiad i addysgu a chefnogi staff a myfyrwyr ar draws yr adran nyrsio a’r tair rhaglen cyn-gofrestru.
  • Ar y rhestr fer yn 2019 ar gyfer gwobrau Chware Teg Womenspire. Cefais fy enwebu fel enghraifft o ferched llwyddiannus ac ysbrydoledig sy'n gweithio, yn astudio ac yn cefnogi Prifysgol Abertawe o sut rydw i wedi defnyddio fy llwyddiant i helpu eraill i gyflawni, neu i effeithio ar newid cadarnhaol ac ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol.
  • Enillydd Gwobr Amseroedd Nyrsio Myfyrwyr am Nyrsio Cyn-Gofrestru 2019. Teimlai'r beirniaid fod hwn yn gyflwyniad brwdfrydig a fynegodd yn glir daith, cefnogaeth a datblygiad myfyrwyr. Roeddent yn arbennig o hoff o'r angerdd, yr ymrwymiad a'r gwerthfawrogiad o'r broses addysg a gynigir yn y rhaglen