Cadair Bersonol
Geography
Ffon: (01792) 295233
Ystafell: Swyddfa Academaidd - 206
Ail lawr
Adeilad Wallace
Campws Singleton

Meysydd Arbenigedd

 • Tephrochronology
 • Quaternary Science and palaeoenvironmental change
 • Abrupt and rapid climatic changes
 • Geochronology

Cyhoeddiadau

 1. Hartman, L., Kurbatov, A., Winski, D., Cruz-Uribe, A., Davies, S., Dunbar, N., Iverson, N., Aydin, M., Fegyveresi, J., Ferris, D., Fudge, T., Osterberg, E., Hargreaves, G., Yates, M. Volcanic glass properties from 1459 C.E. volcanic event in South Pole ice core dismiss Kuwae caldera as a potential source Scientific Reports 9 1
 2. Jones, G., Davies, S., Staff, R., Loader, N., Davies, S., Walker, M. Traces of volcanic ash from the Mediterranean, Iceland and North America in a Holocene record from south Wales, UK Journal of Quaternary Science
 3. Abbott, P., Griggs, A., Bourne, A., Chapman, M., Davies, S. Tracing marine cryptotephras in the North Atlantic during the last glacial period: Improving the North Atlantic marine tephrostratigraphic framework Quaternary Science Reviews 189 169 186
 4. Abbott, P., Griggs, A., Bourne, A., Davies, S. Tracing marine cryptotephras in the North Atlantic during the last glacial period: Protocols for identification, characterisation and evaluating depositional controls Marine Geology 401 81 97
 5. Wohlfarth, B., Luoto, T., Muschitiello, F., Väliranta, M., Björck, S., Davies, S., Kylander, M., Ljung, K., Reimer, P., Smittenberg, R. Climate and environment in southwest Sweden 15.5-11.3 cal. ka BP Boreas

Gweld mwy...

Addysgu

 • GEC133 Y Byd Peryglus

  .Bydd y modiwl hwn yn ymchwilio i agweddau peryglus amgylchedd y Ddaear a pherthynas y gymdeithas â nhw. Bydd egwyddorion cychwynnol yn cynnwys diffiniad o berygl naturiol, trychineb, risg a cholled ac ymagweddau at leihau risg a rheoli trychinebau. Mae¿r prif fathau o berygl naturiol yn cael eu hastudio er mwyn deall sut maent yn gweithredu, ble, a pha mor aml maent yn debygol o ddigwydd. Caiff canlyniadau peryglus eu hystyried, yn ogystal â sut gall y gymdeithas ymateb i ddigwyddiadau peryglus. Mae agweddau allweddol yn cynnwys trafod peryglon cynradd ac eilradd, rhagweld a monitro peryglon, a deall sut y gellir lleihau eu heffeithiau niweidiol. Bydd y peryglon naturiol a fydd yn cael eu hystyried yn y modiwl hwn yn cynnwys ffrwydradau llosgfynyddoedd, daeargrynfeydd, tswnamïau, tanau gwyllt, tirlithriadau, digwyddiadau tywydd eithafol, llifogydd, cwympfeydd eira a Pheryglon Mawr. Bydd y modiwl hefyd yn ystyried y cysyniad o ¿Bobl fel Peryglon¿. Bydd darlithoedd yn ymdrin ag egwyddorion cyffredinol ynghyd ag astudiaethau achos. Bydd dosbarthiadau ymarferol yn atgyfnerthu¿r cysyniadau a drafodir mewn darlithoedd. Bydd agwedd ymarferol y gwaith hwn yn dod i uchafbwynt mewn diwrnod efelychu rheolaeth mewn trychineb. This module investigates hazardous aspects of Earth¿s natural environment and how society relates to them. Introductory principles include the definition of natural hazard, disaster, risk and loss, and approaches to reducing risk and managing disasters. Major types of natural hazard are studied in order to understand how they operate, where, and how frequently they are likely to occur. Hazardous consequences are explored, as well as how society can respond to hazardous events. Key aspects include discussion of primary and secondary hazards, prediction, forecasting and monitoring of hazards, and understanding how their harmful effects can be minimised. Natural hazards considered during this module include volcanic eruptions, earthquakes, tsunamis, wildfires, landslides, extreme weather events, flooding, avalanches and Mega Hazards. The module will also consider the concept of ¿Humans as Hazards¿. Lectures consider general principles as well as case studies. Practical classes reinforce concepts learned in lectures. The practical aspect of the work will culminate in a disaster management simulation day.

 • GEC135 Daear Gyfanheddol

  Bydd y modiwl hwn yn gyflwyniad i newid amgylcheddol byd-eang a bydd yn ystyried agweddau ar gynaliadwyedd fel pwnc sy¿n effeithio ar fywydau bob dydd. Mae her cynaliadwyedd yn sylweddol a bydd y darlithoedd yn eich darparu â¿r wybodaeth a fydd ei hangen arnoch i ymwneud â Nodau Datblygu Cynaliadwy¿r This module is an introduction to global environmental change and explores aspects of the issue of sustainability as it affects everyday lives. The challenge of sustainability is significant and the lectures will provide you with the information needed to engage with the UN's Sustainable Development Goals.

