Wedi graddio gyda dosbarth 1af yn y Gymraeg o Brifysgol Aberystwyth, treuliodd Non gyfnod yn gweithio fel ymchwilydd a chynhyrchydd yn y diwydiant darlledu. Yna, bu’n gweithio fel darlithydd Cyfryngau ym Mhrifysgol Y Drindod Dewi Sant, gan barhau i gyfrannu yn achlysurol i’r diwydiant darlledu fel cynhyrchydd radio a theledu. Mae hi hefyd wedi addasu ac ysgrifennu straeon a nofelau i blant. Bellach ers Hydref 2012 mae’n gweithio fel darlithydd Cyfryngau Digidol yn Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe gyda rhan o’i swydd wedi ei ariannu gan Gynllun Staffio y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae newydd gychwyn ar ei hymchwil PhD yn edrych ar gyfraniad menywod i ddatblygiad darlledu yng Nghymru yn ystod y 1960au.

Maes neu Feysydd Arbenigol: Yr iaith Gymraeg a’r Cyfryngau; Radio, teledu a’r cyfryngau newydd ym Mhrydain; Y genre dogfen.

Addysgu

 • GEC269 Cyfathrebu Gwyddoniaeth

  This module introduces students to the subject of Science Communication. Students will learn how to communicate complex scientific concepts to different audiences using a variety of techniques. Each day of the course will focus onto different mode of communication. Day 1 will introduce the subject area and focus onto personal communication styles and performance training. Day 2 will focus onto press releases and print media with students writing their own press releases, their own newspaper articles, blogs and social media. This session will be held with support form Catrin Newman at the Swansea University Press Office. Day 3 will focus onto audible media (i.e. radio). Students will develop and record a science-themed radio magazine show at the BBC Radio Cymru studios in Cardiff. Day 4 will focus onto visual media (i.e. television). Students will develop and record a science-themed TV segment based on an element of university research. This session will be held with support from Telesgop TV production company and Swansea University media services. Day 5 will focus onto science communication with younger audiences. Students will develop and present a hands-on activity for primary school aged children.

 • HUA207 Business & Entrepreneurship

  This course gives students in Arts and Humanities an introduction to the theory and practice of setting up and running a small enterprise. Alongside the theory and practice of small business development, we will look at ideas about enterprise and entrepreneurship, including the `entrepreneurial mindset¿ and how this can be applied in a range of contexts to enhance lifelong employability. In part 1 of the module, students undertake an online business simulation game in small teams and prepare a written assignment based on their `experience¿ of setting up and running the business. Supporting lectures by guest entrepreneurs and the module coordinator introduce students to the real experience and practicalities of setting up a business. This covers key areas such as sales and marketing, employing staff, business structures and finance. In part 2, students will again work in teams to identify an idea for a new venture and develop a proposal to be presented to a panel of `experts¿. Reflection on this team assignment gives learners the opportunity to review their individual experience of project and to assess the outcomes in light of relevant theory.

 • MS-310 Dissertation Preparation

  This course introduces the practice of dissertation writing and research approaches for the study of media forms. texts and systems and their contribution to social life. It begins to explore the breadth of media studies through attention to the ways in which media matter. In what ways, and how significant are the media in the formation of individual identities and in the practices of everyday life? In the more public world, to what extent are media key to providing knowledge and enabling the debate necessary to the practices of democracy? The course enables students to build on their own experiences of media as consumers and users. But it also encourages critical attention to how the field of media studies has historically been forged: through argument and contestation between different academic approaches and disciplines.

 • MS-311 Dissertation

  This dissertation enables students to engage in long term, in-depth research on a topic of their choice subject to the approval of the Department.

 • MS-M03 Mobile Technology Practice

  A practical opportunity to explore the possibilities of mobile technology and social media platforms using still images, video and sound.

 • MS-M10 Dissertation or Project

  An innovative practice-based alternative to a Masters dissertation. Students are encouraged to develop projects across more than one area of media practice and to do so with dual supervision that embraces both theory and practice. Work produced should be at a professional level, accompanied by a reflective essay and presentation exploring the contextual, theoretical and practical issues raised by the project.

 • MS-M11 MA Project and Dissertation Preparation

  This core module comprehensively prepares students for their Master¿s project or dissertation, which is an integral part of the requirements for the degree. It incorporates several key themes and issues across the communications, media practice and PR industries. It is a challenging, and stimulating module ¿ both for professional practitioners and those new to communications and media practice. The module encourages students to unite theory and practice in productive ways. It introduces students to a number of important research and project management methods essential for undertaking a successful project or dissertation.

 • MS-S00 Year in Industry Placement

  Students must complete a minimum of 40 full-time weeks (at least 35 hours per week) on an internship placement within a 'host' organization (up to two weeks holiday may be counted against this total). This may be in any one of a number of commercial or public sector organisations, but the placement will focus on media and communications work experience. All placements will be monitored by staff from Swansea University. The placement will start between 1 June and 31 August and will be completed by 15 August the following year.

 • MSSW312 Interniaeth y Cyfryngau a Chyfathrebu

  Bydd y myfyrwyr yn treulio o leiaf 50 o oriau ar leoliad interniaeth gyda sefydliad 'lletyol' lleol. Gall hyn fod yn unrhyw un o amrywiaeth o sefydliadau yn y sector masnachol neu gyhoeddus, ond bydd y lleoliad yn canolbwyntio ar brofiad gwaith ym maes y cyfryngau a chyfathrebu. Caiff pob lleoliad ei drefnu'n ffurfiol a'i fonitro'n rheolaidd gan staff Prifysgol Abertawe. Asesir y lleoliad ar sail tri aseiniad academaidd: CV a llythyr cais (20%), traethawd 2,000 o eiriau ar rôl a natur y cyfryngau creadigol a'r diwydiannau hyrwyddo (50%) ac adroddiad myfyriol 1,500 o eiriau a dyddiadur ffotograffig, ar ffurf blog, am y tasgau a gwblhawyd yn ystod y lleoliad.

