Ar ôl ennill ei radd yn yr adran hon, gweithiodd ym maes Cymraeg i Oedolion am dros ddeng mlynedd ar hugain gan ymuno â’r Adran Addysg Barhaus yn 1991 fel darlithydd a throsglwyddo i Adran y Gymraeg, Academi Hywel Teifi yn 2010. Mae’r Academi wedi ei phennu yn ganolfan arweiniol ar gyfer ymchwil Cymraeg i Oedolion ar lefel genedlaethol a chydlynir y gwaith hwn ganddo. Fe’i etholwyd yn aelod o bwyllgor gwaith BAAL (Cymdeithas Ieithyddiaeth Gymhwysol Prydain) yn 2012 ac yn 2014 fe’i etholwyd yn drysordd BAAL. Ar ôl llwyddo i gael cyllid ymchwil o £35,000 gan Lywodraeth Cymru yn 2009, gweithiodd gyda Heini Gruffudd ar ‘Canolfannau Iaith a Rhwydweithiau Cymdeithasol Oedolion sy’n dysgu’r Gymraeg mewn cymunedau cymharol ddi-Gymraeg’. Lansiwyd yr adroddiad yn y Senedd dan nawdd Mike Hedges AC yn 2012 a chynhaliwyd fforwm agored i drafod sefydlu mwy o Ganolfannau Cymraeg a gweithredu argymhellion yr ymchwil yn yr un flwyddyn. Yn ogystal â hynny, mae Steve wedi cwblhau gwaith gyda’r Athro Paul Meara ar greu geirfa graidd ar gyfer lefelau A1 ac A2 y Fframwaith Ewropeaidd Cyffredin ym maes Cymraeg i Oedolion ac ar hyn o bryd, mae’n gweithio gyda’r Athro Meara a’r Athro Tess Fitzpatrick (Prifysgol Caerdydd) ar brosiect sy’n defnyddio methodoleg ‘cysylltu geiriau’ i greu geirfa graidd ar gyfer lefel B1. Mae’n aelod cyflawn o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru. Yn ogystal â darlithio ym maes iaith ar y cynllun gradd BA a chyfarwyddo gwaith ymchwil yn y maes, mae’n swyddog arholiadau ac asesu’r Academi.

Maes neu feysydd arbenigol: ieithyddiaeth gymdeithasegol a chymhwysol, cynllunio ieithyddol (yn enwedig cynllunio corpws), Cymraeg i Oedolion a chaffael iaith, cyfieithu.

Cyhoeddiadau

 1. & Comparative Stylistics of Welsh and English. Cardiff: University of Wales Press.
 2. & (2018). Asesiad cyflym o’r dystiolaeth: Ymagweddau a dulliau addysgu ail iaith effeithiol. Welsh Government
 3. & (Eds.). Cyfoethogi'r Cyfathrebu: Llawlyfr ymarferol i diwtoriaid Cymraeg i Oedolion. Gwasg Prifysgol Cymru (Ed.),

Gweld mwy...

Addysgu

 • CY-137 Cymraeg Ddoe a Heddiw

  Yn rhan gyntaf y modiwl, byddwn yn ystyried prif gyfnodau hanes a datblygiad yr iaith Gymraeg o gyfnod y Frythoneg, dylanwad y Lladin ymlaen i gyfnod Cymraeg Canol. Beth oedd y prif ddylanwadau arni a sut mae wedi ymateb i'r dylanwadau hynny? Edrychwn yn benodol ar sut mae'r Gymraeg wedi benthyca geiriau o ieithoedd eraill a gwelwn fod y broses yn parhau o hyd. Yn ail ran y modiwl, byddwn yn astudio dylanwadau cymdeithasol ar yr iaith Gymraeg. Rhoddir sylw penodol i drin a dehongli data'r Cyfrifiad. Gyda'r twf mewn addysg Gymraeg, technoleg a mewnfudo, beth yw'r heriau a'r cyfleoedd i'r iaith Gymraeg heddiw? Gyda dylanwad y Saesneg ar y Gymraeg, pa fath o Gymraeg sydd yn 'safonol' erbyn heddiw?

 • CY-210 Dadansoddi'r Gymraeg

  Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno elfennau sylfaenol ym maes ieithyddiaeth i¿r myfyrwyr, sef Seineg ac Orgraff, Semanteg, Dadansoddi Gwallau a Morffoleg. Defnyddir yr elfennau hyn i gadarnhau eu sgiliau iaith yng nghyd-destun Cymraeg cyfoes.

 • CY-237 Cymraeg Ddoe a Heddiw

  Yn rhan gyntaf y modiwl, byddwn yn ystyried prif gyfnodau hanes a datblygiad yr iaith Gymraeg o gyfnod y Frythoneg, dylanwad y Lladin ymlaen i gyfnod Cymraeg Canol. Beth oedd y prif ddylanwadau arni a sut mae wedi ymateb i'r dylanwadau hynny? Edrychwn yn benodol ar sut mae'r Gymraeg wedi benthyca geiriau o ieithoedd eraill a gwelwn fod y broses yn parhau o hyd. Yn ail ran y modiwl, byddwn yn astudio dylanwadau cymdeithasol ar yr iaith Gymraeg. Rhoddir sylw penodol i drin a dehongli data'r Cyfrifiad. Gyda'r twf mewn addysg Gymraeg, technoleg a mewnfudo, beth yw'r heriau a'r cyfleoedd i'r iaith Gymraeg heddiw? Gyda dylanwad y Saesneg ar y Gymraeg, pa fath o Gymraeg sydd yn 'safonol' erbyn heddiw?