 • GEC333 Ffiniau Ymchwil Daearyddol

  Mae'r modiwl yma yn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr i ddangos eu cymhwysedd fel Daearyddwyr drwy gyflawni dadansoddiad beirniadol o amrywiaeth o ffynonellau llenyddol. Er bod y traethawd hir fel arfer yn canolbwyntio ar ddylunio a chyflawni prosiect ymchwil sy'n seiliedig ar gasglu, dadnsoddi a dehongli data, mae'r modiwl yma yn canolbwyntio ar ymgysylltu a llenyddiaeth academaidd ar y ffin o un agwedd o Ddaearyddiaeth. Gall myfyrwyr ddewis o ystod eang o ffiniau ymchwil o fewn Dearyddiaeth Dynol a Ffisegol sydd wedi eu dewis o flaen llaw gan staff academaidd yr adran. Gan bod y modiwl yma yn ffocysi ar arddull o ddysgu "myfyriwr-canolog" (student centered), ni fydd y ffinau wedi eu trafod mewn unrhyw fanylder o fmewn modiwlau blaenorol, er efallai bydd rhai modiwlau wedi cyflwyno'r ffiniau. Bydd yna gyflwyniad fyr i bob ffin ac rhestr fyr o gyfeiriadau pwysig ar Blackboard / Porth. Nodwch: rhaid i'r testun a ddewisir beidio a gorgyffwrdd gyda'r testun Traethawd Hir. Os oes unrhyw amheuaeth, yna rhaid i chi drafod gyda'ch Tiwtor Cefnogaeth Traethawd Hir ac bydd angen i chi dderbyn cytundeb ysgrifenedig. This module provides students with the opportunity to demonstrate their competence as a Geographer by undertaking a critical analysis of a wide variety of literature-based sources in order to develop a cogent, substantial, and persuasive argument. While the Dissertation in Geography normally focuses on the design and execution of an evidenced-based research project that assesses the capacity of students to undertake effective data analysis and interpretation, the purpose of this module is to assess the extent to which students are capable of engaging with the academic literature at the frontier of a particular part of Geography. Students select from a wide range of research frontiers in Human and Physical Geography that have been identified by the academic staff within the Department. Given that this module emphasizes student-centred learning, none of the frontiers will have been covered in other modules, although in many cases modules will have taken students up to some of these frontiers. However, to orientate students and provide them with suitable points of departure and way-stations, there will be a brief introduction to each frontier and a short list of pivotal references disseminated via Blackboard. (Note: The topic selected by you must not overlap with the subject of your Dissertation. If there is any doubt about potential overlap, this must be discussed with your Dissertation Support Group supervisor and agreed in writing.)

 • GEG133 Dangerous Earth: Understanding and Living with Natural Hazards

  This module investigates hazardous aspects of Earth¿s natural environment and how society relates to them. Introductory principles include the definition of natural hazard, disaster, risk and loss, and approaches to reducing risk and managing disasters. Major types of natural hazard are studied in order to understand how they operate, where, and how frequently they are likely to occur. Hazardous consequences are explored, as well as how society can respond to hazardous events. Key aspects include discussion of primary and secondary hazards, prediction, forecasting and monitoring of hazards, and understanding how their harmful effects can be minimised. Natural hazards considered during this module include volcanic eruptions, earthquakes, tsunamis, wildfires, landslides, extreme weather events, flooding, avalanches and Mega Hazards. Lectures consider general principles as well as case studies. Practical classes reinforce concepts learned in lectures. The practical aspect of the work will culminate in a disaster management simulation day.

 • GEG247 Dangerous Earth: Understanding and Living with Natural Hazards

  This module investigates hazardous aspects of Earth¿s natural environment and how society relates to them. Introductory principles include the definition of natural hazard, disaster, risk and loss, and approaches to reducing risk and managing disasters. Major types of natural hazard are studied in order to understand how they operate, where, and how frequently they are likely to occur. Hazardous consequences are explored, as well as how society can respond to hazardous events. Key aspects include discussion of primary and secondary hazards, prediction, forecasting and monitoring of hazards, and understanding how their harmful effects can be minimised. Natural hazards considered during this module include volcanic eruptions, earthquakes, tsunamis, wildfires, landslides, extreme weather events, flooding, avalanches and Mega Hazards. Lectures consider general principles as well as case studies. Practical classes reinforce concepts learned in lectures. The practical aspect of the work will culminate in a disaster management simulation day.

 • GEG332 Dissertation Support: Geography

  This module provides structured, student-led peer-group support and academic staff group supervision for students undertaking the 30-credit 'Dissertation Report: Geography' module. This support and supervision is assessed through the submission of a PowerPoint Poster in TB1 and the submission in TB2 of an individually composed, critical and reflective log of the 5 dissertation peer-group meetings and the 4 group supervisory meetings (with a verified record of attendance at meetings). Working within a supervised Student Peer Group, you will also have the opportunity to provide constructive criticism to fellow students undertaking related research projects, learning from their research problems and subsequent solutions. This module complements the 'Dissertation Report: Geography' module, which is a co-requisite.

