Llun o Norah Keating

Yr Athro Norah Keating

Cadair, Public Health

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606397

Cyfeiriad ebost

019
Llawr Gwaelod
Adeilad Haldane
Campws Singleton

Trosolwg

Gerontolegydd cymdeithasol yw’r Athro Norah Keating y mae ei ymchwil ddamcaniaethol ac empirig wedi creu tystiolaeth, wedi herio disgyrsiau ac wedi dylanwadu ar bolisi mewn cyd-destunau byd-eang, cymdeithasol a chorfforol o heneiddio. Mae hi wedi gosod y gwaith hwn ar y llwyfan rhyngwladol trwy Faterion Cymdeithasol Byd-eang ar Heneiddio sy'n meithrin cydweithredu a meddwl yn feirniadol am heneiddio ar ryngwynebau materion rhanbarthol a thueddiadau byd-eang. Mae'r Athro Keating yn dal penodiadau academaidd mewn 3 rhanbarth yn y byd.

Cyd-destunau cymdeithasol o heneiddio. Mae'r Athro Keating wedi creu tystiolaeth o raddau a chanlyniadau gofal teulu; a chyfranodd at arloesi cysyniadol mewn cyrsiau bywyd gofal teulu. Mae'r corff hwn o waith wedi gwneud gofal teulu a'i ganlyniadau yn weladwy ac wedi herio disgyrsiau gofal teulu fel rhai normadol, delfrydol a di-gost. Mae ei rhyngweithio a'i hymgynghoriadau helaeth â llywodraethau wedi dwyn llunwyr polisi sylw breuder y sector gofal teulu ac wedi cyfrannu at ddeddfwriaeth a rhaglenni i gefnogi gofalwyr teulu.

Cyd-destunau cymunedol o heneiddio. Mae rhaglen hirsefydlog yr Athro Keating o waith damcaniaethol, empirig a pholisi ar ‘le’ wedi herio credoau am gymunedau gwledig fel mannau da i heneiddio ac wedi llywio’r agenda fyd-eang ar gymunedau sy’n gyfeillgar i oedran. Mae ei gwaith damcaniaethol arloesol ar Theori Ecoleg Ddynol Feirniadol yn darparu templed ar gyfer lleihau anghydraddoldebau a gwella ansawdd bywyd pobl hŷn trwy bennu’r ‘ffit orau’ rhwng pobl hŷn a’r mannau lle maent yn byw.

Cyd-destunau byd-eang o heneiddio. Mae ymchwil a dadansoddiadau beirniadol yr Athro Keating o gyd-destunau a thueddiadau byd-eang allweddol wedi dod â’i amlygrwydd rhyngwladol a’i chyfleoedd i adeiladu strwythurau a phrosesau cydweithredol. Heria gerontolegwyr i ganolbwyntio ar dueddiadau macro fel newid yn yr hinsawdd, dirwasgiad economaidd ac ansefydlogrwydd gwleidyddol i gynyddu gwelededd eu dylanwad anghymesur ar bobl hŷn.

Meysydd Arbenigedd

 • Cyd-destunau cymdeithasol o heneiddio
 • Ecoleg ddynol feirniadol
 • Gofalwyr teulu
 • Heneiddio gwledig
 • Dulliau cwrs bywyd o heneiddio
 • Heneiddio mewn cyd-destun byd-eang
 • Cydweithrediad rhyngwladol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae gwaith rhyngwladol yr Athro Keating wedi rhoi cyfle i lansio menter fawr: Materion Cymdeithasol Byd-eang ar Heneiddio. Ei genhadaeth yw:

 meithrin cydweithredu a meddwl yn feirniadol am heneiddio ar ryngwynebau materion rhanbarthol a thueddiadau byd-eang ... tuag at greu polisi ac arfer sy'n gwella ansawdd bywyd pobl hŷn.

Mae'r GSIA yn seiliedig ar y gred bod ysgolheictod byd-eang yn gofyn am gynnwys lleisiau ysgolheigion cymdeithasol ar draws rhanbarthau'r byd a chyfnodau gyrfa. Ers ei sefydlu yn 2011 mae'r GSIA wedi meithrin gallu a meithrin cysylltiadau trwy ei raglen dosbarth meistr a thrwy ymgynghoriadau ymhlith uwch ysgolheigion ar gwestiynau rhanbarthol allweddol ac ar y sgiliau methodolegol sydd eu hangen i fynd i'r afael â hwy.

Mae gwaith damcaniaethol ac empirig yr Athro Keating yn cynnwys:

 • esblygiad rhwydweithiau gofal a pharadocs diweddarach mewn bywyd lle mae angen cefnogaeth fwyaf ond a allai fod yn lleiaf presennol
 • damcaniaethu llwybrau at allgáu cymdeithasol diwedd oes, gan ddangos sut mae gwreiddiau anghydraddoldebau hwyr bywyd mewn profiadau cwrs bywyd cynharach
 • deall llesiant gofalwyr teulu a gweithwyr gofal tuag at fynd i’r afael â’r ‘argyfwng mewn gofal’
 • gosod cyrsiau bywyd mewn cyd-destunau byd-eang, cymdeithasol a chymunedol a all ddylanwadu ar ansawdd bywyd yn ddiweddarach