 • MSW123 Sgiliau Cyfryngau Allweddol

  Mae¿r modiwl hwn yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ennill amrediad o sgiliau ymarferol sy¿n allweddol i waith cynhyrchu cyfryngol . Y pum prif agwedd a gaiff eu cyflwyno yw: gwaith ffilmio gyda chamera uned sengl, cyflwyno a chyfweld, ymchwilio, recordio sain, golygu llun a sain.

 • MSW200 Sgiliau Cyfryngau Ymarferol

  Modiwl sy'n eich cyflwyno i rai o'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen mewn gyrfa yn y diwydiannau creadigol. Mewn grwpiau dan gyfarwyddyd arbenigol byddwch yn datblygu sgiliau cyfryngol ymarferol ym meysydd fideo, radio a¿r we.

 • MSW204 Testunau Trawsgyfryngol

  Dyma fodiwl cyfoes sydd yn archwilio y berthynas rhwng y gwahanol gyfryngau a¿i gilydd. Trwy gyfrwng astudiaeth o destunau penodol bydd y modiwl yn dadansoddi¿r ffyrdd y mae ffilm, theatr, teledu, y byd cyhoeddi a thechnolegau newydd yn benthyg ac yn rhannu testunau. Archwilir hefyd sut y mae¿r cyfryngau gwahanol yn ymateb i sialensau a phosibiliadau cynhyrchu trawslwyfan.

 • MSW209 Creu Testunau Newyddion Ar-lein

  Nod yw modiwl hwn yw rhoi cyfle i fyfyrwyr feistroli sgiliau digidol ym maes newyddion ar-lein. Byddant yn derbyn hyfforddiant ar sgiliau ymarferol ac yn dod i ddeall egwyddorion newyddion er mwyn creu cynnyrch o'u dewis. Bydd cyfle i rannu eu syniad mewn asesiad 'pitch' gyda chynrychiolydd diwydiant sy'n cynorthwyo'r staff gyda'r asesu. The aim of this module is to provide an opportunity for students to master digital skills in the on-line news enviornment, They will receive training on practical skills and gain an understanding of news principles so as to prepare content of their choice. There will be an opportunity to share their idea in a pitch assessment with an industry representative who assists staff with the assessment.

 • MSW301 Testunau Trawsgyfryngol

  Dyma fodiwl cyfoes sydd yn archwilio y berthynas rhwng y gwahanol gyfryngau a¿i gilydd. Trwy gyfrwng astudiaeth o destunau penodol bydd y modiwl yn dadansoddi¿r ffyrdd y mae ffilm, theatr, teledu, y byd cyhoeddi a thechnolegau newydd yn benthyg ac yn rhannu testunau. Archwilir hefyd sut y mae¿r cyfryngau gwahanol yn ymateb i sialensau a phosibiliadau cynhyrchu trawslwyfan.

 • MSW309 Creu Cynhyrchiad Aml-Blatfform

  Mae¿r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr wireddu agwedd ar brosiect aml-blatfform a ddatblygwyd mewn ymgynghoriad gyda thiwtor yn y broses cyn-gynhyrchu ar MSW305. Bydd cyfle i wireddu cynllun marchnata ar gyfer y prosiect ac i arddangos y gwaith yn gyhoeddus yn y brifysgol.

 • MSW311 Traethawd hir

  N/A

 • MSW312 Cynllunio Cynhyrchiad Aml-blatfform

  Mae¿r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr weithio¿n annibynnol i gynllunio prosiect aml-blatfform ar destun o¿u dewis mewn ymgynghoriad â¿r tiwtor. Mae hefyd yn cynnig cyfle i wneud `pitch¿ ar eu prosiect i gynrychiolydd diwydiant. This module offers students the opportunity to work independently to plan a multi-platform project on a subject of their choice and in consultation with the tutor. It also offers a chance to pitch their project idea to an industry representative.

 • MSW313 Paratoi ar gyfer y Traethawd Hir

  Mae'r cwrs hwn yn cyflwyno arfer ysgrifennu traethawd hir a dulliau astudio gwahanol gyfryngau, testunau a systemau, a'u cyfraniad at fywyd cymdeithasol. Mae'n dechrau archwilio ehangder astudiaethau'r cyfryngau drwy sylwi ar y ffyrdd mae'r cyfryngau'n bwysig. Ym mha ffyrdd, a pha mor bwysig yw'r cyfryngau wrth lunio hunaniaethau unigolion ac yn arferion bywyd beunyddiol? Yn y byd mwy cyhoeddus, i ba raddau y mae'r cyfryngau'n allweddol wrth ddarparu gwybodaeth a hwyluso'r drafodaeth sy'n angenrheidiol i arferion democratiaeth? Mae'r cwrs yn galluogi myfyrwyr i adeiladu ar eu profiadau eu hunain o'r cyfryngau, fel derbynyddion a defnyddwyr. Ond mae hefyd yn annog sylw beirniadol i sut mae maes astudiaethau'r cyfryngau wedi cael ei ddatblygu'n hanesyddol: drwy drafodaeth a dadleuon rhwng ymagweddau a disgyblaethau academaidd gwahanol.

Goruchwyliaeth

 • 'The edge of America: Defining a sub-genre of documentary, the American peripheral, by investigating some defining characteristics and understanding its success in recent years.' (dyfarnwyd 2018)

  MA
  Goruchwyliwr arall: Dr Elain Price