Ym mis Medi 2017, ymunais â staff addysgu Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe, ar ôl saith mlynedd fel myfyriwr yn yr Adran. Cwblheais radd BA yn y Gymraeg yn 2014 ac yna Ph.D. yn y Gymraeg yn 2019. Roedd fy Ph.D. yn archwilio sut orau y gellir cefnogi cyflwyno’r Gymraeg fel ail iaith yn llwyddiannus yng nghyd-destun ysgolion uwchradd cyfrwng Saesneg. Fel darlithydd yn y Gymraeg, rwyf yn gyfrifol yn bennaf am addysgu ar nifer o fodiwlau iaith ar gyfer myfyrwyr ail iaith, ond rwyf hefyd yn cydlynu a chyfrannu at fodiwlau eraill ym maes iaith, addysg, ieithyddiaeth gymhwysol a chynllunio ieithyddol. Ymhlith fy niddordebau ymchwil y mae: Cymraeg Ail Iaith; caffael ail iaith; polisi iaith ac addysg yng Nghymru; profi ac asesu ail iaith; dwyieithrwydd ac addysg ddwyieithog a chynllunio ieithyddol.

Meysydd Arbenigedd

 • Welsh second language education
 • bilingual education
 • language and education policy in Wales
 • second language aquisition

Cyhoeddiadau

 1. Lovell, A. Closing the gap between policy and practice in relation to Welsh Second Language: A study of how best Welsh as a second language can be supported in being implemented successfully in the context of English-medium schools.
 2. Lovell, A. Model newydd ar gyfer Cymraeg Ail Iaith?
 3. Lovell, A. A new model for Welsh Second Language?

Addysgu

 • CY-130 Defnyddio'r Iaith

  Nod y cwrs yw cyflwyno 80 awr o ddysgu dwys a fydd yn rhoi sylfaen ieithyddol gref i'r myfyrwyr. Bydd y pwyslais ar feistroli'r patrymau'r iaith lafar. Yn ogystal a datblygu'r sgiliau hyn, bydd cyfle iddynt gyflwyno gwaith ysgrifenedig wythnosol. Bydd y cwrs yn arfog'r myfyrwyr yn ieithyddol ar gyfer y radd BA yn y Gymraeg.

 • CY-131 Defnyddio'r Iaith 2

  Nod y modiwl hwn fydd adeiladu ar y gwaith a gyflwynwyd yn Cyflwyno¿r Sylfeini yn Semestr 1. Rhoddir sylw i¿r is-gymalau, yr arddodiaid, cymharu ansoddeiriau, lluosogi enwau a¿r ffurfiau berfol. Cyflwynir nifer o elfennau¿r iaith lenyddol i¿r myfyrwyr ochr yn ochr â¿r ffurfiau llafar a astudiwyd yn Cyflwyno¿r Sylfeini. Bydd hyn yn cyfoethogi a dyfnhau eu profiad o¿r iaith fel y gallant droi o¿r naill gywair i¿r llall. Bydd cyfle i¿r myfyrwyr drafod ac ymarfer arddulliau ysgrifennu gwahanol megis ysgrifennu llythyr portread ac adolygiad gan ailddrafftio gwaith a thrafod gwallau. Rhodir sylw hefyd i eirfa a phriod-ddulliau.

 • CY-141 Languages for All - Welsh 2

  Students will be able to gain a basic knowledge approaching the A1 level of the Council of Europe scale in reading, writing, listening, and speaking in Welsh, and using Welsh in an effective way in everyday situations.

 • CY-222 Gweithio mewn dwy iaith

  Dyma fodiwl sy'n archwilio dwyieithrwydd a sefydliadau yng Nghymru, gan ar rol cyfieithu mewn sefydliadau o'r fath. Rhydd gyd-destun deallusol i waith y cyfieithydd cyn cychwyn ar y dasg o ddysgu sut i gyfiethu.

 • CY-242 Y Gymraeg ac Addysg: Polisi ac Arfer

  Dyma fodiwl sy¿n archwilio¿r berthynas rhwng polisi ac arfer o ran addysgu¿r Gymraeg fel ail iaith yng Nghymru. Bydd myfyrwyr yn dadansoddi¿r prif bolisïau iaith ac addysg diweddar, yn ogystal â¿r canfyddiadau diweddaraf ym maes Cymraeg Ail Iaith, er mwyn ystyried a oes gagendor rhwng polisi ac arfer o ran addysgu¿r Gymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg. Canolbwyntir yn benodol yn y modiwl hwn ar strategaeth gyfredol Llywodraeth Cymru ar gyfer yr iaith Gymraeg, sef Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr, a chyfraniad ysgolion cyfrwng Saesneg i greu siaradwyr dwyieithog er mwyn gwireddu¿r uchelgais hon.

Grwpiau Ymchwil

 • Canolfan Hyfforddiant Doethurol ar gyfer yr Ieithoedd Celtaidd

  Ymchwil ddoethurol dan nawdd ysgoloriaeth y Ganolfan Dolen (os yw'n berthnasol)

Hanes Gyrfa

Start Date End Date Position Held Location
2017 Present Darlithydd yn y Gymraeg Adran y Gymraeg

Cyfrifoldebau Gweinyddol

 • Swyddog Arfer Annheg / Swyddog Cyflogadwyedd - Adran y Gymraeg

  2017 - Present