Dr Jeffrey Davies

Dr Jeffrey Davies

Athro Cyswllt, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602209

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl

Dolenni Ymchwil

Swyddfa Academaidd - 304
Trydydd Llawr
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Jeff Davies yn Athro Cysylltiol Niwrobioleg Foleciwlaidd yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe.

Mae ei ymchwil yn Labordy'r Sefydliad Gwyddor Bywyd yn ymddiddori yn effaith newidiadau mewn statws metabolig ar weithrediad yr ymennydd. Mae labordy Dr Davies yn canolbwyntio ar amlinellu mecanweithiau gweithredu hormonau sy'n cylchredeg - a reoleiddir gan fwyta – a’u heffaith ar amddiffyn yn erbyn colled celloedd nerfol mewn cysylltiad â chlefyd Parkinson a chlefyd Alzheimer. Mae un o'i brif ddiddordebau'n cynnwys deall sut gall yr hormonau hyn sy'n cylchredeg addasu plastigrwydd bôn-gelloedd niwral (NSC) mewn oedolion er mwyn ysgogi cynhyrchiad celloedd nerfol newydd yn ymennydd yr oedolyn i hybu gweithrediad y cof. Mae'r astudiaethau sylfaenol hyn yn hanfodol i ddeall gweithrediad yr ymennydd a'u nod yw trechu clefydau niwro-ddirywiol sy'n gysylltiedig ag oedran.

Meysydd Arbenigedd

 • • Niwrogenesis yn Hipocampws yr oedolyn
 • • Clefyd Parkinson
 • • Dementia
 • • Ghrelin
 • • Niwroendocrinoleg
 • • Bôn-gelloedd niwral
 • • Meddygaeth aildyfu

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Dr Davies yn addysgu Ffisioleg a Niwrowyddoniaeth ar bob lefel israddedig ac ôl-raddedig. Mae ei addysgu'n canolbwyntio ar allu i aildyfu yn ymennydd yr oedolyn, â phwyslais ar addysgu a arweinir gan ymchwil ym maes niwrogenesis yn hipocampws yr oedolyn.

Mae Dr Davies hefyd yn ymwneud â lledaenu darpariaeth dysgu ac addysgu cyfrwng Cymraeg yn yr Ysgol Feddygaeth.

Ymchwil

Mae gan Dr Davies dros 20 mlynedd o brofiad o ymchwil ym meysydd niwrowyddoniaeth a niwroendocrinoleg. Mae Dr Davies yn Brif Ymchwilydd yn y labordy Niwrobioleg Foleciwlaidd yn y Sefydliad Gwyddor Bywyd ac mae'n arwain y thema Biofarcwyr a Genynnau yn yr Ysgol Feddygaeth.

Mae ei labordy yn ymchwilio i effaith newid mewn metaboledd ar weithrediad yr ymennydd, â diddordeb penodol yn ffisioleg bôn-gelloedd niwral. Gyda chyllid gan y Cyngor Ymchwil Meddygol a'r Gymdeithas Frenhinol, mae Dr Davies wedi dangos bod acyl-ghrelin, un o hormonau'r stumog, yn hwyluso ffurfio niwronau newydd yn ymennydd yr oedolyn ac yn gwella gweithrediad y cof (Kent et al.2015). Ers hynny, mae Jeff Davies wedi dangos hefyd bod cyfyngu ar galorïau, gan gynyddu lefelau'r acyl-ghrelin sy'n cylchredeg, hefyd yn gwella niwrogenesis yn yr hipocampws a'r cof mewn modd sy'n dibynnu ar atalyddion ghrelin (Hornsby et al.2016). Mae'r astudiaethau hyn wedi profi pwysigrwydd ghrelin ffisiolegol i fecanweithiau sy'n rheoli plastigrwydd ymennydd yr oedolyn. Mae astudiaethau ar y gweill â'r nod o:

 • nodi mecanweithiau sy'n tanategu'r effaith hon ar blastigrwydd
 • deall rôl ghrelin nad yw wedi'i asyleiddio ar blastigrwydd yr ymennydd
 • nodweddu rôl yr hormonau hyn mewn anhwylderau niwroddirywiol dynol megis clefyd Parkinson.

Mae Dr Davies wedi cyhoeddi dros 30 o lawysgrifau a phenodau llyfr gwyddonol, ac mae eiddo deallusol wedi'i ddyfarnu iddo mewn perthynas â'i ymchwil.

Cydweithrediadau

Mae ymchwil wyddonol yn hynod ddynamig ac mae'n dibynnu ar fewnwelediad ac arbenigedd amrywiol. Mae labordy Dr Davies yn gydweithredol iawn, ac mae nifer o brosiectau ar y gweill sy'n cysylltu gwyddonwyr ledled y byd. Er enghraifft;

 

 • Dr Zane Andrews, Prifysgol Monash, Awstralia
 • Dr Jemeen Sreedhaan, Coleg y Brenin, Llundain, y DU
 • Dr Tim Wells, Prifysgol Caerdydd, y DU
 • Dr Alison Yarnall, Prifysgol Newcastle

 

Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn cydweithredu â ni.