Ymunais ag Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe ym mis Hydref 2016. Cwblheais radd BA yn Ffrangeg ac Almaeneg ac MA mewn cysylltiadau diwylliannol rhwng Cymru a’r Almaen ym Mhrifysgol Queen Mary, Llundain. Rwyf wedi cwblhau doethuriaeth yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, ar ddysgu Cymraeg i fewnfudwyr; llunio llwybr at ddinasyddiaeth gynhwysol Gymreig. Treuliais gyfnod ymchwil yn Université de Montreal yn 2014 yn edrych ar integreiddio mewnfudwyr drwy’r Ffrangeg yn Quebec. Mae gennyf brofiad o ddysgu Cymraeg i oedolion, yn enwedig yn datblygu cyfleoedd dysgu Cymraeg i fewnfudwyr. Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys Cymraeg fel ail iaith, mewnfudo, amlddiwylliannedd a dinasyddiaeth. Ar hyn o bryd, rwy’n cydweithio ar brosiect dan nawdd y Comisiwn Ewropeaidd yn datblygu adnoddau dysgu iaith i fewnfudwyr mewn cymunedau gwaith dwyieithog.

Cyhoeddiadau

 1. & Immigrants as new speakers in Galicia and Wales: issues of integration, belonging and legitimacy. Journal of Multilingual and Multicultural Development 39(5), 394-406.
 2. BAAL/CUP Seminar 2016: New plurilingual pathways for integration: Immigrants and language learning in the 21st century. Language Teaching 50(2), 294-296.
 3. (2016). Dysgu Cymraeg i Fewnfudwyr: Llunio Llwybr at Ddinasyddiaeth Gynhwysol Gymreig. : Cardiff University.
 4. Teaching Welsh to ESOL students: issues of intercultural citizenship. In Language issues in migration and integration: perspectives from teachers and learners. (pp. 111-122). Spring Gardens, London: British Council.
 5. Kate Bosse-Griffiths: Dy bobl di fydd fy mhobl i / Thy people shall be my people. Angermion 5(1)

Addysgu

 • CY-127 Sgiliau Cyflwyno a Chyfathrebu 2

  Y mae hwn yn un o ddau fodiwl llafar gorfodol yn y flwyddyn gyntaf ar gyfer y myfyrwyr sy'n dilyn y llwybr ail iaith ac sy'n dilyn rhaglen gradd sengl. Yn y semestr cyntaf byddwch wedi dilyn Sgiliau Cyflwyno a Chyfathrebu 1. Y mae gwaith llafar yn elfen bwysig yn y rhaglen BA Cymraeg, a bydd y gwaith a wneir yn y flwyddyn gyntaf yn cael ei ddatblygu a'i estyn mewn modiwlau eraill yn yr ail a'r drydedd flwyddyn. Nod y ddau fodiwl yn y flwyddyn gyntaf fydd meithrin hyder a meithrin sgiliau'r myfyrwyr wrth siarad a sgwrsio, ac wrth gyflwyno a chyfathrebu ar lafar. Bydd y pwyslais ar wrando a gwylio ac ymateb i hynny, ar sgwrsio, ar weithio fel unigolyn ac fel aelod o grwp, ac ar ddarllen ar goedd. Bydd y ddau fodiwl yn atgyfnerthu'r gwaith a wneir yn y modiwlau iaith gorfodol, a bydd y myfyrwyr yn cael y cyfle i ymarfer y patrymau a'r eirfa a ddysgwyd ac a feistrolwyd fel rhan o'r modiwlau hynny.

 • CY-130 Defnyddio'r Iaith

  Nod y cwrs yw cyflwyno 80 awr o ddysgu dwys a fydd yn rhoi sylfaen ieithyddol gref i'r myfyrwyr. Bydd y pwyslais ar feistroli'r patrymau'r iaith lafar. Yn ogystal a datblygu'r sgiliau hyn, bydd cyfle iddynt gyflwyno gwaith ysgrifenedig wythnosol. Bydd y cwrs yn arfog'r myfyrwyr yn ieithyddol ar gyfer y radd BA yn y Gymraeg.

