Mae Sefydliad Diwylliannol Prifysgol Abertawe wedi cael ei ddewis i fod yn un o bedwar hyb Bod yn Ddynol 2020. Dyma unig ŵyl genedlaethol y dyniaethau yn y DU.

Arweinir gŵyl Bod yn Ddynol, sydd yn ei seithfed flwyddyn erbyn hyn, gan Ysgol Astudiaethau Uwch Prifysgol Llundain, mewn partneriaeth â Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau a'r Academi Brydeinig. Mae'r bartneriaeth hon yn dod â'r tri chorff pwysig sy'n canolbwyntio ar gefnogi a hyrwyddo ymchwil y dyniaethau yn y DU ac yn rhyngwladol at ei gilydd. 
  Being Human Logos

Bydd Bod yn Ddynol yn dychwelyd rhwng 12 a 22 Tachwedd a bydd thema eleni, sef ‘Bydoedd Newydd’, yn cynnig cyfle amserol iawn i fyfyrio ar newidiadau byd-eang sylfaenol 2020, o bandemig Covid-19 i brotestiadau Mae Bywydau Du o Bwys a'r etholiad pwysicaf yn yr Unol Daleithiau ers degawdau. Mae Bod yn Ddynol yn ŵyl am ddim a gynhelir mewn sawl dinas gyda channoedd o ddigwyddiadau am ddim i ddangos sut mae ymchwilwyr y dyniaethau'n gweithio bob dydd ar faterion sy'n llywio'r byd rydym yn byw ynddo.

Oherwydd pandemig Covid-19, cynhelir pob digwyddiad ar-lein eleni.

Bydd hyb Abertawe – ‘Adeiladu Bydoedd Newydd’ – yn cymharu hen fydoedd â bydoedd newydd drwy wleidyddiaeth, lles, creadigrwydd a chysylltedd pobl. Mae'r uchafbwyntiau'n cynnwys:

  • ‘Byd Newydd, Dechrau o'r Newydd’ (12 Tachwedd)
    Ymunwch â ni i ddathlu gwydnwch a chysylltedd pobl drwy farddoniaeth wrth i ni baratoi am fyd ar ei newydd wedd. Bydd y beirdd arobryn Natalie Holborow ac Eric Ngalle Charles yn ymuno â'r bardd clodwiw a'r Athro Creadigrwydd, Owen Sheers, wrth iddynt rannu gwaith newydd a gwahodd aelodau o'r cyhoedd i ddarllen eu cerddi eu hunain.
  • ‘Gwawrio Oes Newydd: Arddangos Baneri Glowyr De Cymru’ (rhwng 12 a 22 Tachwedd). Mae'n hysbys bod o leiaf 50 o faneri a oedd yn perthyn i’r glowyr wedi bodoli yn ne Cymru a chedwir llawer ohonynt yn Llyfrgell Glowyr De Cymru ym Mhrifysgol Abertawe. Fe'u defnyddiwyd mewn protestiadau, gorymdeithiau a gwrthdystiadau, gan gynnwys yn ystod streiciau'r glowyr ym 1972, 1974 a 1984-85. Mae Prifysgol Abertawe'n defnyddio'r casgliad anhygoel hwn mewn arddangosfa ar-lein i archwilio'r delweddau, y lliwiau a'r sloganau, a'u hystyron.

Meddai Dr Elaine Canning, Pennaeth Ymgysylltu a Datblygu Diwylliannol y Sefydliad Diwylliannol: “Rydym yn falch o gynnal hyb fel rhan o ŵyl Bod yn Ddynol 2020 ac rydym am ddiolch i drefnwyr yr ŵyl am roi'r cyfle cyffrous hwn i ni ystyried sut gallai'r dyniaethau ein helpu i adeiladu bydoedd newydd.

“Oherwydd heriau 2020, mae'n bwysicach byth ein bod yn myfyrio ar y cyfrifoldeb o fod yn ddynol.” 

Bydd Sefydliad Diwylliannol Prifysgol Abertawe'n cyflwyno'r holl ddigwyddiadau ar-lein ac am ddim mewn cydweithrediad ag amrywiaeth o bartneriaid o ardal Bae Abertawe.

 

Nos Iau 12 Tachwedd

Dydd Gwener 13 Tachwedd

Dydd Sadwrn 14 Tachwedd

Nos Lun 16 Tachwedd

Dydd Mawrth 17 Tachwedd

Nos Fercher 18 Tachwedd

Nos Iau 19 Tachwedd

'The Dawn of a New Era:' Unfurling the Welsh Miners' Banners - arddangosfa newyd

'The Dawn of a New Era:' Unfurling the Welsh Miners' Banners - arddangosfa newyd

Rhaglenni'r gorffennol