Professor Adrian Evans

Yr Athro Adrian Evans

Cadair Bersonol, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602182

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Cymhwysodd yr Athro Adrian Evans, Athro Meddygaeth Frys a Haemostasis (MBBS, MD, FRCS, FCEM) yn Ysbyty St Bartholomew ym mis Gorffennaf 1983. Yn dilyn swyddi dan hyfforddiant mewn meddygaeth gyffredinol, llawfeddygaeth, anaestheteg a gofal critigol ar lefel Uwch-swyddog Preswyl a Chofrestrydd, cwblhaodd ei hyfforddiant uwch fel Uwch-gofrestrydd ar sail rota yn Ysbyty San Siôr Llundain. Yn ogystal, treuliodd flwyddyn ar gymrodoriaeth hyfforddiant yn Ne Affrica yn gweithio yn yr Uned Gofal Dwys yn Ysbyty Baragwanath, Soweto, ac yn yr uned trawma categori un yn Ysbyty Cyffredinol Johannesburg.  Ym 1994 fe'i penodwyd yn Ymgynghorydd Meddygaeth Frys a Gofal Critigol yn Ysbyty Brenhinol Caerlŷr, lle bu ganddo swydd uwch-ddarlithydd er anrhydedd. Wedi hyn, dyfarnwyd ei MD iddo ar effeithiau trawma a'i reoli ar haemostasis.  Yn 2003 fe'i penodwyd yn Ymgynghorydd Meddygaeth Frys yn Ysbyty Treforys, wedyn cafodd ei benodi'n Ddarllenydd ac yna'n Athro Meddygaeth Frys a Haemostasis ym Mhrifysgol Abertawe. Yr Athro Evans oedd y cyntaf i gael ei benodi'n Athro Meddygaeth Frys yng Nghymru ac, ar y pryd, roedd yn un o chwech yn unig o Athrawon Meddygaeth Frys yn y DU.  Derbyniodd Wobr Meddygaeth y Gymdeithas Frenhinol ac yn 2007 dyfarnwyd Gwobr Brian Mercer y Gymdeithas Frenhinol iddo am ei waith ym maes haemostasis. Dyfarnwyd Athrawiaeth Ymweld wedi'i hariannu iddo hefyd gan Brifysgol Copenhagen er mwyn datblygu cydweithrediad rhyngwladol ar lif gwaed ac ymarfer corff mewn iechyd a chlefyd

 

Rhwng 2004 a 2012, fel Pennaeth Derbyn, datblygodd Raglen Derbyn Meddygaeth i Raddedigion Ysgol Feddygaeth Abertawe. Yn ogystal, bu'n uwch-arholwr ac yn arholwr tramor ar gyfer y Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys. Bu'n aelod o Bwyllgor Llywio'r Coleg Brenhinol ar Beryglon Difrifol Trallwysiad (SHOT); yn Arweinydd Academaidd Coleg Meddygaeth Frys Cymru ac yn aelod o Dîm Ymgynghorol Strategol yr EPSRC ar gyfer Technolegau Gofal Iechyd.

Meysydd Arbenigedd

  • Nodi effaith templedu microstrwythur tolchenni mewn datblygiad tolchenni a'i ansawdd mewn iechyd a chlefyd.
  • Mesuriadau fisgo-elastig datblygiad tolchenni gwaed a nodi biofarcwyr trosi newydd
  • Asesu effeithiolrwydd therapiwtig a monitro cyffuriau mew

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae gan yr Athro Evans ddiddordeb clinigol hirsefydlog (dros 20 mlynedd) yn effaith salwch critigol a'i driniaeth ar geulo. Yn ystod y cyfnod hwn, mae ei ymchwil wedi canolbwyntio'n benodol ar ganfod a mesur effaith templedu cynnar datblygiad tolchenni mewn clefyd fasgwlaidd a'i driniaeth. Mae wedi cyhoeddi'n helaeth mewn cyfnodolion a adolygir  gan gymheiriaid ym maes ceulo a meddygaeth frys, epidemioleg ac ymchwil drosi.

Mae ei ymchwil yn y labordy'n canolbwyntio ar ddatblygu modelu cyn-glinigol i ganfod effaith cyflyrau clefyd ar geulo a sut mae cyffuriau'n effeithio ar geulo. Ar ôl derbyn dyfarniad gwerth £1.4 miliwn yn 2010, sefydlodd a datblygodd yr Uned Ymchwil a Rhwydwaith Ymchwil Fiofeddygol Haemostasis (HBRU), yr un gyntaf o'i bath yng Nghymru. Sefydlwyd yr HBRU i ddatblygu biofarcwyr trosi newydd ym maes haemostasis. Mae'r Uned hon wedi datblygu rhaglen ymchwil genedlaethol a rhyngwladol. Yn 2019, sefydlwyd Canolfan Ymchwil Meddygaeth Frys Cymru, y mae'r HBRU bellach yn rhan annatod ohoni. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau masnachol cryf â chwmnïau fferyllol; yn y maes hwn, mae ei gwaith wedi canolbwyntio ar asesu a datblygu strategaethau therapiwtig newydd a phresennol. Mae'r astudiaethau hyn wedi cael eu cynnal mewn amgylcheddau labordy a chlinigol.

Prif Wobrau Cydweithrediadau