Error

There is a problem with one of the content items on this page. The affected component type is:

Staff Profile Main Details

The system reports the following message:

No records found

Dr Rhian Jones yw Pennaeth Adran y Gymraeg a Chyfarwyddwr Academaidd y cwrs BA Cymraeg.  Mae'n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch ac yn Uwch Arholwr gyda CBAC.  

Mae ganddi brofiad helaeth o addysgu'r Gymraeg ar bob lefel mewn amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys colegau addysg bellach, sefydliadau addysg uwch a'r gweithle.  Treuliodd flwyddyn yn yr Ariannin yn addysgu yn Ysgol Gymraeg yr Andes.  Yn ystod ei gyrfa, bu hefyd yn bennaeth ar uned gyfieithu ac yn rheolwr dwyieithrwydd. Mae'n Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch. 

Addysgu

 • CY-128 Barddoniaeth Heddiw

  Modiwl ar lenyddiaeth gyfoes yw hwn. Bydd myfyrwyr ar y llwybr ail iaith sy'n dilyn y rhaglen radd Cymraeg Anrhydedd Sengl yn dilyn dau fodiwl ar lenyddiaeth yn y flwyddyn gyntaf, sef y modiwl hwn a fydd yn canolbwyntio ar farddoniaeth a CY-129 yn semestr 2 a fydd yn canolbwyntio ar ryddiaith. Yn y modiwl ar farddoniaeth bydd astudiaeth fanwl o ddetholiad o gerddi un bardd gwrywaidd o hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif, sef R Williams Parry, ac un bardd sy'n ferch o ail hanner y ganrif, sef Menna Elfyn. Yn ogystal ag astudio detholiad o gerddi'r ddau fardd hyn, bydd y myfyrwyr yn dod yn gyfarwydd ag arfer geirfa feirniadol yn y Gymraeg. Cyflwynir hefyd ddulliau o gyfeirio a chyfeirnodi a llunio llyfryddiaeth, a rhoddir arweiniad i'r myfyrwyr wrth gynllunio darn o waith beirniadol, boed yn adolygiad neu yn werthfawrogiad neu yn draethawd.

 • CY-129 Rhyddiaith Heddiw

  Modiwl ar lenyddiaeth gyfoes yw hwn. Bydd myfyrwyr ar y llwybr ail iaith sy'n dilyn rhaglen radd Cymraeg Anrhydedd Sengl yn dilyn dau fodiwl ar lenyddiaeth yn y flwyddyn gyntaf, sef y modiwl hwn a fydd yn canolbwyntio ar ryddiaith a CY-128 yn semestr 1 a fydd yn canolbwyntio ar farddoniaeth. Yn y modiwl ar ryddiaith cyflwynir y stori fer a cheir astudiaeth fanwl o ddetholiad o straeon gan Kate Roberts. Yn ogystal ag astudio ei gwaith hi, bydd y myfyrwyr yn dod yn gyfarwydd ag arfer geirfa feirniadol yn y Gymraeg. Cyflwynir hefyd ddulliau o gyfeirio a chyfeirnodi a llunio llyfryddiaeth, a rhoddir arweiniad i'r myfyrwyr wrth gynllunio darn o waith beirniadol, boed yn adolygiad neu yn werthfawrogiad neu yn draethawd.

 • CY-138 Trawsieithu

  Beth bynnag fydd eich dewis o ran swyddi yn y dyfodol, bydd y gallu i weithio¿n ddwyieithog yn hanfodol yn y Gymru gyfoes. Yn ystod eich cwrs gradd hefyd, bydd gofyn i chi weithio¿n effeithiol yn y ddwy iaith wrth ymchwilio i amrywiol feysydd. Mae¿r modiwl hwn yn gyfle i feithrin y sgil o weithio¿n ddwyieithog ar lafar ac yn ysgrifenedig, drwy wneud amrywiaeth o weithgareddau sy¿n berthnasol i¿r gweithle ac i¿ch astudiaethau academaidd

 • CY-140 Languages for All - Welsh 1

  Students will be able to gain a basic knowledge within the A1 level of the Council of Europe scale in reading, writing, listening, and speaking in Welsh, and using Welsh in an effective way in everyday situations.

 • CY-143 Cymraeg Proffesiynol 1

  Amcan y modiwl yw meistroli¿r Gymraeg wrth ei defnyddio a chwblhau ystod o dasgau. Edrychir hefyd ar egwyddorion addysgu effeithiol. The aim of this module is to master the Welsh language by using it in various contexts to complete a range of written and oral tasks.

