Professor Richard Parry
Professor
Cymraeg
Ffon: (01792) 604078
Ystafell: Swyddfa Academaidd - 154
Llawr Cyntaf
Adeilad Talbot
Campws Singleton

Mae'r Athro Parry yn ysgolhaig ac yn fargyfreithiwr. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn ymgysylltu’r gyfraith â hanes ac iaith, ac yn enwedig yng nghyd-destun Cymru a'r Gymraeg. Mae ganddo record hir o gyhoeddiadau ysgolheigaidd, gan gynnwys monograffau, erthyglau a chyfraniadau at gasgliadau wedi'u golygu. Mae wedi gwasanaethu ar sawl pwyllgor cenedlaethol, yn enwedig y rhai sy'n ymwneud â'r Gymraeg, gan gynnwys Panel Cynghori Comisiynydd y Gymraeg, Cyngor Partneriaeth y Gymraeg Llywodraeth Cymru, a Bwrdd Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae yn Gymrawd o'r Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol ac yn Gymrawd o Gymdeithas Ddysgedig Cymru. 

Meysydd Arbenigedd

 • The Legal and Social History of Wales
 • The Legal Status of the Welsh Language
 • Devolution
 • Language Rights in International Law

Cyhoeddiadau

 1. Y Gyfraith yn ein Llên. Cardiff/ Caerdydd: University of Wales Press/ Gwasg Prifysgol Cymru.
 2. Adolygiad o "Cofiant Cledwyn Hughes: Un o Wŷr Mawr Môn a Chymru" gan D. Ben Rees (Tal-y-bont: Y Lolfa, 2017). Y Traethodydd Ebrill 2018(725), 125-128.
 3. "Yr Arglwydd Cledwyn o Benrhos, Deddf Iaith 1967 a'r Gwaddol Heddiw", Darlith Flynyddol Barn (crynodeb), Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, 2017. Barn Medi 2017(656), 18-19.
 4. Is Ireland a Bilingual State?. Northern Ireland Legal Quarterly 66(3), 199-221.
 5. Is Breaking up Hard to do? The Case for a Separate Welsh Jurisdiction. The Irish Jurist 57, 61-93.

Gweld mwy...

Addysgu

 • CY-124 Statws y Gymraeg

  Mae¿r modiwl hwn yn cynnig trosolwg hanesyddol o statws cyfreithiol a chyfansoddiadol yr iaith Gymraeg. Bydd myfyrwyr yn dadansoddi¿r Gymraeg fel iaith llywodraeth a chyfraith yn yr oesoedd canol cyn troi at ddarpariaethau¿r Deddfau Uno. Ystyrir y defnydd o¿r Gymraeg wrth lywodraethu a gweinyddu cyfiawnder yn y cyfnod modern cynnar, cyn edrych ar ymgyrchoedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg i adfer yr iaith yn y llysoedd. Yna, edrychir yn fanwl ar ddeddfau iaith yr ugeinfed ganrif yn 1942, 1967 a 1993, gan ystyried i ba raddau y llwyddwyd i adfer y Gymraeg ym mywyd swyddogol Cymru.

 • CY-234 Hawliau Iaith yn y Cyd-destun Rhyngwladol

  Mae¿r modiwl hwn yn dadansoddi polisi, cyfraith a chynllunio ieithyddol o bersbectif rhyngwladol. Bydd y cysyniad o ¿hawliau iaith¿ yn cael ei ddadansoddi, ac edrychir ar hawliau iaith yn gyffredinol ynghyd a hawliau iaith a berthyn i grwpiau penodol. Edrychir ar y fframwaith bolisi byd-eang o safbwynt gweithgaredd y Cenhedloedd Unedig, ac Ewropeaidd o safbwynt offerynnau Cyngor Ewrop a¿r Undeb Ewropeaidd.

 • CY-353 Cyfraith Hywel

  Mae'r modiwl hwn yn olrhain hanes cyfreithiol Cymru yn yr oesoedd canol, gan archwilio ac asesu pwysigrwydd dylanwadau Cymreig, Rhufenig a Seisnig ar hunaniaeth gyfreithiol Cymru

 • CY-354 Blas ar Ymchwil

  Mae'r modiwl hwn yn baratoad ar gyfer ysgrifennu traethawd neu bortffolio estynedig (modiwl CY-356). Mae'n addas i fyfyrwyr sy'n awyddus i lunio traethawd ymchwil sylweddol ar ryw agwedd ar yr iaith Gymraeg, llenyddiaeth Gymraeg neu'r diwylliant Cymraeg, neu sy'n awyddus i lunio proffolio creadigol sylweddol. Bydd myfyrwyr yn gweithio dan gyfarwyddyd tiwtor arbenigol ac yn datblygu sgiliau ymchwil allweddol fel ymgyfarwyddo â methodoleg ymchwil, cynllunio gwaith a threfnu amser yn effeithiol.

 • CY-356 Traethawd Estynedig

  Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr sy'n awyddus i lunio traethawd estynedig ar ryw agwedd ar yr iaith Gymraeg, llenyddiaeth Gymraeg neu'r diwylliant Cymraeg, neu sy'n awyddus i lunio portffolio creadigol sylweddol. Ar ôl cytuno ar bwnc gydag aelod o staff Adran y Gymraeg, bydd myfyrwyr yn cael eu hyfforddi i arfer sgiliau ymchwil datblygedig. Bydd myfyrwyr yn gweithio'n annibynnol ond yn cyfarfod â'u cyfarwyddwr yn rheolaidd. Bydd disgwyl i fyfyrwyr gyflwyno drafftiau yn gyson a byddant yn derbyn adborth arnynt. Bydd y modiwl yn cymhwyso myfyrwyr ar gyfer ymchwil bellach ar ôl graddio.

 • CY-358 Y Gymraeg, Datganoli a'r Gyfraith

  Mae'r modiwl hwn yn dadansoddi statws gyfreithiol yr iaith Gymraeg yn y cyfnod ôl-ddatganoledig. This module analyses the legal status of the Welsh language in the post-devolution era.

 • LAA305 Cyfraith Hywel

  This module traces the various strands of Wales¿s legal history from its beginnings to the present day, identifying and assessing the importance of the native Welsh, Roman and English influences to Wales¿s modern legal and social identity.

 • LAA348 Cymraeg y Gyfraith

  This module analyses the legal status of the Welsh language in the post-devolution era. It is available through the medium of Welsh only. Mae'r modiwl hwn yn dadansoddi statws gyfreithiol yr iaith Gymraeg yn y cyfnod ôl-ddatganoledig. Mae ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig.

 • LAAUX00 Legal History of Wales Part 1

  This twenty credit module traces the various strands of Wales¿s legal history from its beginnings to the present day, identifying and assessing the importance of the native Welsh, Roman and English influences to Wales¿s modern legal and social identity.

Goruchwyliaeth

 • The campaign for the disestablishment of the Welsh Anglican Church: A study in political intrigue and poplular frustration«br /»«br /» «br /»«br /» (cyfredol)

  Enw'r myfyriwr:
  PhD
  Goruchwyliwr arall: Prof Louise Miskell