 • GEG333 Geographical Research Frontiers

  This module provides students with the opportunity to demonstrate their competence as a Geographer by undertaking a critical analysis of a wide variety of literature-based sources in order to develop a cogent, substantial, and persuasive argument. While the Dissertation in Geography normally focuses on the design and execution of an evidenced-based research project that assesses the capacity of students to undertake effective data analysis and interpretation, the purpose of this module is to assess the extent to which students are capable of engaging with the academic literature at the frontier of a particular part of Geography. Students select from a wide range of research frontiers in Human and Physical Geography that have been identified by the academic staff within the Department. Given that this module emphasizes student-centred learning, none of the frontiers will have been covered in other modules, although in many cases modules will have taken students up to some of these frontiers. However, to orientate students and provide them with suitable points of departure and way-stations, there will be a brief introduction to each frontier and a short list of pivotal references disseminated via Blackboard. (Note: The topic selected by you must not overlap with the subject of your Dissertation. If there is any doubt about potential overlap, this must be discussed with your Dissertation Support Group supervisor and agreed in writing.)

Goruchwyliaeth

 • A Future at Risk? An Integrated Assessment of Peatland Hydrogeology. (cyfredol)

  PhD
  Goruchwyliwr arall: Prof Bernd Kulessa
 • Protecting our natural resources: an interdisciplinary assessment of human and climatic impacts on Holocene peat bogs in SW Wales«br /»«br /»«br /»«br /»«br /»«br /»«br /» (cyfredol)

  PhD
  Goruchwyliwr arall: Prof Bernd Kulessa
 • Exploring the structure and displacement of tephra deposits using X-ray microtomography (dyfarnwyd 2020)

  PhD
  Goruchwyliwr arall: Prof Richard Johnston
 • Dim Teitl (dyfarnwyd 2018)

  PhD
  Goruchwyliwr arall: Prof Neil Loader

Cyfrifoldebau Gweinyddol

 • Cyfarwyddwraig Recriwtio a Marchnata - Y Coleg Gwyddoniaeth

  2012 - Present

Hanes Gyrfa

Start Date End Date Position Held Location
2012 Present Athro mewn Daearyddiaeth Ffisegol Prifysgol Abertawe
2011 2012 Darllenydd Prifysgol Abertawe
2008 2011 Uwch Ddarlithydd Prifysgol Abertawe
2004 2008 Darlithydd Prifysgol Abertawe
2003 2004 Cynorthwy-ydd ymchwil ôl-ddoethurol Prifysgol Copenhagen
2002 2003 Cynorthwyydd ymchwil ôl-ddoethurol Prifysgol Stockholm

Cyfrifoldebau Allanol

 • Llywydd INQUA Rhyngwladol, Tephrochronology and Volcanism

  2007 - 2011

 • Aelod, Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol

  2011 - 2014

 • Swyddog Dyfarniadau, Quaternary Research Association

  2010 - 2013

Grantiau a Phrosiectau Allweddol

 • BRITICE-CHRONO Constraining rate and style of marine influenced ice-sheet decay 2012 - 2017

  (NERC Consortium) Prif Ymchwilydd: Clark, C (University of Sheffield).

 • TRACE Tephra constraints on Rapid Climatic Events 2011 - 2016

  Cymgor Ymchwil Ewropeaidd (ERC) Independent Starting Grant (Project no. 259253). Prif Ymchwilydd. , ERC €1,471,116.80

 • Holocene tephra constraints on the timing of millennial-scale variability in the subpolar North Atlantic. 2011 - 2016

  Prif Ymchwilydd: Austin, WEN. Co-Investigators Davies, SM & Cage, AG., NERC Small grant (NE/H012273/1) £51,767

 • Reconstructing 8000 years of Environmental and Landscape change in the Cairngorms. 2011 - 2016

  Prif Ymchwilydd: Wilson, R. Cyd-Ymchwilwyr: Edwards, KJ & Davies, SM., Leverhulme Trust (F/00 268/BG) £248,715

 • Synchronising marine and ice-core records using tephrochronology (SMART) 2011 - 2016

  Prif Ymchwilydd; Cyd-Ymchwilwyr: Austin, WEN and Pearce, NJG., Grant Safonol NERC (NE/F020600/1)

Grwpiau Ymchwil

 • Dynameg Amgylcheddol

  Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar amrywioldeb amgylcheddol trwy gydol y Cwaternaidd ac effeithiau newid hinsoddol yn y dyfodol. Mae'n canolbwyntio ar ranbarthau sy'n arbennig o sensitif i newid amgylcheddol (trofannol, oer a thueddiad am danau gwyllt) ac mae hefyd yn ystyried rhyngweithio rhwng newid yn yr hinsawdd, aflonyddwch dynol a digwyddiadau trychinebus.

Gwobrau

 • 2011 Gwobr Phillip Leverhulme mewn Daearyddiaeth £70,000.
 • 2013 Lyell Fund (Cymdeithas Ddaearegol)