 • CY-131 Defnyddio'r Iaith 2

  Nod y modiwl hwn fydd adeiladu ar y gwaith a gyflwynwyd yn Cyflwyno¿r Sylfeini yn Semestr 1. Rhoddir sylw i¿r is-gymalau, yr arddodiaid, cymharu ansoddeiriau, lluosogi enwau a¿r ffurfiau berfol. Cyflwynir nifer o elfennau¿r iaith lenyddol i¿r myfyrwyr ochr yn ochr â¿r ffurfiau llafar a astudiwyd yn Cyflwyno¿r Sylfeini. Bydd hyn yn cyfoethogi a dyfnhau eu profiad o¿r iaith fel y gallant droi o¿r naill gywair i¿r llall. Bydd cyfle i¿r myfyrwyr drafod ac ymarfer arddulliau ysgrifennu gwahanol megis ysgrifennu llythyr portread ac adolygiad gan ailddrafftio gwaith a thrafod gwallau. Rhodir sylw hefyd i eirfa a phriod-ddulliau.

 • CY-132 Cadarnhau'r Seiliau

  Mae'r modiwl hwn yn cydredeg â modiwl CY-130 Cyflwyno'r Seiliau. Bydd yn canolbwyntio ar gadarnhau sgiliau ysgrifennu, gwrando a darllen y myfyrwyr ac yn eu harfogi'n ieithyddol ar gyfer y radd BA yn y Gymraeg. Yn ogystal â datblygu'r sgiliau hyn, bydd yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ddadansoddi gwallau mewn clinig iaith ac ymgyfarwyddo â ffurfiau a chyweiriau anffurfiol y Gymraeg ac amrywiadau tafodieithol.

 • CY-137 Cymraeg Ddoe a Heddiw

  Yn rhan gyntaf y modiwl, byddwn yn ystyried prif gyfnodau hanes a datblygiad yr iaith Gymraeg o gyfnod y Frythoneg, dylanwad y Lladin ymlaen i gyfnod Cymraeg Canol. Beth oedd y prif ddylanwadau arni a sut mae wedi ymateb i'r dylanwadau hynny? Edrychwn yn benodol ar sut mae'r Gymraeg wedi benthyca geiriau o ieithoedd eraill a gwelwn fod y broses yn parhau o hyd. Yn ail ran y modiwl, byddwn yn astudio dylanwadau cymdeithasol ar yr iaith Gymraeg. Rhoddir sylw penodol i drin a dehongli data'r Cyfrifiad. Gyda'r twf mewn addysg Gymraeg, technoleg a mewnfudo, beth yw'r heriau a'r cyfleoedd i'r iaith Gymraeg heddiw? Gyda dylanwad y Saesneg ar y Gymraeg, pa fath o Gymraeg sydd yn 'safonol' erbyn heddiw?

 • CY-236 Amlddiwylliannedd a'r Gymraeg

  Bydd y modiwl yn edrych ar sut y mae syniadau am iaith, diwylliant a chenedl wedi datblygu yn ystod y canrifoedd diwethaf. Edrychir yn benodol ar dwf amrywiaeth heddiw a¿r ffyrdd o ddelio gyda hyn megis theori Amlddiwylliannedd. Edrychir ar sut y mae¿r Gymraeg yn cael ei chynnwys a¿i heithrio o drafodaethau ar amrywiaeth a pha fath o Gymru y gellir ei dychmygu yn y dyfodol.

 • CY-237 Cymraeg Ddoe a Heddiw

  Yn rhan gyntaf y modiwl, byddwn yn ystyried prif gyfnodau hanes a datblygiad yr iaith Gymraeg o gyfnod y Frythoneg, dylanwad y Lladin ymlaen i gyfnod Cymraeg Canol. Beth oedd y prif ddylanwadau arni a sut mae wedi ymateb i'r dylanwadau hynny? Edrychwn yn benodol ar sut mae'r Gymraeg wedi benthyca geiriau o ieithoedd eraill a gwelwn fod y broses yn parhau o hyd. Yn ail ran y modiwl, byddwn yn astudio dylanwadau cymdeithasol ar yr iaith Gymraeg. Rhoddir sylw penodol i drin a dehongli data'r Cyfrifiad. Gyda'r twf mewn addysg Gymraeg, technoleg a mewnfudo, beth yw'r heriau a'r cyfleoedd i'r iaith Gymraeg heddiw? Gyda dylanwad y Saesneg ar y Gymraeg, pa fath o Gymraeg sydd yn 'safonol' erbyn heddiw?

Cyfrifoldebau Allanol

Grantiau a Phrosiectau Allweddol

Grwpiau Ymchwil

 • New Speakers

  Prif nod y prosiect yw rhoi sylw i’r heriau a chyfleoedd sydd i ddysgu a defnyddio iaith newydd yng nghyd-destun Ewrop amlieithog.