Dr Thomas Wilkinson

Dr Thomas Wilkinson

Athro Cyswllt, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295018

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl

Dolenni Ymchwil

Academic Office - 137
Llawr Cyntaf
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae gan Dr Wilkinson brofiad helaeth ym maes rhyngweithiadau rhwng organebau lletyol a phathogenau, gan ddefnyddio modelu in vitro mewn celloedd epithelaidd, modelau gwaed cyfan ac anifeiliaid. Mae Dr Wilkinson yn gweithio i adnabod marcwyr defnyddiol a fydd yn helpu i ragfynegi ffactorau risg mewn perthynas â datblygu heintiau difrifol mewn pobl ac anifeiliaid. Mae ganddo dros 40 o gyhoeddiadau ym maes organebau lletyol a phathogenau, yn amrywio o fodelu ar sail meithriniad celloedd in vitro a modelau arbrofol in vivo i fodelu gwaed cyfan ex vivo. Mae wedi sicrhau cyllid grant cystadleuol gwerth dros £2 filiwn. Mae'n Athro Cysylltiol ac mae'n arwain y grŵp Microbioleg a Chlefydau Heintus ym Mhrifysgol Abertawe. Cyn symud i Abertawe (2008). bu'n Ymchwilydd Ôl-ddoethurol yng Nghaeredin (2004-2008) yng Nghanolfan y Cyngor Ymchwil Meddygol ar gyfer Ymchwil Llid ac yn Seattle yn Sefydliad Hope Heart (2001-2004) lle bu'n gweithio ar effeithiau llidus y

matrics allgellog. Enillodd Dr Wilkinson BSc mewn Ffarmacoleg gan Brifysgol Caerfaddon (1997), a PhD gan Brifysgol Cymru (2001).

Meysydd Arbenigedd

  • Rhyngweithiadau rhwng organebau lletyol a phathogenau
  • Biofarcwyr diagnostig newydd
  • Imiwnedd i facteria
  • Imiwnedd rhwystrol a chelloedd epithelaidd
  • Heintiau ymledol
  • Staphylococcus epidermidis ac S. aureus
  • Rhywogaethau Escherichia coli a Campylob

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Dr Wilkinson yn cyfrannu at fodiwlau israddedig niferus, sy'n amlygu ei arbenigedd a'i ddiddordebau ym meysydd bioleg celloedd, imiwnoleg, clefydau heintus a rôl y microbiom mewn rhyngweithiadau rhwng organebau lletyol a phathogenau. Mae Dr Wilkinson bellach yn oruchwyliwr ôl-raddedig profiadol. Mae wedi cefnogi nifer o brosiectau i gael eu cwblhau'n llwyddiannus, ar lefel MSc drwy Ymchwil a PhD. Mae hefyd wedi arholi graddau ôl-raddedig yn fewnol yn Abertawe ac yn allanol ledled y DU.

Ymchwil

Mae cyfraniadau sylweddol Dr Wilkinson hyd yn hyn wedi ymchwilio i fecanweithiau heintio ac imiwnedd rhwystrol i adnabod biofarcwyr clefydau ymledol gan ddefnyddio modelau in vitro, ex vitro, anifeiliaid a samplau clinigol: DARGANFOD BIOFARCWYR ORGANEBAU LLETYOL A BACTEROL Adnabu fiofarcwyr gan gynnwys proteasau niwtroffil mewn VAP (2012), IL - 1β ac IL-8 mewn VAP (2010), C5a a chamweithrediad celloedd imiwnedd mewn salwch critigol (2009, 2011, 2013). Ffactorau gwenwyndra mewn heintiau sy'n gysylltiedig â dyfeisiau meddygol (2017), canser y stumog sy'n gysylltiedig ag H. pylori (2019), S, epidermis cydfwytaol yn erbyn pathogenaidd (2016). DATBLYGU MODELAU IN VITRO, EX VITRO AC AR SAIL ANIFEILIAID Datblygodd fodelau in vivo i astudio heintiau'r ysgyfaint (2008a, 2008b, 2009, 2012), llid peritoneaidd (2001) a

heintiau'r perfedd ar sail baw mewn ieir (2019). Datblygodd fodelau in vitro i astudio rôl ffibroblastau yn llid yr ysgyfaint (2004), gwenwyndra celloedd epithelaidd yr ysgyfaint i nanoronynnau (92019), ymatebion imiwn celloedd y perfedd i bathogenau (2017). Datblygodd fodelau ex vivo i astudio heintio gwaed cyfan (2015), goddefgarwch celloedd epithelaidd y trwyn a'r ysgyfaint i heintiau (2014).

Prif Wobrau

Gwobr Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu Prifysgol Abertawe, 2019

Cydweithrediadau

Dr Llinos Harris, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe Dr Rowena Jenkins, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe Dr Chris Wright, yr Adran Beirianneg Dr Martin Clift a'r Athro Shareen Doak, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe Yr Athro Martin Sheldon Yr Athro Venkat Kanamarlapudi Yr Athro William Griffiths a'r Athro Yuqin Wang, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe Dr Matthew Hitchings, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe Dr Owen Bodger, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe Dr Mike Simmons, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Yr Athro Keir Lewis, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Julian Rodgers a Richard Hopkins, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Dr David Williams, Ysgol Ddeintyddol, Prifysgol Caerdydd Yr Athro Kevin Dhaliwal, Prifysgol Caeredin Dr Andrew Conway Morris, Prifysgol Caergrawnt Dr Lisa Williams, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe Yr Athro Steve Rushton, Prifysgol Newcastle Yr Athro Julian Ketley, Prifysgol Caerlŷr Yr Athro Nick Sparks, Prifysgol Caeredin/Coleg Gwledig yr Alban Yr Athro Bernd Kaspers, Ludwig-Maximilians-Universität-München (LMU), Dr Sladjana Malik, Prifysgol Fetropolitan Manceinion