Professor Adrian Evans

Yr Athro Adrian Evans

Athro Emeritws (Y Gwyddorau Dynol ac Iechyd), Medicine Health and Life Science

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Cymhwysodd yr Athro Adrian Evans, Athro Meddygaeth Frys a Haemostasis (MBBS, MD, FRCS, FCEM), o Ysbyty St Bartholomew ym mis Gorffennaf 1983. Yn dilyn hyfforddiant cyffredinol mewn meddygaeth, llawfeddygaeth, anestheteg a gofal critigol ar lefel SHO a chofrestrydd, fe'i penodwyd i gylchdro Uwch Gofrestrydd Ysbyty San Siôr. Fel rhan o'i gylchdro treuliodd flwyddyn dramor yn Ne Affrica yn Ysbyty Baragwanath, Soweto, a'r uned drawma o fri rhyngwladol yn Johannesburg lle cwblhaodd hefyd swydd ymchwil i effeithiau trawma acíwt ac effeithiau cyfnewid cydrannau a dyfarnwyd gwobr y Royal Society of Medicine iddo ar gyfer hwn. Ym 1994 fe’i penodwyd yn Ymgynghorydd mewn Meddygaeth Frys a Gofal Critigol yn Ysbyty Brenhinol Caerlŷr, lle bu’n dal swydd uwch ddarlithydd er anrhydedd hyd ei benodiad yn 2003 fel Ymgynghorydd mewn Meddygaeth Frys, Darllenydd ac wedi hynny Athro mewn Meddygaeth Frys a Haemostasis ym Mhrifysgol Abertawe.

Yr Athro Evans oedd yr apwyntiad athrawol cyntaf mewn meddygaeth frys yng Nghymru ac ar y pryd dim ond un o chwe athro meddygaeth frys yn y DU. Mae ei ddiddordeb ymchwil clinigol yn canolbwyntio ar sut mae salwch difrifol, anafiadau a thriniaeth yn effeithio ar geulo a chanlyniad. Mae ei ymchwil labordy yn canolbwyntio ar ddatblygu modelu cyn-glinigol i effaith cyflyrau clefydau ar geulo a sut mae cyffuriau'n effeithio ar geulo. Yn 2007 derbyniodd wobr Brian Mercer y Gymdeithas Frenhinol am y gwaith a wnaed ar geulo, pwynt gel a dadansoddi ffractal. Derbyniodd ei MD ar effaith trawma ac ailosod cydrannau ar hemostasis. Sefydlodd a datblygodd yr Uned Ymchwil Biofeddygol Haemostasis a’r rhwydwaith, sef y cyntaf o’i fath yn y DU i ddatblygu biofarcwyr trosiadol newydd o haemostasis, sydd wedi datblygu rhaglen ymchwil genedlaethol a rhyngwladol. Yr Athro Evans yw Cyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Meddygaeth Frys Cymru a lansiwyd ym mis Mawrth 2019 ac sy’n adeiladu ar flynyddoedd o waith blaengar ym maes ymchwil brys, biofeddygol, epidemiolegol a chlinigol.

Meysydd Arbenigedd

 • Anaf critigol
 • Llid mewn clefyd fasgwlaidd
 • Technegau viscoelastig
 • Asesiad therapiwtig mewn anhwylderau haemostatig
 • Biofarcwyr trosiadol
 • Epidemioleg anhwylderau haemostatig

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae wedi cyhoeddi'n helaeth mewn cyfnodolion a adolygwyd gan gymheiriaid ac wedi cyflwyno ym maes ceulo a meddygaeth frys. Rhwng 2004 a 2012 fel Pennaeth Derbyn datblygodd Raglen Derbyn Graddedigion Ysgol Meddygaeth Abertawe. Yn ogystal mae wedi bod yn uwch arholwr a thramor i'r Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys; aelod o Bwyllgor Llywio’r Coleg Brenhinol ar Beryglon Difrifol Trallwyso (SHOT); ac Arweinydd Academaidd y Coleg Meddygaeth Frys yng Nghymru ac aelod o Dîm Cynghori Strategol EPSRC ar gyfer Technolegau Gofal Iechyd.

Mae gan yr Athro Evans hanes da yn

 • Effeithiau salwch critigol a'i driniaeth ar ansawdd geulo a chlotiau
 • Trawma a hemostasis
 • Meddygaeth frys drosiadol
 • Modelu cyn-glinigol o glefyd a sut i'w drin
 • Asesiad rheolegol o briodweddau clotiau mecanyddol mewn afiechyd
Prif Wobrau Cydweithrediadau