Lecturer
Cymraeg
Ffon: (01792) 606942
Ystafell: Swyddfa Academaidd - 158
Llawr Cyntaf
Adeilad Talbot
Campws Singleton

Ym mis Medi 2017, ymunais â staff addysgu Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe, ar ôl saith mlynedd fel myfyriwr yn yr Adran. Cwblheais radd BA yn y Gymraeg yn 2014 ac yna Ph.D. yn y Gymraeg yn 2019. Roedd fy Ph.D. yn archwilio sut orau y gellir cefnogi cyflwyno’r Gymraeg fel ail iaith yn llwyddiannus yng nghyd-destun ysgolion uwchradd cyfrwng Saesneg. Fel darlithydd yn y Gymraeg, rwyf yn gyfrifol yn bennaf am addysgu ar nifer o fodiwlau iaith ar gyfer myfyrwyr ail iaith, ond rwyf hefyd yn cydlynu a chyfrannu at fodiwlau eraill ym maes iaith, addysg, ieithyddiaeth gymhwysol a chynllunio ieithyddol. Ymhlith fy niddordebau ymchwil y mae: Cymraeg Ail Iaith; caffael ail iaith; polisi iaith ac addysg yng Nghymru; profi ac asesu ail iaith; dwyieithrwydd ac addysg ddwyieithog a chynllunio ieithyddol.

Meysydd Arbenigedd

 • Welsh second language education
 • bilingual education
 • language and education policy in Wales
 • second language aquisition

Cyhoeddiadau

 1. (2019). Closing the gap between policy and practice in relation to Welsh Second Language: A study of how best Welsh as a second language can be supported in being implemented successfully in the context of English-medium schools..
 2. (2018). Model newydd ar gyfer Cymraeg Ail Iaith?. Jurys Inn, Cardiff: The future of educational research in Wales.
 3. (2018). A new model for Welsh Second Language?. Gregynog Hall, Tregynog, Powys, Wales.: The Welsh language in English-medium Education.

Addysgu

 • CY-129 Rhyddiaith Heddiw

  Modiwl ar lenyddiaeth gyfoes yw hwn. Bydd myfyrwyr ar y llwybr ail iaith sy'n dilyn rhaglen radd Cymraeg Anrhydedd Sengl yn dilyn dau fodiwl ar lenyddiaeth yn y flwyddyn gyntaf, sef y modiwl hwn a fydd yn canolbwyntio ar ryddiaith a CY-128 yn semestr 1 a fydd yn canolbwyntio ar farddoniaeth. Yn y modiwl ar ryddiaith cyflwynir y stori fer a cheir astudiaeth fanwl o ddetholiad o straeon gan Kate Roberts. Yn ogystal ag astudio ei gwaith hi, bydd y myfyrwyr yn dod yn gyfarwydd ag arfer geirfa feirniadol yn y Gymraeg. Cyflwynir hefyd ddulliau o gyfeirio a chyfeirnodi a llunio llyfryddiaeth, a rhoddir arweiniad i'r myfyrwyr wrth gynllunio darn o waith beirniadol, boed yn adolygiad neu yn werthfawrogiad neu yn draethawd.

 • CY-130 Defnyddio'r Iaith

  Nod y cwrs yw cyflwyno 80 awr o ddysgu dwys a fydd yn rhoi sylfaen ieithyddol gref i'r myfyrwyr. Bydd y pwyslais ar feistroli'r patrymau'r iaith lafar. Yn ogystal a datblygu'r sgiliau hyn, bydd cyfle iddynt gyflwyno gwaith ysgrifenedig wythnosol. Bydd y cwrs yn arfog'r myfyrwyr yn ieithyddol ar gyfer y radd BA yn y Gymraeg.

