Professor Jeffrey Stephens

Yr Athro Jeffrey Stephens

Cadair Bersonol, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602208

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl

Dolenni Ymchwil

Office - 124
Llawr Gwaelod
Adeilad Grove
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Cymhwysodd yr Athro Jeff Stephens (BSc, MB, BS PhD, FRCP, FAcadMEd, FHEA) mewn Meddygaeth yng Ngholeg Imperial Llundain ym 1994. Ymgymerodd â hyfforddiant arbenigol ym meysydd diabetes, endocrinoleg a meddygaeth fewnol gyffredinol ledled canol Llundain. Rhwng 2001 a 2004, cwblhaodd PhD mewn Geneteg yn y Ganolfan Geneteg Gardiofasgwlaidd yng Ngholeg Imperial Llundain, gyda chymorth Cymrodoriaeth Hyfforddiant Clinigol gan Diabetes UK. Dychwelodd i Gymru yn 2005 yn sgil cael ei benodi'n Uwch-ddarlithydd Clinigol yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Ar hyn o bryd, mae'n Athro Clinigol Diabetes ym Mhrifysgol Abertawe ac yn Feddyg Ymgynghorol mewn Diabetes, Endocrinoleg a Meddygaeth Fewnol Gyffredinol yn Ysbyty Treforys, Abertawe. Mae'n cyfrannu'n weithredol at addysgu ac ymchwil ac mae'n parhau i weithio fel meddyg mewn diabetes, endocrinoleg a meddygaeth gyffredinol. Bu ganddo rolau fel Cyfarwyddwr Meddygol Cynorthwyol ar gyfer Addysg Feddygol ym Mwrdd Iechyd PABM a Deon Cysylltiol ar gyfer Gyrfaoedd Academaidd yn Neoniaeth Cymru. Mae hefyd yn aelod o Bwyllgor Ymarferwyr Iechyd Proffesiynol Diabetes UK ac ef yw Cadeirydd Pwyllgor Trefnu Cynhadledd Broffesiynol Diabetes UK ar gyfer 2020 a 2021. Mae ei waith wedi’i gyhoeddi mewn dros 170 o gyhoeddiadau a adolygir gan gymheiriaid

Meysydd Arbenigedd

 • Diabetes mellitus
 • • Gordewdra
 • • Geneteg
 • • Llid
 • • Straen ocsidiol
 • • Treialon clinigol
 • • Meddygaeth Glinigol
 • • Endocrinoleg

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae'r Athro Stephens yn arwain modiwl ar y rhaglen MSc mewn Ymarfer Diabetes yn Abertawe. Mae hefyd yn cyfrannu at addysgu ar y rhaglenni Meddygaeth i Raddedigion, Cynorthwy-ydd Meddygol a Geneteg.

Yn ogystal, ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, bu ganddo rolau fel Cyfarwyddwr Meddygol Cynorthwyol, gan arwain ar Addysg; Trefnydd Ôl-raddedig; Tiwtor Coleg Brenhinol y Meddygon ac mae wedi'i gydnabod fel hyfforddwr gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol. Bu hefyd yn aelod o'r Pwyllgor Hyfforddiant Diabetes ac Endocrinoleg yng Nghymru ac yn Ddeon Cysylltiol ar gyfer Gyrfaoedd Academaidd yn Neoniaeth Cymru. Mae'n awdur dau lyfr ac mae'n parhau i ymwneud ag addysg a chymorth gofal sylfaenol ar gyfer diabetes.

Ymchwil

Mae ymchwil yr Athro Stephens wedi canolbwyntio ar ordewdra, clefyd cardiofasgwlaidd a diabetes (geneteg, biocemeg, bioleg braster, gwyddorau clinigol) a threialon clinigol cam 3. Bu ei waith blaenorol yn canolbwyntio ar wella risg gardiofasgwlaidd mewn Diabetes Math 2 a rôl rhyngweithio rhwng genynnau a'r amgylchedd. Mae ei waith wedi arwain at dros 170 o gyhoeddiadau a adolygwyd gan gymheiriaid, mewn cyfnodolion megis The Lancet, JAMA, Diabetes Care a'r Journal of the American College of Cardiology.

Mae ei waith ymchwil diweddar sydd ag effaith ar y GIG yn cynnwys archwilio:

 

 • Effeithiau gordewdra a llawdriniaeth fariatrig ar Ddiabetes Math 2.
 • Iechyd yn y gweithle, rhan o Brosiect Sir Gâr (cydweithrediad â Tata Steel). Mae hyn wedi archwilio sgrinio am Ddiabetes Math 2 a chlefyd cardiofasgwlaidd yn y gweithle.
 • Addasu lefelau inswlin a charbohydradau mewn perthynas ag ymarfer corff er mwyn osgoi hypoglycaemia mewn Diabetes Math 1.
 • Ymchwil ar sail gwybodaeth iechyd mewn perthynas â dewisiadau triniaeth Diabetes, addysg cleifion a risg Diabetes.
 • Arweinydd yn y DU, ymchwilydd lleol ac is-ymchwilydd ar dros 15 o dreialon clinigol cam 3.
Prif Wobrau
 • 2018: Diweddariad blynyddol ar y cyd Coleg Brenhinol y Meddygon a Chymdeithas y Meddygon yng Nghymru mewn meddygaeth acíwt a meddygaeth fewnol gyffredinol
 • 2018: Rhestr Fer Gwobrau GIG Cymru. Hyrwyddo ymchwil glinigol a chymhwysiad i ymarfer.
 • 2018: Rhaglen Ansawdd mewn Gofal, Rhaglen Addysg Diabetes – Oedolion, Clod (gyda Dr Sam Rice)
 • 2017: Gwobr MediWales am Gydweithrediad rhwng y GIG a Diwydiant.
 • 2016: Gwobr Prifysgol Abertawe am Effaith Neilltuol af Ddiwydiant, Masnach ac Arloesi
 • 2015: Rhestr fer ar gyfer y categori Hybu Iechyd Gwell ac Osgoi Afiechyd yng Ngwobrau GIG Cymru. Ymgeisydd ar y cyd â Dr Sam Rice, Bwrdd Iechyd Hywel Dda
 • 2013: Ail wobr yng ngwobrau Gofal Eilaidd Deoniaeth Cymru yn y categori ‘Goruchwyliwr a Hyfforddwr Addysgol Gorau’ (enwebwyd yn 2009 hefyd).
Cydweithrediadau
 • Coleg Prifysgol Llundain
 • Prifysgol Lerpwl
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
 • Prifysgol Caerdydd