Wedi graddio gyda dosbarth 1af yn y Gymraeg o Brifysgol Aberystwyth, treuliodd Non gyfnod yn gweithio fel ymchwilydd a chynhyrchydd yn y diwydiant darlledu. Yna, bu’n gweithio fel darlithydd Cyfryngau ym Mhrifysgol Y Drindod Dewi Sant, gan barhau i gyfrannu yn achlysurol i’r diwydiant darlledu fel cynhyrchydd radio a theledu. Mae hi hefyd wedi addasu ac ysgrifennu straeon a nofelau i blant. Bellach ers Hydref 2012 mae’n gweithio fel darlithydd Cyfryngau Digidol yn Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe gyda rhan o’i swydd wedi ei ariannu gan Gynllun Staffio y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae newydd gychwyn ar ei hymchwil PhD yn edrych ar gyfraniad menywod i ddatblygiad darlledu yng Nghymru yn ystod y 1960au.

Maes neu Feysydd Arbenigol: Yr iaith Gymraeg a’r Cyfryngau; Radio, teledu a’r cyfryngau newydd ym Mhrydain; Y genre dogfen.

Addysgu

 • HUA207 Business & Entrepreneurship

  This course gives students in Arts and Humanities an introduction to the theory and practice of setting up and running a small enterprise. Alongside the theory and practice of small business development, we will look at ideas about enterprise and entrepreneurship, including the `entrepreneurial mindset¿ and how this can be applied in a range of contexts to enhance lifelong employability. In part 1 of the module, students undertake an online business simulation game in small teams and prepare a written assignment based on their `experience¿ of setting up and running the business. Supporting lectures by guest entrepreneurs and the module coordinator introduce students to the real experience and practicalities of setting up a business. This covers key areas such as sales and marketing, employing staff, business structures and finance. In part 2, students will again work in teams to identify an idea for a new venture and develop a proposal to be presented to a panel of `experts¿. Reflection on this team assignment gives learners the opportunity to review their individual experience of project and to assess the outcomes in light of relevant theory.

 • MS-310 Dissertation Preparation

  This course introduces the practice of dissertation writing and research approaches for the study of media forms. texts and systems and their contribution to social life. It begins to explore the breadth of media studies through attention to the ways in which media matter. In what ways, and how significant are the media in the formation of individual identities and in the practices of everyday life? In the more public world, to what extent are media key to providing knowledge and enabling the debate necessary to the practices of democracy? The course enables students to build on their own experiences of media as consumers and users. But it also encourages critical attention to how the field of media studies has historically been forged: through argument and contestation between different academic approaches and disciplines.

 • MS-311 Dissertation

  This dissertation enables students to engage in long term, in-depth research on a topic of their choice subject to the approval of the Department.

 • MS-332 Drama and Documentary on Screen

  This module offers students the chance to learn about the history and development of film and television's two most important genres - drama and documentary. The work of the two genres' main pioneers will be analysed, individuals such as Robert Flaherty, John Grierson, Dennis Potter and Jimmy McGovern, and attention given to their contribution in the development of relevant forms. There will also be a chance to consider new aspects and how the two genres have adapted, combined and developed over the years to ensure their survival as interesting and popular forms.

 • MS-M03 Mobile Technology Practice

  A practical opportunity to explore the possibilities of mobile technology and social media platforms using still images, video and sound.

 • MSW123 Sgiliau Cyfryngau Allweddol

  Mae¿r modiwl hwn yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ennill amrediad o sgiliau ymarferol sy¿n allweddol i waith cynhyrchu cyfryngol . Y pum prif agwedd a gaiff eu cyflwyno yw: gwaith ffilmio gyda chamera uned sengl, cyflwyno a chyfweld, ymchwilio, recordio sain, golygu llun a sain.

 • MSW200 Sgiliau Cyfryngau Ymarferol

  Modiwl sy'n eich cyflwyno i rai o'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen mewn gyrfa yn y diwydiannau creadigol. Mewn grwpiau dan gyfarwyddyd arbenigol byddwch yn datblygu sgiliau cyfryngol ymarferol ym meysydd fideo, radio a¿r we.

