Darlithydd
Cymraeg
Ffon: (01792) 606942
Ystafell: Swyddfa Academaidd - 158
Llawr Cyntaf
Adeilad Talbot
Campws Singleton

Ym mis Medi 2017, ymunais â staff addysgu Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe, ar ôl saith mlynedd fel myfyriwr yn yr Adran. Cwblheais radd BA yn y Gymraeg yn 2014 ac yna Ph.D. yn y Gymraeg yn 2019. Roedd fy Ph.D. yn archwilio sut orau y gellir cefnogi cyflwyno’r Gymraeg fel ail iaith yn llwyddiannus yng nghyd-destun ysgolion uwchradd cyfrwng Saesneg. Fel darlithydd yn y Gymraeg, rwyf yn gyfrifol yn bennaf am addysgu ar nifer o fodiwlau iaith ar gyfer myfyrwyr ail iaith, ond rwyf hefyd yn cydlynu a chyfrannu at fodiwlau eraill ym maes iaith, addysg, ieithyddiaeth gymhwysol a chynllunio ieithyddol. Ymhlith fy niddordebau ymchwil y mae: Cymraeg Ail Iaith; caffael ail iaith; polisi iaith ac addysg yng Nghymru; profi ac asesu ail iaith; dwyieithrwydd ac addysg ddwyieithog a chynllunio ieithyddol.

Meysydd Arbenigedd

 • Welsh second language education
 • bilingual education
 • language and education policy in Wales
 • second language aquisition

Cyhoeddiadau

 1. Lovell, A. Closing the gap between policy and practice in relation to Welsh Second Language: A study of how best Welsh as a second language can be supported in being implemented successfully in the context of English-medium schools.
 2. Lovell, A. Model newydd ar gyfer Cymraeg Ail Iaith?
 3. Lovell, A. A new model for Welsh Second Language?

Addysgu

 • CY-130 Defnyddio'r Iaith

  Nod y cwrs yw cyflwyno 80 awr o ddysgu dwys a fydd yn rhoi sylfaen ieithyddol gref i'r myfyrwyr. Bydd y pwyslais ar feistroli'r patrymau'r iaith lafar. Yn ogystal a datblygu'r sgiliau hyn, bydd cyfle iddynt gyflwyno gwaith ysgrifenedig wythnosol. Bydd y cwrs yn arfog'r myfyrwyr yn ieithyddol ar gyfer y radd BA yn y Gymraeg.

 • CY-131 Defnyddio'r Iaith 2

  Nod y modiwl hwn fydd adeiladu ar y gwaith a gyflwynwyd yn Cyflwyno¿r Sylfeini yn Semestr 1. Rhoddir sylw i¿r is-gymalau, yr arddodiaid, cymharu ansoddeiriau, lluosogi enwau a¿r ffurfiau berfol. Cyflwynir nifer o elfennau¿r iaith lenyddol i¿r myfyrwyr ochr yn ochr â¿r ffurfiau llafar a astudiwyd yn Cyflwyno¿r Sylfeini. Bydd hyn yn cyfoethogi a dyfnhau eu profiad o¿r iaith fel y gallant droi o¿r naill gywair i¿r llall. Bydd cyfle i¿r myfyrwyr drafod ac ymarfer arddulliau ysgrifennu gwahanol megis ysgrifennu llythyr portread ac adolygiad gan ailddrafftio gwaith a thrafod gwallau. Rhodir sylw hefyd i eirfa a phriod-ddulliau.

 • CY-222 Gweithio mewn dwy iaith

  Dyma fodiwl sy'n archwilio dwyieithrwydd a sefydliadau yng Nghymru, gan ar rol cyfieithu mewn sefydliadau o'r fath. Rhydd gyd-destun deallusol i waith y cyfieithydd cyn cychwyn ar y dasg o ddysgu sut i gyfiethu.

 • CY-356 Traethawd Estynedig

  Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr sy'n awyddus i lunio traethawd estynedig ar ryw agwedd ar yr iaith Gymraeg, llenyddiaeth Gymraeg neu'r diwylliant Cymraeg, neu sy'n awyddus i lunio portffolio creadigol sylweddol. Ar ôl cytuno ar bwnc gydag aelod o staff Adran y Gymraeg, bydd myfyrwyr yn cael eu hyfforddi i arfer sgiliau ymchwil datblygedig. Bydd myfyrwyr yn gweithio'n annibynnol ond yn cyfarfod â'u cyfarwyddwr yn rheolaidd. Bydd disgwyl i fyfyrwyr gyflwyno drafftiau yn gyson a byddant yn derbyn adborth arnynt. Bydd y modiwl yn cymhwyso myfyrwyr ar gyfer ymchwil bellach ar ôl graddio.

Grwpiau Ymchwil

 • Canolfan Hyfforddiant Doethurol ar gyfer yr Ieithoedd Celtaidd

  Ymchwil ddoethurol dan nawdd ysgoloriaeth y Ganolfan Dolen (os yw'n berthnasol)

Hanes Gyrfa

Start Date End Date Position Held Location
2017 Present Darlithydd yn y Gymraeg Adran y Gymraeg

Cyfrifoldebau Gweinyddol

 • Swyddog Arfer Annheg / Swyddog Cyflogadwyedd - Adran y Gymraeg

  2017 - Present