Mynedfa flaen adeilad Grove
Dr Sarah Prior

Dr Sarah Prior

Uwch-ddarlithydd, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602741

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Office - 122
Llawr Gwaelod
Adeilad Grove
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Sarah Prior yn Uwchddarlithydd y Grŵp Ymchwil Diabetes yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Enillodd ei doethuriaeth yn 2006 gan arbenigo mewn geneteg mitocondriaidd canser, ond ers hynny mae wedi gweithio ym maes ymchwil diabetes. Ymunodd Dr Prior â'r Grŵp Ymchwil Diabetes yn 2007, gan ymchwilio i'r cysylltiadau rhwng diabetes Math 2 a gordewdra, a'u cydafiachedd cysylltiedig. Bellach mae gan y Grŵp Diabetes ei uned ei hun yn Adeilad Grove ac mae eu hymchwil yn rhan o'r thema “Biomarcwyr a Genynnau”. Mae Dr Prior yn canolbwyntio ar ordewdra cysylltiedig â diabetes Math 2 a nodi biomarcwyr moleciwlaidd ar gyfer y cysylltiad â chydafiachedd cardiofasgwlar o fathau penodol, ac mae ganddi hefyd ddiddordeb brwd mewn llawfeddygaeth bariatrig a cholli pwysau.

Ar wahân i ymchwil diabetes Math 2, mae Dr Prior hefyd yn cydweithio ym maes retinopatheg a'r mecanweithiau wrth wraidd ei gynnydd. Mae Dr Prior yn dysgu ar lefelau israddedig ac ôl-radd, gan gynnwys cynlluniau gradd BSc Geneteg, Geneteg Feddygol a Biocemeg a sawl modiwl ar y Radd Meddygaeth i Raddedigion. Fodd bynnag, mae hi'n fwyaf nodedig am fod yn gyd-gyfarwyddwr rhaglen ar gyfer cwrs ôl-radd MSc mewn Ymarfer Diabetes. 

Meysydd Arbenigedd

  • Diabetes
  • Gordewdra
  • Llawfeddygaeth Bariatrig
  • Hormonau Incretin
  • Straen ocsidiol
  • Dadansoddi mynegiad genynnau
  • Biofarcwyr

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Dr Prior yw Cyd-gyfarwyddwr y Rhaglen MSc mewn Ymarfer Diabetes. Aeth Dr Prior a chydweithwyr o'r Grŵp Ymchwil Diabetes ati i ddatblygu’r rhaglen er mwyn darparu'r wybodaeth a'r sgiliau sy'n ofynnol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd am arbenigo mewn diabetes. 

Ymchwil

Prif faes ymchwil Dr Prior yw diabetes Math 2 a'i gydafiacheddau, sy'n ymdrin â phynciau fel gordewdra, ffactorau risg cardiofasgwlar a ffyrdd o leihau diabetes cynyddol. Mae gan Dr Prior ddiddordeb arbennig mewn llawfeddygaeth bariatrig a'r hormonau perfedd cysylltiedig a all effeithio ar homeostasis glycaemig. Bydd astudiaethau’r dyfodol yn canolbwyntio ar lefelau hormonau’r perfedd ymhlith pobl ordew a chyn-ddiabetig mewn cydweithrediad â sefydliadau academaidd eraill a'r GIG. 

Prif Wobrau

Llwyddodd y cwrs MSc Diabetes i gyrraedd rowndiau terfynol:

  • Gwobrau GIG Cymru yng nghategori ‘Hyrwyddo ymchwil clinigol a’i ddefnyddio i ymarfer’ 2018
  • Diabetes Professional Conference Innovation Award 2018
  • Diabetes Professional Conference HCP Education Programme of the Year 2019