 • MSW204 Testunau Trawsgyfryngol

  Dyma fodiwl cyfoes sydd yn archwilio y berthynas rhwng y gwahanol gyfryngau a¿i gilydd. Trwy gyfrwng astudiaeth o destunau penodol bydd y modiwl yn dadansoddi¿r ffyrdd y mae ffilm, theatr, teledu, y byd cyhoeddi a thechnolegau newydd yn benthyg ac yn rhannu testunau. Archwilir hefyd sut y mae¿r cyfryngau gwahanol yn ymateb i sialensau a phosibiliadau cynhyrchu trawslwyfan.

 • MSW209 Creu Testunau Newyddion Ar-lein

  Nod yw modiwl hwn yw rhoi cyfle i fyfyrwyr feistroli sgiliau digidol ym maes newyddion ar-lein. Byddant yn derbyn hyfforddiant ar sgiliau ymarferol ac yn dod i ddeall egwyddorion newyddion er mwyn creu cynnyrch o'u dewis. Bydd cyfle i rannu eu syniad mewn asesiad 'pitch' gyda chynrychiolydd diwydiant sy'n cynorthwyo'r staff gyda'r asesu. The aim of this module is to provide an opportunity for students to master digital skills in the on-line news enviornment, They will receive training on practical skills and gain an understanding of news principles so as to prepare content of their choice. There will be an opportunity to share their idea in a pitch assessment with an industry representative who assists staff with the assessment.

 • MSW301 Testunau Trawsgyfryngol

  Dyma fodiwl cyfoes sydd yn archwilio y berthynas rhwng y gwahanol gyfryngau a¿i gilydd. Trwy gyfrwng astudiaeth o destunau penodol bydd y modiwl yn dadansoddi¿r ffyrdd y mae ffilm, theatr, teledu, y byd cyhoeddi a thechnolegau newydd yn benthyg ac yn rhannu testunau. Archwilir hefyd sut y mae¿r cyfryngau gwahanol yn ymateb i sialensau a phosibiliadau cynhyrchu trawslwyfan.

 • MSW309 Creu Cynhyrchiad Aml-Blatfform

  Mae¿r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr wireddu agwedd ar brosiect aml-blatfform a ddatblygwyd mewn ymgynghoriad gyda thiwtor yn y broses cyn-gynhyrchu ar MSW305. Bydd cyfle i wireddu cynllun marchnata ar gyfer y prosiect ac i arddangos y gwaith yn gyhoeddus yn y brifysgol.

 • MSW311 Traethawd hir

  N/A

 • MSW312 Cynllunio Cynhyrchiad Aml-blatfform

  Mae¿r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr weithio¿n annibynnol i gynllunio prosiect aml-blatfform ar destun o¿u dewis mewn ymgynghoriad â¿r tiwtor. Mae hefyd yn cynnig cyfle i wneud `pitch¿ ar eu prosiect i gynrychiolydd diwydiant. This module offers students the opportunity to work independently to plan a multi-platform project on a subject of their choice and in consultation with the tutor. It also offers a chance to pitch their project idea to an industry representative.

 • MSW313 Paratoi ar gyfer y Traethawd Hir

  Mae'r cwrs hwn yn cyflwyno arfer ysgrifennu traethawd hir a dulliau astudio gwahanol gyfryngau, testunau a systemau, a'u cyfraniad at fywyd cymdeithasol. Mae'n dechrau archwilio ehangder astudiaethau'r cyfryngau drwy sylwi ar y ffyrdd mae'r cyfryngau'n bwysig. Ym mha ffyrdd, a pha mor bwysig yw'r cyfryngau wrth lunio hunaniaethau unigolion ac yn arferion bywyd beunyddiol? Yn y byd mwy cyhoeddus, i ba raddau y mae'r cyfryngau'n allweddol wrth ddarparu gwybodaeth a hwyluso'r drafodaeth sy'n angenrheidiol i arferion democratiaeth? Mae'r cwrs yn galluogi myfyrwyr i adeiladu ar eu profiadau eu hunain o'r cyfryngau, fel derbynyddion a defnyddwyr. Ond mae hefyd yn annog sylw beirniadol i sut mae maes astudiaethau'r cyfryngau wedi cael ei ddatblygu'n hanesyddol: drwy drafodaeth a dadleuon rhwng ymagweddau a disgyblaethau academaidd gwahanol.

Goruchwyliaeth

 • 'The edge of America: Defining a sub-genre of documentary, the American peripheral, by investigating some defining characteristics and understanding its success in recent years.' (dyfarnwyd 2018)

  Enw'r myfyriwr:
  MA
  Goruchwyliwr arall: Dr Elain Price