 • CY-131 Defnyddio'r Iaith 2

  Nod y modiwl hwn fydd adeiladu ar y gwaith a gyflwynwyd yn Cyflwyno¿r Sylfeini yn Semestr 1. Rhoddir sylw i¿r is-gymalau, yr arddodiaid, cymharu ansoddeiriau, lluosogi enwau a¿r ffurfiau berfol. Cyflwynir nifer o elfennau¿r iaith lenyddol i¿r myfyrwyr ochr yn ochr â¿r ffurfiau llafar a astudiwyd yn Cyflwyno¿r Sylfeini. Bydd hyn yn cyfoethogi a dyfnhau eu profiad o¿r iaith fel y gallant droi o¿r naill gywair i¿r llall. Bydd cyfle i¿r myfyrwyr drafod ac ymarfer arddulliau ysgrifennu gwahanol megis ysgrifennu llythyr portread ac adolygiad gan ailddrafftio gwaith a thrafod gwallau. Rhodir sylw hefyd i eirfa a phriod-ddulliau.

 • CY-132 Cadarnhau'r Seiliau

  Mae'r modiwl hwn yn cydredeg â modiwl CY-130 Cyflwyno'r Seiliau. Bydd yn canolbwyntio ar gadarnhau sgiliau ysgrifennu, gwrando a darllen y myfyrwyr ac yn eu harfogi'n ieithyddol ar gyfer y radd BA yn y Gymraeg. Yn ogystal â datblygu'r sgiliau hyn, bydd yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ddadansoddi gwallau mewn clinig iaith ac ymgyfarwyddo â ffurfiau a chyweiriau anffurfiol y Gymraeg ac amrywiadau tafodieithol.

 • CY-143 Cymraeg Proffesiynol 1

  Amcan y modiwl yw meistroli¿r Gymraeg wrth ei defnyddio a chwblhau ystod o dasgau. Edrychir hefyd ar egwyddorion addysgu effeithiol. The aim of this module is to master the Welsh language by using it in various contexts to complete a range of written and oral tasks.

 • CY-222 Gweithio mewn dwy iaith

  Dyma fodiwl sy'n archwilio dwyieithrwydd a sefydliadau yng Nghymru, gan ar rol cyfieithu mewn sefydliadau o'r fath. Rhydd gyd-destun deallusol i waith y cyfieithydd cyn cychwyn ar y dasg o ddysgu sut i gyfiethu.

 • CY-235 Cymraeg Proffesiynol 2

  Amcan y modiwl yw meistroli'r Gymraeg wrth ei defnyddio a chwblhau tasgau, gan adeiladu ar yr hyn a ddysgwyd yn Cymraeg Proffesiynol 1. Rhoddir sylw pellach i egwyddorion addysgu effeithiol. Rhoddir sylw hefyd i faes dadansoddi gwallau a gramadeg. The aim of this module is to master the Welsh language by using it in various contexts to complete a range of written and oral tasks. This module will build on the information and skills learnt in Cymraeg Proffesiynol 1. Attention will also be given to analysing language and grammar errors.

 • CY-349 Y Gymraeg yn y Gweithle

  Bydd y myfyrwyr yn treulio o leiaf 35 o oriau ar leoliad gwaith cyfrwng Cymraeg. Gall hyn fod yn unrhyw un o amrywiaeth o sefydliadau yn y sector cyhoeddus neu breifat. Caiff pob lleoliad ei drefnu'n ffurfiol a'i fonitro'n rheolaidd gan staff Prifysgol Abertawe. Asesir y lleoliad ar sail tri aseiniad academaidd: CV a llythyr cais (20%), cyfweliad swydd (20%) ac adroddiad myfyriol 2,500 o eiriau a dyddiadur ffotograffig, ar ffurf blog, am y tasgau a gwblhawyd yn ystod y lleoliad (60%).

Grwpiau Ymchwil

 • Canolfan Hyfforddiant Doethurol ar gyfer yr Ieithoedd Celtaidd

  Ymchwil ddoethurol dan nawdd ysgoloriaeth y Ganolfan Dolen (os yw'n berthnasol)

Hanes Gyrfa

Start Date End Date Position Held Location
2017 Present Darlithydd yn y Gymraeg Adran y Gymraeg

Cyfrifoldebau Gweinyddol

 • Swyddog Arfer Annheg / Swyddog Cyflogadwyedd - Adran y Gymraeg

  2017 - Present