 • CY-339 Iaith a Chymdeithas

  Mae'r modiwl hwn yn edrych ar sut mae iaith a chymdeithas yn dylanwadu ar ei gilydd. Edrychir ar enghreifftiau o gymunedau ieithyddol ledled y byd ond cymhwysir prif egwyddorion ieithyddiaeth gymdeithasol i'r cyd-destun Cymraeg. Fel rhan o'r modiwl, bydd myfyrwyr yn gwneud astudiaeth o'r defnydd o'r Gymraeg mewn ardal benodol gan roi ystyriaeth i ffactorau ieithyddol/gymdeithasol. Rhoddir ystyriaeth hefyd i'r ffactorau cymdeithasol sy'n creu newidiadau mewn ieithoedd a'r defnydd o ieithoedd gwahanol mewn cyd-destunau gwahanol. Cyflwynir y cysyniad o gynllunio ar gyfer iaith.

 • CY-354 Blas ar Ymchwil

  Mae'r modiwl hwn yn baratoad ar gyfer ysgrifennu traethawd neu bortffolio estynedig (modiwl CY-356). Mae'n addas i fyfyrwyr sy'n awyddus i lunio traethawd ymchwil sylweddol ar ryw agwedd ar yr iaith Gymraeg, llenyddiaeth Gymraeg neu'r diwylliant Cymraeg, neu sy'n awyddus i lunio proffolio creadigol sylweddol. Bydd myfyrwyr yn gweithio dan gyfarwyddyd tiwtor arbenigol ac yn datblygu sgiliau ymchwil allweddol fel ymgyfarwyddo â methodoleg ymchwil, cynllunio gwaith a threfnu amser yn effeithiol.

 • CY-356 Traethawd Estynedig

  Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr sy'n awyddus i lunio traethawd estynedig ar ryw agwedd ar yr iaith Gymraeg, llenyddiaeth Gymraeg neu'r diwylliant Cymraeg, neu sy'n awyddus i lunio portffolio creadigol sylweddol. Ar ôl cytuno ar bwnc gydag aelod o staff Adran y Gymraeg, bydd myfyrwyr yn cael eu hyfforddi i arfer sgiliau ymchwil datblygedig. Bydd myfyrwyr yn gweithio'n annibynnol ond yn cyfarfod â'u cyfarwyddwr yn rheolaidd. Bydd disgwyl i fyfyrwyr gyflwyno drafftiau yn gyson a byddant yn derbyn adborth arnynt. Bydd y modiwl yn cymhwyso myfyrwyr ar gyfer ymchwil bellach ar ôl graddio.

Goruchwyliaeth

 • Model newydd ar gyfer Cymraeg ail iaith? Astudiaeth ar sut orau y gellir cyflwyno'r continwwm Cymraeg mewn addysg cyfrwng Saesneg yn yr ardaloedd cymharol ddi-Gymraeg yng Nghymru. (cyfredol)

  Enw'r myfyriwr:
  PhD
  Goruchwyliwr arall: Prof Tudur Hallam
 • An empirical investigation into Welsh-English bilingualism as a factor of cognitive reserve, and its potential as a preventative treatment against age related dementia. (cyfredol)

  Enw'r myfyriwr:
  PhD
  Goruchwyliwr arall: Dr Jodie Davies-Thompson
  Goruchwyliwr arall: Dr Jeremy Tree
 • Predictive processing of gender in Welsh/English bilinguals. (cyfredol)

  Enw'r myfyriwr:
  MA
  Goruchwyliwr arall: Dr Vivienne Rogers
 • The effect of presenting cue words in spoken and written form on response behaviour. (cyfredol)

  Enw'r myfyriwr:
  PhD
  Goruchwyliwr arall: Prof Tess Fitzpatrick
 • Code-switching, borrowing, and minority language evolution. (cyfredol)

  Enw'r myfyriwr:
  PhD
  Goruchwyliwr arall: Prof Tess Fitzpatrick
 • Strategic Bilingualism: identifying optimal context for Welsh as a second language in the curriculum (KS3-4) (cyfredol)

  Enw'r myfyriwr:
  PhD
  Goruchwyliwr arall: Prof Tess Fitzpatrick
 • Validating clinical neuropsychological assessments for Welsh speakers. (cyfredol)

  Enw'r myfyriwr:
  PhD
  Goruchwyliwr arall: Dr David Playfoot
  Goruchwyliwr arall: Dr Jeremy Tree
 • Provisional title: Parental motivation in choosing a bilingual primary education for their children in a heritage language context in the province of Chubut, Patagonia.«br /»«br /»«br /»«br /»«br /»«br /»«br /»«br /» SM: This title is currently being modified and refined in the light of the direction the research is likely to take. (cyfredol)

  Enw'r myfyriwr:
  PhD
  Goruchwyliwr arall: Dr Rhian Jones
 • Transfer effects in English-Welsh bilinguals learning French as a third language. (cyfredol)

  Enw'r myfyriwr:
  PhD
  Goruchwyliwr arall: Dr Vivienne Rogers