 • CY-239 Datblygiad Proffesiynol: Paratoi ar gyfer Gwaith

  Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymwneud yn feirniadol ag arferion a phrofiadau yn y gweithle er mwyn eu helpu i ddeall sut i gael swydd broffesiynol. Bydd darlithoedd a gweithdai'n helpu i baratoi myfyrwyr i weithio fel rhan o gwmni neu sefydliad, yn ogystal â gweithio ar eu liwt eu hunain. Mae'r modiwl yn canolbwyntio ar y gofynion sy'n angenrheidiol i ennill interniaeth a gwneud cynnydd effeithiol. Cyflwynir myfyrwyr i'r canlynol: - Ysgrifennu CV, llythyrau cais a phrosesau ymgeisio am swyddi - Y sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr - Sut i berswadio cyflogwyr eu bod yn meddu ar y sgiliau angenrheidiol - Dod o hyd i gyflogaeth a sut i ymchwilio i'r farchnad swyddi - Technegau cyfweliad: sut i gyflwyno eu hunain a llwyddo - Hanfodion y gweithle ac ymwybyddiaeth o gyfrinachedd - Ymddygiad a disgwyliadau yn y gweithle - Sut i fanteisio i'r eithaf ar y lleoliad - Sut i ddatblygu presenoldeb ar-lein a sut i hyrwyddo proffil proffesiynol - Lleoliadau Blwyddyn mewn Gwaith - beth ydynt, sut i chwilio amdanynt a sut i wneud cais

 • CY-280 Sgiliau Iaith: Ymarfer

  Amcan y modiwl hwn yw rhoi cyfle i¿r myfyrwyr ymarfer y sgiliau ieithyddol a ddysgwyd yn ystod y flwyddyn gyntaf, a hynny ar lafar ac yn ysgrifenedig. Yn ogystal â hyn, bydd myfyrwyr yn dysgu rhagor am wahanol ffurfiau berfol, rhannau ymadrodd, cymalau ac amrywiol frawddegau, er mwyn meithrin eu sgiliau cystrawennol yng nghyd-destun gwahanol arddulliau ysgrifenedig. Ar lafar, rhoddir sylw i oslef ac ynganiad yn ogystal â chywirdeb, hyder a rhuglder.

 • CY-335 Cyfieithu

  Nod y modiwl yw dysgu egwyddorion cyfieithu mewn modd systematig, gan ddatblygu arferion da.

 • CY-349 Y Gymraeg yn y Gweithle

  Bydd y myfyrwyr yn treulio o leiaf 35 o oriau ar leoliad gwaith cyfrwng Cymraeg. Gall hyn fod yn unrhyw un o amrywiaeth o sefydliadau yn y sector cyhoeddus neu breifat. Caiff pob lleoliad ei drefnu'n ffurfiol a'i fonitro'n rheolaidd gan staff Prifysgol Abertawe. Asesir y lleoliad ar sail tri aseiniad academaidd: CV a llythyr cais (20%), cyfweliad swydd (20%) ac adroddiad myfyriol 2,500 o eiriau a dyddiadur ffotograffig, ar ffurf blog, am y tasgau a gwblhawyd yn ystod y lleoliad (60%).

 • CY-354 Blas ar Ymchwil

  Mae'r modiwl hwn yn baratoad ar gyfer ysgrifennu traethawd neu bortffolio estynedig (modiwl CY-356). Mae'n addas i fyfyrwyr sy'n awyddus i lunio traethawd ymchwil sylweddol ar ryw agwedd ar yr iaith Gymraeg, llenyddiaeth Gymraeg neu'r diwylliant Cymraeg, neu sy'n awyddus i lunio proffolio creadigol sylweddol. Bydd myfyrwyr yn gweithio dan gyfarwyddyd tiwtor arbenigol ac yn datblygu sgiliau ymchwil allweddol fel ymgyfarwyddo â methodoleg ymchwil, cynllunio gwaith a threfnu amser yn effeithiol.

 • CY-M00 Cyfieithu ar y Pryd

  Bydd y modiwl hwn yn paratoi unigolion yn dda ar gyfer cyfieithu ar y pryd yn broffesiynol, gan ddarparu hyfforddiant i ddatblygu sgiliau fel gwrando a siarad, cywair y llais, stamina, paratoi o flaen llaw. Y mathau o gyd-destunau y canolbwyntir arnynt fydd materion cyfoes a phynciau'n ymwneud â gwleidyddiaeth, y gyfraith, busnes, hamdden, technoleg a'r amgylchedd. Bydd unigolion yn ymgyfarwyddo â'r derminoleg berthnasol ar gyfer y cyd-destunau hyn, yn ogystal ag yn ymgyfarwyddo â'r ffynonellau priodol ar gyfer ymchwilio'n annibynnol i feysydd arbenigol. Cynhelir yr hyfforddiant mewn ystafell hyfforddi bwrpasol sy'n cynnwys offer cyfieithu a bwth cyfieithu. Bydd cyfleoedd hefyd i gyfieithu ar y pryd mewn sefyllfaoedd go iawn. Bydd yr asesiad ar ffurf dau brawf cyfieithu ar y pryd (15 munud yr un). Bydd ystod eang o adnoddau ar gael ar y Bwrdd Du ar gyfer ymarfer yn y dosbarth ac ar gyfer ymarferion ychwanegol.